Contents

Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 02:50:31 )

35

Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư theo thông tư 133

1. Nguyên tắc định khoản tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư theo thông tư 133:
1.1. Tài khoản 217 dùng để phản ánh số hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm BDS đầu tư (BĐSĐT) của Công ty (CTY, DN) theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng đất, ngôi nhà hoặc một phần của ngôi nhà hoặc cả ngôi nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích mục tiêu thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà ko phải để:

– Sử dụng trong sản xuất, cung cấp product, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích cai quản lý; hoặc

– Bán trong kỳ sản xuất, marketing thương mại thông thường.

1.2. Tài khoản 217 dùng để phản ánh giá trị Bất Động Sản đủ tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT. Không phản ánh vào tài khoản này giá trị BDS mua về để buôn bán trong kỳ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bình thường hoặc xây dựng để buôn bán trong tương lai gần, BDS chủ sở hữu sử dụng, BDS trong quá trình xây dựng chưa trả mỹ xong với mục đích để sử dụng trong tương lai bên dưới dạng BĐSĐT.

Bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai điều khiếu nại sau:

– Chắc chắn thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai;

– Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin cậy.

1.3. Bất động sản đầu tư được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá. Nguyên giá của BĐSĐT là toàn bộ các chi phí (CP) (tiền hoặc tương đương tiền) mà Công ty (CTY, DN) bỏ ra hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản khác đưa đi trao đổi để có được BĐSĐT tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng trả mỹ xong BĐSĐT đó.

– Tùy thuộc vào từng ngôi trường hợp, nguyên giá của BĐSĐT được xác định như sau:

+ Nguyên giá của BĐSĐT được mua bao héc tàm tất cả giá mua và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến việc mua, như: Phí dịch vụ tư vấn, lệ phí trước bạ và chi phí (CP) giao dịch liên quan lại khác,…

+ Trường hợp mua BĐSĐT thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá của BĐSĐT được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được định khoản vào chi phí (CP) tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ Khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá BĐSĐT;

+ Nguyên giá của BĐSĐT tự xây dựng là giá thành thực tế và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp của BĐSĐT tính đến ngày trả mỹ xong công việc xây dựng;

– Các chi phí (CP) sau ko được tính vào nguyên giá của BĐSĐT:

+ Chi phí phát sinh ban sơ (trừ ngôi trường hợp các chi phí (CP) này là cần thiết để đưa BĐSĐT vào trạng thái sẵn sàng sử dụng);

+ Các chi phí (CP) Khi mới đưa BĐSĐT vào phát động và sinh hoạt giải trí lần đầu trước Khi BĐSĐT đạt tới trạng thái phát động và sinh hoạt giải trí bình thường theo dự con kiến.

1.4. Các chi phí (CP) liên quan lại đến BĐSĐT phát sinh sau ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, trừ Khi giá (CP) này có kĩ năng chắc chắn làm cho BĐSĐT tạo ra lợi ích tài chính tài chính trong tương lai nhiều rộng mức phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ thì được ghi tăng nguyên giá BĐSĐT.

1.5. Trong quá trình cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí phải tiến hành trích khấu ngốn BĐSĐT và ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ (bao gồm trong thời gian ngừng cho thuê). Doanh nghiệp có thể dựa vào các BDS chủ sở hữu sử dụng cùng loại để ước tính thời gian trích khấu ngốn và xác định phương pháp khấu ngốn của BĐSĐT.

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước từ việc cho thuê BĐSĐT, kế toán tài chính phải ước tính đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu được ghi nhận (cả về số khấu ngốn được tính trước).

– Giá vốn của BĐSĐT cho thuê bao héc tàm tất cả: Chi phí khấu ngốn BĐSĐT và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp khác tới việc cho thuê, như: Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí (CP) tiền lương tư vấn viên cấp dưới trực tiếp cai quản lý BDS cho thuê, chi phí (CP) khấu ngốn các công trình phụ trợ phục vụ việc cho thuê BĐSĐT.

