Contents

Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-09 08:49:54 )

194

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử mới nhất lúc này

Theo Công văn số 481/TCT-CS ngày 10/2/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về hóa đơn điện tử thì thời điểm lập hóa đơn điện tử tùy thuộc vào Công ty (CTY, DN) của bạn đang sử dụng hóa đơn điện tử theo loại nào:

– Nếu công ty bạn đang sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ tức là theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn được thực hiện nay theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

– Còn nếu công ty bạn đang sử dụng hóa đơn điện tử loại mới tức là theo Nghị định 119/2022/NĐ-CP và Thông tư 68/2022/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn được thực hiện nay theo quy định tại Điều 7 Nghị định 119 và Thông tư 68/2022/TT-BTC

Cụ thể quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử của từng loại như sau:I. Thời điểm lập hóa đơn điện tử loại cũ (HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC):
– Ngày lập hóa đơn đối với buôn bán sản phẩm hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng product cho người sử dụng, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

– Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện nay thu tiền trước hoặc trong Khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Ngày lập hóa đơn đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện nay chậm nhất ko thật bảy (7) ngày Kế tiếp Tính từ lúc ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ nước hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng product, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người sử dụng.

– Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm kiểm nghiệm, bàn trả công trình, phạm vi công trình, lượng xây dựng, lắp đặt trả mỹ xong, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

Trường hợp giao mặt hàng nhiều lần hoặc bàn trả từng phạm vi, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao mặt hàng hoặc bàn trả đều phải lập hóa đơn cho lượng, giá trị product, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức marketing thương mại BDS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng ngôi nhà để buôn bán, chuyển nhượng có thực hiện nay thu tiền theo tiến độ thực hiện nay dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Trường hợp buôn bán xăng dầu tại các cửa mặt hàng marketing thương mại nhỏ lẻ cho người sử dụng thường xuyên là tổ chức, cá nhân marketing thương mại; cung cấp dịch vụ ngân mặt hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện nay định kỳ theo hợp đồng giữa hai phía kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai phía, tuy nhiên chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua buôn bán sản phẩm hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

– Ngày lập hóa đơn đối với việc buôn bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số ngôi trường hợp đặc thù thực hiện nay theo chỉ dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

II. Thời điểm lập hóa đơn điện tử loại mới (HĐĐT theo Nghị định 119/2022/NĐ-CP và Thông tư 68/2022/TT-BTC):

Căn cứ thực hiện nay:
– Điều 7 của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP

+ Ban hành ngày 12/09/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 01/11/2022
+ Nghị định 119/2022/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

– Điều 4 Thông tư 68/2022/TT-BTC (Ban hành ngày 30/09/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 14/11/2022)

+ Ban hành ngày 30/09/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 14/11/2022
+ Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo điểm e, khoản 1, điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC thì: Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người buôn bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2022) và phù phù hợp với chỉ dẫn tại Điều 4 Thông tư 68/2022/TT-BTC như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao mặt hàng nhiều lần hoặc bàn trả từng phạm vi, công đoạn dịch vụ được xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP.đầy đủ cụ thể như sau:

1. Đối với buôn bán sản phẩm hóa:Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với buôn bán sản phẩm hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng product cho người sử dụng, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

2. Đối với cung cấp dịch vụ:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm trả mỹ xong việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

3. Đối với giao mặt hàng nhiều lần hoặc bàn trả từng phạm vi, công đoạn dịch vụ

Trường hợp giao mặt hàng nhiều lần hoặc bàn trả từng phạm vi, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao mặt hàng hoặc bàn trả đều phải lập hóa đơn cho lượng, giá trị product, dịch vụ được giao tương ứng.
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các ngôi trường hợp khác được chỉ dẫn theo khoản 2 điều 4 của Thông tư 68/2022/TT-BTC như sau:

a) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được buôn bán theo kỳ chắc chắn thực hiện nay chậm nhất ko thật bảy (7) ngày Kế tiếp Tính từ lúc ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ nước hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng product, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin với người sử dụng.

b) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm kiểm nghiệm, bàn trả công trình, phạm vi công trình, lượng xây dựng, lắp đặt trả mỹ xong, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

c) Đối với tổ chức marketing thương mại BDS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng ngôi nhà để buôn bán, chuyển nhượng:

c.1) Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thực hiện nay thu tiền theo tiến độ thực hiện nay dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

c.2) Trường hợp đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều này.

d) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các ngôi trường hợp mua dịch vụ vận tải mặt hàng ko xuất qua online và khối mạng lưới server thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất ko thật năm (5) ngày Tính từ lúc ngày chứng từ dịch vụ vận tải mặt hàng ko xuất ra trên khối mạng lưới server online và khối mạng lưới server thương mại điện tử.

Riêng: Đối với phát động và sinh hoạt giải trí tìm tìm thăm dò, khai quật dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than, thời điểm lập hóa đơn buôn bán dầu thô, condensate, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến căn cứ quy định khoản 1, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.
Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với buôn bán sản phẩm hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng product cho người sử dụng, ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

3. Trường hợp giao mặt hàng nhiều lần hoặc bàn trả từng phạm vi, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao mặt hàng hoặc bàn trả đều phải lập hóa đơn cho lượng, giá trị product, dịch vụ được giao tương ứng.

Xem thêm quy định về chữ ký của người sử dụng trên hóa đơn điện tử:Người mua có cần phải ký trên hóa đơn điện tử ko?

FULL Hướng dẫn Mẹo Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thời #điểm #lập #hóa #đơn #điện #tử #theo #quy #định #mới #nhất