Contents

Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 07:41:07 )

16

Tài khoản kế toán tài chính dùng để phân loại và khối mạng lưới server hóa các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính theo nội dung tài chính tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán tài chính gồm các tài khoản kế toán tài chính cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán tài chính phải sử dụng một khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Dưới đây là Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính được phát hành theo phụ lục I của thông tư 200:

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP(Ban hành tất nhiên Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

 

Số

SỐ HIỆU TK

 

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

1

2

3

4

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

 

 

 

01

111

 

Tiền mặt

 

 

1111

Tiền nước ta

 

 

1112

Ngoại tệ

 

 

1113

Vàng tiền tệ

 

 

 

 

02

112

 

Tiền gửi Ngân mặt hàng

 

 

1121

Tiền nước ta

 

 

1122

Ngoại tệ

 

 

1123

Vàng tiền tệ

 

 

 

 

03

113

 

Tiền đang chuyển

 

 

1131

Tiền nước ta

 

 

1132

Ngoại tệ

 

 

 

 

04

121

 

Chứng khoán marketing thương mại

 

 

1211

Cổ phiếu

 

 

1212

Trái phiếu

 

 

1218

Chứng khoán và công cụ tài chính khác
 

05

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

 

 

1282

Trái phiếu

 

 

1283

Cho vay

 

 

1288

Các khoản vốn khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
 

06

131

 

Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

 

 

 

 

07

133

 

thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

 

 

1331
1332

thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ của product, dịch vụ
thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ của TSCĐ
 

08

136

 

Phải thu nội bộ

 

 

1361

Vốn marketing thương mại ở các đơn vị trực thuộc

 

 

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

 

1363

Phải thu nội bộ về chi phí (CP) đi vay đủ điều khiếu nại được vốn hoá

 

 

1368

Phải thu nội bộ khác

 

 

 

 

09

138

 

Phải thu khác

 

 

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

 

1385

Phải thu về cổ phần hoá

 

 

1388

Phải thu khác

 

 

 

 

10

141

 

Tạm ứng
 

11

151

 

Hàng mua đang đi đường
 

12

152

 

Nguyên liệu, vật liệu
 

13

153

 1531
1532
1533
1534

Công cụ, dụng cụ
Công cụ, dụng cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Thiết bị, phụ tùng thay thế
 

14

154

 

Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
 

15

155

 
1551
1557

Thành phẩm
Thành phẩm nhập kho
Thành phẩm BDS
 

16

156

 

Hàng hóa

 

 

1561

Giá mua product

 

 

1562

Chi phí thu mua product

 

 

1567

Hàng hóa BDS
 

17

157

 

Hàng gửi đi buôn bán

 

 

 

 

18

158

 

Hàng hoá kho bảo thuế (tax)

 

 

 

 

19

161

 

Chi sự nghiệp

 

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

 

 

 

 

20

171
 

 

Giao dịch mua buôn bán lại trái phiếu chính phủ

21

211

 

Tài sản cố định hữu hình

 

 

2111

Nhà cửa, vật phong cách thiết kế

 

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

 

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn
 

 

 

 

 

 

 

2114

Thiết bị, dụng cụ cai quản lý

 

 

2115

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

 

 

2118

TSCĐ khác

 

 

 

 

22

212

 
 2121
2122

Tài sản cố định thuê tài chính
TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
TSCĐ vô hình thuê tài chính.