1.6. Doanh nghiệp ko trích khấu ngốn đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá. Trường hợp có bởi cớ chắc chắn cho thấy BĐSĐT bị giảm giá so với giá thị ngôi trường và khoản giảm giá được xác định một cách đáng tin cậy thì Công ty (CTY, DN) được đánh giá giảm nguyên giá BĐSĐT và ghi nhận khoản tổn thất vào giá vốn mặt hàng buôn bán (tương tự như việc lập dự phòng đối với product BDS).

1.7. Đối với những BĐSĐT được mua vào tuy nhiên phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước quá trình tập luyện cho mục đích đầu tư thì giá trị BDS, chi phí (CP) mua sắm và chi phí (CP) cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT được phản ánh trên TK 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang”. Khi quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp trả mỹ xong phải xác định nguyên giá BĐSĐT trả mỹ xong để kết chuyển vào TK 217 “Bất động sản đầu tư”.

1.8. Việc chuyển từ BDS chủ sở hữu sử dụng thành BĐSĐT hoặc từ BĐSĐT sang BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho chỉ những Khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các ngôi trường hợp sau:

– BĐSĐT chuyển thành BDS chủ sở hữu sử dụng Khi chủ sở hữu chính thức phát động sử dụng tài sản này;

– BĐSĐT chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu chính thức phát động triển khai cho mục đích buôn bán;

– Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành BĐSĐT Khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó và Khi bên khác thuê phát động và sinh hoạt giải trí;

– Hàng tồn kho chuyển thành BĐSĐT Khi chủ sở hữu chính thức phát động cho bên khác thuê phát động và sinh hoạt giải trí;

– Bất động sản xây dựng chuyển thành BĐSĐT Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, bàn trả đưa vào đầu tư.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng giữa BĐSĐT với BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho ko làm thay đổi giá trị ghi sổ của tài sản được chuyển đổi và ko làm thay đổi nguyên giá của BDS trong việc xác định giá trị hoặc để lập Báo cáo tài chính.

1.9. Khi Công ty (CTY, DN) quyết định buôn bán một BĐSĐT mà ko hề giai đoạn sửa chữa, cải tạo nâng cấp thì Công ty (CTY, DN) vẫn tiếp tục ghi nhận là BĐSĐT trên TK 217 “Bất động sản đầu tư” cho đến Khi BĐSĐT đó được buôn bán mà ko chuyển thành mặt hàng tồn kho.

1.10. Doanh thu từ việc buôn bán BĐSĐT được ghi nhận là giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT (đối với ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ) hoặc tổng giá thanh toán (đối với ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp). Trường hợp buôn bán theo phương thức trả chậm thì doanh thu được xác định ban sơ theo giá buôn bán trả tiền ngay. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá buôn bán trả tiền ngay được ghi nhận là doanh thu tiền lãi chưa thực hiện nay.

1.11. Ghi giảm BĐSĐT trong các ngôi trường hợp:

– Chuyển đổi mục đích sử dụng từ BĐSĐT sang mặt hàng tồn kho hoặc BDS chủ sở hữu sử dụng;

– Bán, thanh lý BĐSĐT;

– Hết thời hạn thuê tài chính trả lại BĐSĐT cho bên cho thuê.

1.12. Doanh nghiệp xây dựng danh mục BĐSĐT nắm giữ cho thuê hoặc chờ tăng giá và thực hiện nay chính sách khấu ngốn hoặc xác định tổn thất một cách nhất quán trong năm tài chính.
2. Kết cấu của Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Bên Nợ TK

TK 217

Bên Có

Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ.

 

Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ.

Số dư bên Nợ TK: Nguyên giá BĐSĐT hiện nay có cuối kỳ.

 

 

3. Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133:

3.1. Khi mua Bất động sản đầu tư:
a) Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ:

Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112.

Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT cả về thuế (tax) GTGT.
b) Mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm:
– Ghi nhận BĐSĐT được mua, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 217 – Bất Động Sản đầu tư (theo giá mua trả tiền ngay chưa có thuế (tax) GTGT)

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước (phần lãi trả chậm tính ngay số chênh lệch giữa Tổng số

tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay và thuế (tax) GTGT đầu vào)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT cả về thuế (tax) GTGT.
– Hàng kỳ, tính và phân bổ số lãi phải trả về việc mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

– Khi thanh toán tiền cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (phần chiết khấu thanh toán được
hưởng trọn do thanh toán trước thời hạn – Nếu có)
Có các TK 111, 112,…

3.2. Trường hợp Bất Động Sản đầu tư tạo hình do xây dựng cơ bạn dạng trả mỹ xong bàn trả:
– Khi phát sinh chi phí (CP) xây dựng BĐSĐT, căn cứ vào các tài liệu và chứng từ có liên quan lại, kế toán tài chính tập hợp chi phí (CP) vào bên Nợ TK TK 241 “XDCB dở dang” (tương tự như xây dựng TSCĐ hữu hình xem giải thích tài khoản 2111 “TSCĐ hữu hình”).
– Khi giai đoạn đầu tư XDCB trả mỹ xong bàn trả chuyển tài sản đầu tư thành Bất Động Sản đầu tư, kế toán tài chính căn cứ vào giấy tờ bàn trả, ghi:

Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.3. Khi chuyển từ BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:
a) Trường hợp chuyển đổi TSCĐ thành BĐSĐT:

Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có TK 211 – TSCĐ

Đồng thời kết chuyển số ngốn mòn luỹ kế, ghi:

Nợ TK các TK 2141, 2143

Có TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT (nếu BĐSĐT để cho thuê)
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư(nếu BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá).

b) Khi chuyển từ mặt hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:

Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có các TK 156 – Hàng hoá.

3.4. Khi phát sinh chi phí (CP) sau ghi nhận ban sơ của BĐSĐT, nếu thoả mãn các điều khiếu nại được vốn hoá được ghi tăng nguyên giá BĐSĐT:
– Tập hợp chi phí (CP) phát sinh sau ghi nhận ban sơ (nâng cấp, cải tạo BĐSĐT) thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112, 152, 331,…

– Khi kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí nâng cấp, cải tạo,… BĐSĐT, bàn trả ghi tăng nguyên giá BĐSĐT, ghi:

Nợ TK TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.5. Kế toán buôn bán, thanh lý BĐSĐT
a) Ghi nhận doanh thu buôn bán, thanh lý BĐSĐT:
– Trường hợp tách ngay được thuế (tax) GTGT đầu ra phải nộp tại thời điểm buôn bán, thanh lý BĐSĐT, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán thanh lý
chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

– Trường hợp ko tách ngay được thuế (tax) GTGT đầu ra phải nộp tại thời điểm buôn bán, thanh lý BĐSĐT, doanh thu cả về thuế (tax) GTGT đầu ra phải nộp. Định kỳ, kế toán tài chính xác định số thuế (tax) GTGT phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.

b) Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐSĐT đã được buôn bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK TK 2147 – Hao mòn TSCĐ (nếu có)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá của Bất Động Sản đầu tư).

3.6. Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư
a) Ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê Bất động sản đầu tư:

Nợ TK các TK 111, 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ (5117).

b) Ghi nhận giá vốn Bất động sản đầu tư cho thuê
– Trường hợp đã tập hợp đủ giá vốn Bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 214 – Giá trị ngốn mòn lũy kế (2147)
Có các TK 111, 112, 331…

3.7. Kế toán chuyển BĐSĐT thành mặt hàng tồn kho hoặc thành BDS chủ sở hữu sử dụng:
a) Trường hợp BĐSĐT chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu có quyết định sửa chữa, cải tạo nâng cấp để buôn bán:
– Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT để buôn bán, kế toán tài chính tiến hành kết chuyển giá trị còn lại của BĐSĐT vào TK 156 “Hàng hoá”, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá (TK 1567 – Giá trị còn lại của BĐSĐT)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147) (số ngốn mòn luỹ kế – nếu có)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

– Khi phát sinh các chi phí (CP) sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,…

– Khi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, kết chuyển toàn bộ chi phí (CP) ghi tăng giá gốc mặt hàng hoá BDS chờ buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

b) Trường hợp chuyển BĐSĐT thành BDS chủ sở hữu sử dụng, ghi:

Nợ TK các TK 211 – TSCĐ (2111, 2113)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư.

Đồng thời, ghi:
Nợ TK TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT (nếu có)

Có các TK 2141, 2143.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 217 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản BDS đầu tư (TK 217) Theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #bất #động #sản #đầu #tư #Theo