Contents

Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 09:08:17 )

53

Tài khoản 331 – Phải trả người buôn bán dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các số tiền nợ phải trả của Công ty (CTY, DN) cho người buôn bán vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản vốn tài chính theo hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các số tiền nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này các kỹ năng mua trả tiền ngay.

1. Kết cấu của Tài khoản 331 – Phải trả cho người buôn bán

Bên Nợ TK

TK 331

Bên Có

– Số tiền đã trả cho người buôn bán vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;

– Số tiền ứng trước cho người buôn bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy nhiên chưa cảm bắt gặp vật tư, product, dịch vụ, lượng sản phẩm xây lắp trả mỹ xong bàn trả;

– Số tiền người buôn bán chấp thuận giảm giá product hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;

– Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người buôn bán chấp thuận cho Công ty (CTY, DN) giảm trừ vào số tiền nợ phải trả cho người buôn bán;

– Giá trị vật tư, product thiếu hụt, ko an toàn cỏi phẩm chất Khi kiểm nhận và trả lại người buôn bán;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính lớn rộng giá thực tế của số vật tư, product, dịch vụ đã nhận, những Khi có hóa đơn hoặc thông làm giá chính thức;

– Đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn bán là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

– Số tiền phải trả cho người buôn bán vật tư, product, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ rộng giá thực tế của số vật tư, product, dịch vụ đã nhận, những Khi có hóa đơn hoặc thông làm giá chính thức;

– Đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn bán là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Tài khoản 331 có thể có số dư bên Nợ TK: Số dư bên Nợ TK (nếu có) phản ánh số tiền đã ứng trước cho người buôn bán hoặc số tiền đã trả nhiều rộng số phải trả cho người buôn bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Báo cáo tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

 

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả cho người buôn bán sản phẩm, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp.

2. Một vài lưu ý Khi định khoản Tài khoản 331 – Phải trả người buôn bán theo TT 133

– Nợ TK phải trả cho người buôn bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần được định khoản chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người buôn bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy nhiên chưa cảm bắt gặp sản phẩm, product, dịch vụ, lượng xây lắp trả mỹ xong bàn trả.

– Bên giao nhập vào ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả người buôn bán về mặt hàng nhập vào thông qua bên nhận nhập vào ủy thác như khoản phải trả người buôn bán thông thường.

– Những vật tư, product, dịch vụ đã nhận, nhập kho tuy nhiên đến cuối kỳ vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tế Khi cảm bắt gặp hóa đơn hoặc thông làm giá chính thức của người buôn bán.

– Khi định khoản chi tiết các khoản này, kế toán tài chính phải định khoản rõ ràng, rành mạch các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán của người buôn bán, người cung cấp nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn mua mặt hàng.

3. Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133:

