Contents

Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 06:15:59 )

371

Hướng dẫn cách trích khấu ngốn tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Mức trích khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:
– Xác định thời gian khấu ngốn của tài sản cố định:
Doanh nghiệp xác định thời gian khấu ngốn của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số  45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
– Xác định mức trích khấu ngốn năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức bên dưới đây:

Mức trích khấu ngốn mỗi năm của tài sản cố định

=

Giá trị còn lại của tài sản cố định

X

Tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng

Trong đó:
Tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao sớm chóng
(%)

=

Tỷ lệ khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu ngốn của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu ngốn của tài sản cố định quy định tại bảng bên dưới đây:

Thời gian trích khấu ngốn của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh
(lần)

Đến 4 năm                    ( t ≤ 4 năm)

1,5

Trên 4 năm                   (t > 4 năm)

2,

Những năm cuối, Khi mức khấu ngốn năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bởi (hoặc thấp rộng) mức khấu ngốn tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì Tính từ lúc năm đó mức khấu ngốn được tính bởi giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.
– Mức trích khấu ngốn mỗi tháng ngay số khấu ngốn phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Sau đây Tác giẩ sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về việc tính và trích khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

Công ty Tác giẩ mua một thiết bị sản xuất các linh khiếu nại điện tử mới với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu ngốn của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (phát hành tất nhiên Thông tư số 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.
Xác định mức khấu ngốn mỗi năm như sau:
– Tỷ lệ khấu ngốn mỗi năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu ngốn đường thẳng là 20%.
– Tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng theo phương pháp số dư giảm dần bởi 20% x 2 (thông số điều chỉnh) = 40%
– Mức trích khấu ngốn mỗi năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể theo bảng bên dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính số khấu ngốn TSCĐ mỗi năm

Mức khấu ngốn mỗi năm

Mức khấu ngốn mỗi tháng

Khấu ngốn luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:
+ Mức khấu ngốn tài sản cố định từ năm thứ nhất đến ko hề năm thứ 3 được tính bởi giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu ngốn sớm chóng (40%).
+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu ngốn mỗi năm bởi giá trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000)].
Xem thêm cách trích khấu ngốn theo các phương pháp khác tại đây: Các phương pháp trích khấu ngốn tài sản cố định trong Công ty (CTY, DN)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Link Download Google Drive File phần mềm Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Phương #pháp #trích #khấu #ngốn #TSCĐ #theo #số #dư #giảm #dần #có #điều #chỉnh