 

 

 

 

23

213

 

Tài sản cố định vô hình

 

 

2131

Quyền sử dụng đất

 

 

2132

Quyền phát hành

 

 

2133

Bản quyền, văn bởi bản quyền trí tuệ

 

 

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

 

 

2135

Chapter TậpTậptrình phần mềm

 

 

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 

 

2138

TSCĐ vô hình khác

 

 

 

 

24

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

 

2147

Hao mòn BDS đầu tư

 

 

 

 

25

217

 

Bất động sản đầu tư
 

26

221

 

Đầu tư vào công ty con
 

27

222

 

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 

28

228

 
2281
2288

Đầu tư khác
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư khác
 

29

229

 
2291
2292
2293
2294

Dự phòng tổn thất tài sản
Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu rất khó khăn đòi
Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho
 

30

241

 

Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

 

 

2411

Mua sắm TSCĐ

 

 

2412

Xây dựng cơ bạn dạng

 

 

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

31

242

 

Chi phí trả trước

 

 

 

 

32

243

 

Tài sản thuế (tax) thu nhập hoãn lại

 

 

 

 

33

244

 

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

34

331

 

Phải trả cho người buôn bán
 

35

333

 

thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước

 

 

3331

thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng phải nộp

 

 

33311

thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra

 

 

33312

thuế (tax) (Tax) GTGT mặt hàng nhập vào

 

 

3332

thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt

 

 

3333

thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào

 

 

3334

thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

 

 

3335

thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân

 

 

3336

thuế (tax) (Tax) tài nguyên

 

 

3337

thuế (tax) (Tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất

 

 

3338
33381
33382

thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) khác
thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường
Các loại thuế (tax) khác

 

 

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
 

36

334

 

Phải trả người lao động

 

 

3341

Phải trả công tư vấn viên cấp dưới

 

 

3348

Phải trả người lao động khác
 

37

335

 

Chi phí phải trả
 

38

336

 

Phải trả nội bộ

 

 

3361
3362
3363
3368

Phải trả nội bộ về vốn marketing thương mại
Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải trả nội bộ về chi phí (CP) đi vay đủ điều khiếu nại được vốn hoá
Phải trả nội bộ khác
 

39

337

 

Thanh toán theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng

 

 

 

 

40

338

 

Phải trả, phải nộp khác

 

 

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

 

 

3382

Kinh phí công đoàn

 

 

3383

Bảo hiểm xã hội

 

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

 

3385

Phải trả về cổ phần hoá

 

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

3387

Doanh thu chưa thực hiện nay

 

 

3388

Phải trả, phải nộp khác
 

41

341

 
3411
3412

Vay và nợ thuê tài chính
Các khoản đi vay
Nợ TK thuê tài chính

 42

 343

 
 3431343113431234313
3432

 Trái phiếu phát hành
Trái phiếu thườngMệnh giá trái phiếuChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếu
Trái phiếu chuyển đổi
 

43

344

 

Nhận ký quỹ, ký cược
 

44

347

 

thuế (tax) (Tax) thu nhập hoãn lại phải trả

 

 

 

 

45

352

3521
3522
3523
3524

Dự phòng phải trả
Dự phòng BH sản phẩm product
Dự phòng BH công trình xây dựng
Dự phòng tái cơ cấu Công ty (CTY, DN)
Dự phòng phải trả khác
 

46

353

 

Quỹ khen thưởng phúc lợi

 

 

3531

Quỹ khen thưởng

 

 

3532

Quỹ phúc lợi

 

 

3533

Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ

 

 

3534

Quỹ thưởng ban cai quản lý điều hành công ty
 

47

356

 

Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ

 

 

3561

Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ

 

 

3562

Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ đã tạo hình TSCĐ

 

 

 

 

48

357

 

Quỹ bình ổn giá

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

 

49

411

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

 

41114111141112

Vốn góp của chủ sở hữuCổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi

 

 

 

 

 

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

 

4113

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

 

 

4118

Vốn khác

 

 

 

 

50

412

 

Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 

51

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

 

4131

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ

 

 

4132

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí

 

 

 

 

52

414

 

Quỹ đầu tư phát triển
 

53

417

 

Quỹ bổ sung sắp xếp Công ty (CTY, DN)
 

54

418

 

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 

55

419

 

Cổ phiếu quỹ
 

56

421

 

Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

 

 

4211

Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước

 

 

4212

Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay
 

57

441

 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng
 

58

461

 

Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp

 

 

4611

Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước

 

 