3.1. Mua vật tư, product chưa trả tiền người buôn bán về nhập kho trong ngôi trường hợp định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoặc lúc mua TSCĐ:
a) Trường hợp mua trong trong nước, ghi:
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK các TK 152, 153, 156, 157, 211 (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị vật tư, product, TSCĐ cả về thuế (tax) GTGT (tổng giá thanh toán).
b) Trường hợp nhập vào, ghi:
– Phản ánh giá trị mặt hàng nhập vào cả về thuế (tax) TTĐB, thuế (tax) XK, thuế (tax) BVMT (nếu có), ghi:
Nợ TK các TK 152, 153, 156, 157, 211
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB (nếu có)
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào, nếu có)
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).3.2. Mua vật tư, mặt hàng hoá chưa trả tiền người buôn bán về nhập kho trong ngôi trường hợp định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
a. Trường hợp mua trong trong nước:
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị vật tư, product cả về thuế (tax) GTGT (tổng giá thanh toán)
b. Trường hợp nhập vào, ghi:
– Phản ánh giá trị mặt hàng nhập vào cả về thuế (tax) TTĐB, thuế (tax) XK, thuế (tax) BVMT (nếu có), ghi:
Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng.
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB (nếu có)
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào, nếu có)
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).3.3. Trường hợp đơn vị có thực hiện nay đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu, Khi nhận lượng xây lắp trả mỹ xong bàn trả của bên nhận thầu xây lắp, căn cứ hợp đồng giao thầu và biên bạn dạng bàn trả lượng xây lắp, hoá đơn lượng xây lắp trả mỹ xong:
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị đầu tư XDCB cả về thuế (tax) GTGT (tổng giá thanh toán).3.4. Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người buôn bán vật tư, mặt hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có các TK 111, 112, 341,…3.5. Trường hợp ứng trước tiền cho người buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ bởi nước ngoài tệ:
– Ghi nhận số tiền ứng trước cho người buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi:
+ Trường hợp bên Có TK tiền sử dụng tỷ giá ghi sổ:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tỷ giá giao dịch thực tế)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (nếu phát sinh lỗ tỷ giá)
Có các TK 111, 112 (1112, 1121) (tỷ giá ghi sổ)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu phát sinh lãi tỷ giá).
+ Trường hợp bên Có TK tiền sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có các TK 111, 112 (1112, 1121)Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời điểm ứng trước tiền cho người buôn bán hoặc ghi đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN).
(+) Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền lớn rộng
tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước).
Có các TK 111, 112 (1112, 1121) , 331.
(+) Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112 (1112, 1121) , 331. (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền
nhỏ rộng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm
ứng trước).
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính
– Khi nhận product, dịch vụ, tài sản cố định, kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong thì giá trị tài sản mua, chi phí (CP) XDCB dở dang, nợ phải trả người buôn bán tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, phần giá trị tương ứng với số còn phải trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản, ghi:
Nợ TK các TK 151, 152, 153, 156, 211, 241 …
Có TK 331 – Phải trả người buôn bán.3.6. Khi nhận lại tiền do người buôn bán trả trả số tiền đã ứng trước vì ko cung cấp được product, dịch vụ, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112,…
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.3.7. Nhận dịch vụ cung cấp (chi phí (CP) vận chuyển mặt hàng hoá, điện, nước, điện thoại, truy thuế kiểm toán, tư vấn, lăng xê, dịch vụ khác) của người buôn bán:
– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 156, 241, 242, 42, 635, 811
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị dịch vụ cả về thuế (tax) GTGT (tổng giá thanh toán).3.8. Chiết khấu thanh toán mua vật tư, mặt hàng hoá Công ty (CTY, DN) được hưởng trọn do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào số tiền nợ phải trả người buôn bán, người cung cấp, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.3.9. Trường hợp vật tư, mặt hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc được người buôn bán chấp thuận giảm giá do ko đúng quy định, phẩm chất được tính trừ vào số tiền nợ phải trả cho người buôn bán, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 152, 153, 156, 611,…3.10. Trường hợp các số tiền nợ phải trả cho người buôn bán ko tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ ko đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của Công ty (CTY, DN), ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 711 – Thu nhập khác.3.11. Đối với ngôi nhà thầu chính, Khi xác định giá trị lượng xây lắp phải trả cho ngôi nhà thầu phụ theo hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá công trình, biên bạn dạng kiểm nghiệm lượng xây lắp trả mỹ xong và hợp đồng giao thầu phụ, ghi:
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng số tiền phải trả cho ngôi nhà thầu phụ gồm
cả thuế (tax) GTGT đầu vào).3.12. Trường hợp Công ty (CTY, DN) nhận buôn bán sản phẩm đại lý, buôn bán giá chuẩn, hưởng trọn hoả hồng.
– Khi nhận mặt hàng buôn bán đại lý, Công ty (CTY, DN) chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về mặt hàng nhận buôn bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Khi buôn bán sản phẩm nhận đại lý, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (giá giao buôn bán đại lý + thuế (tax)).
Đồng thời Công ty (CTY, DN) theo dõi và ghi chép thông tin về mặt hàng nhận buôn bán đại lý đã xuất buôn bán trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Khi xác định hoả hồng đại lý được hưởng trọn, tính vào doanh thu hoả hồng trả về buôn bán sản phẩm đại lý, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu có).
– Khi thanh toán tiền cho bên giao mặt hàng đại lý, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (giá buôn bán trừ (-) hoả hồng đại lý)
Có các TK 111, 112,…3.13. Kế toán phải trả cho người buôn bán tại đơn vị giao uỷ thác nhập vào:
– Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua mặt hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập vào cho đơn vị nhận uỷ thác nhập vào mở LC… căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác)
Có các TK 111, 112,…
– Khi nhận mặt hàng ủy thác nhập vào do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán tài chính thực hiện nay như đối với mặt hàng nhập vào thông thường.
– Khi trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập vào về số tiền mặt hàng nhập vào và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến mặt hàng nhập vào, căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác)
Có các TK 111, 112,…
– Phí uỷ thác nhập vào phải trả đơn vị nhận uỷ thác được tính vào giá trị mặt hàng nhập vào, căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:
Nợ TK các TK 151, 152, 156, 211,…
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người buôn bán(chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác).
– Việc thanh toán trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) đối với mặt hàng nhập vào thực hiện nay theo quy định của TK 333 – thuế (tax) (Tax) và khoản phải nộp Nhà nước.
– Đơn vị nhận uỷ thác ko dùng đến tài khoản này để phản ánh các kỹ năng thanh toán ủy thác mà phản ánh qua các TK 138 và 338.3.14. Tại thời điểm lập BCTC, số dư nợ phải trả cho người buôn bán là khoản mục có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên giao dịch:
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính, ghi:
Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 311 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản phải trả người buôn bán (TK 331) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #phải #trả #người #buôn bán #theo