4612

Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm nay
 

59

466

 

Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư đã tạo hình TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

 

 

 

 

60

511

 

Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

 

 

5111

Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa

 

 

5112

Doanh thu buôn bán các thành phẩm

 

 

5113
5114

Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá

 

 

5117

Doanh thu marketing thương mại BDS đầu tư

 

 

5118

Doanh thu khác

 

 

 

 

61

515

 

Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính
 
 

 

 

 

 

62

521

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

5211

Chiết khấu thương mại

 

 

5212

Hàng buôn bán bị trả lại

 

 

5213

Giảm giá mặt hàng buôn bán

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

 

 

 

63

611

 

Mua mặt hàng

 

 

6111

Mua nguyên nhiên liệu, vật liệu

 

 

6112

Mua product

 

 

 

 

64

 621

 

Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp
 

65

622

 

Chi phí lực lượng lao động trực tiếp
 

66

623

 

Chi phí sử dụng máy thi công

 

 

6231

Chi phí lực lượng lao động

 

 

6232

Chi phí nguyên, vật liệu

 

 

6233

Chi phí dụng cụ sản xuất

 

 

6234

Chi phí khấu ngốn máy thi công

 

 

6237

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

6238

Chi phí bởi tiền khác
 

67

627

 

Chi phí sản xuất chung

 

 

6271

Chi phí tư vấn viên cấp dưới phân xưởng

 

 

6272

Chi phí nguyên, vật liệu

 

 

6273

Chi phí dụng cụ sản xuất

 

 

6274

Chi phí khấu ngốn TSCĐ

 

 

6277

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

6278

Chi phí bởi tiền khác

 

 

 

 

68

631

 

Giá thành sản xuất
 

69

632

 

Giá vốn mặt hàng buôn bán

 

 

 

 

70

635

 

Chi phí tài chính
 

71

641

 

Chi phí buôn bán sản phẩm

 

 

6411

Chi phí tư vấn viên cấp dưới

 

 

6412

Chi phí nguyên vật liệu, vỏ vỏ hộp

 

 

6413

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

 

 

6414

Chi phí khấu ngốn TSCĐ

 

 

6415

Chi phí BH

 

 

6417

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

6418

Chi phí bởi tiền khác
 

72

642

 

Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN)

 

 

6421

Chi phí tư vấn viên cấp dưới cai quản lý

 

 

6422

Chi phí vật liệu cai quản lý

 

 

6423

Chi phí đồ dùng văn phòng

 

 

6424

Chi phí khấu ngốn TSCĐ

 

 

6425

thuế (tax) (Tax), phí và lệ phí

 

 

6426

Chi phí dự phòng

 

 

6427

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

 

 

 

 

73

711

 

Thu nhập khác

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

 

74

811

 

Chi phí khác
 

75

821

 

Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

 

 

8211

Chi phí thuế (tax) TNDN hiện nay hành

 

 

8212

Chi phí thuế (tax) TNDN hoãn lại

 

 

 

 

 

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

 

 

 

76

911

 

Xác định hiệu quả marketing thương mại

 

 

 

 

 Tác giẩ đặc biệt chú ý với các bạn về tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu:

Chú ý:

– Doanh nghiệp căn cứ vào khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính của Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) phát hành tất nhiên Thông tư 200 này để vận dụng và chi tiết hoá khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm sản xuất, marketing thương mại, yêu cầu cai quản lý của từng ngành và từng đơn vị, tuy nhiên phải phù phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp định khoản của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp định khoản các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bởi văn bạn dạng của Bộ Tài chính trước Khi thực hiện nay.

c) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản ko hề qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) quy định tại phụ lục 1 – Thông tư 200 nhằm mục đích phục vụ yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN) mà ko phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

(Theo điều 9 của TT 200)

 

FULL Hướng dẫn Mẹo Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200

Link Download Google Drive File phần mềm Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Bảng #hệ #thống #tài #khoản #kế #toán #theo #Thông #tư