Contents

Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 21:54:19 )

252

thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt là một trong những loại thuế (tax) gián thu, thu trực tiếp vào hành động sản xuất, nhập vào các loại product thuộc diện chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt và hành động marketing thương mại các dịch vụ chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt là những product, dịch vụ ko thật sự cần thiết cho nhu muốn tiêu dùng hằng ngày của con người và có những tác hại chắc chắn đến người sử dụng, môi ngôi trường, xã hội như: thuốc lá, rượu bia, Kinh doanh vũ ngôi trường; Kinh doanh massage, karaoke, Kinh doanh casino…
Dưới đây, Công ty Kế Toán Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn các bạn cách định khoản định khoản Tài khoản 3332 – thuế (tax) (Tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3332: sử dụng cho người dân có trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập vào ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, ko áp dụng cho bên nhận ủy thác.

Kết cấu:
+ Tăng bên Có (số thuế (tax) TTĐB phải nộp)
+ Giảm bên Nợ TK ((số thuế (tax) TTĐB đã nộp)
+ Số dư: Có thể ở bên Nợ TK hoặc Bên Có

+/ Số dư bên Có: Số thuế (tax) TTĐB còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. 
+/ Số dư bên Nợ TK (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế (tax) TTĐB đã nộp lớn rộng số thuế (tax) phải nộp cho Nhà nước

 

2. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 3332 – thuế (tax) (Tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt

– Các Công ty (CTY, DN) buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt ghi nhận doanh thu ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) TTĐB. Trường hợp ko tách ngay được số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax) tuy nhiên định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Trong mọi ngôi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đều ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) TTĐB phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

– Các Công ty (CTY, DN) nhập vào hoặc mua trong nước mặt hàng hoá, TSCĐ thuộc diện chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt được ghi nhận số thuế (tax) phải nộp vào giá gốc mặt hàng nhập kho. Trường hợp Công ty (CTY, DN) nhập vào mặt hàng hộ tuy nhiên ko hề quyền sở hữu product, ví dụ giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ bên thứ bố thì số thuế (tax) nhập vào phải nộp ko được ghi nhận vào giá trị product mà được ghi nhận là khoản phải thu khác.

– Kế toán số thuế (tax) TTĐB được trả, được giảm thực hiện nay theo nguyên lý:

+ thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp Khi nhập vào product, dịch vụ, nếu được trả ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán) hoặc giảm giá trị product (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);

+ thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp Khi nhập vào TSCĐ, nếu được trả ghi giảm chi phí (CP) khác (nếu buôn bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);

+ thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp Khi nhập vào product, TSCĐ tuy nhiên đơn vị ko hề quyền sở hữu, Khi được trả ghi giảm khoản phải thu khác.

+ thuế (tax) (Tax) TTĐB phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ tuy nhiên sau đó được trả, được giảm thì kế toán tài chính ghi nhận vào thu nhập khác.

3. Cách định khoản thuế (tax) TTĐB trong các ngôi trường hợp cụ thể:

* Kế toán thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hoá, cung cấp dịch vụ:

– Trường hợp tách ngay được thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

– Trường hợp ko tách ngay được thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cả về thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ Khi xác định số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

* Khi nhập vào mặt hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, kế toán tài chính căn cứ vào hoá đơn mua mặt hàng nhập vào và thông báo nộp thuế (tax) của cơ quan lại có thẩm quyền, xác định số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp của mặt hàng nhập vào, ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

Đối với mặt hàng tạm nhập – tái xuất ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như mặt hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho nước ngoài quan lại, Khi nộp thuế (tax) TTĐB của mặt hàng nhập vào, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

* Khi nộp tiền thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt

Có các TK 111, 112.

* Kế toán trả thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập vào:

– thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp ở khâu nhập vào, được trả Khi tái xuất product, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán)

Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất mặt hàng trả lại).

– thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp ở khâu nhập vào, được trả Khi tái xuất TSCĐ, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)

Có TK 811 – Chi phí khác (nếu buôn bán TSCĐ).

– thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp ở khâu nhập vào tuy nhiên product ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được trả Khi tái xuất, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 138 – Phải thu khác.

* Kế toán thuế (tax) TTĐB phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ tuy nhiên sau đó được giảm, được trả: Khi cảm bắt gặp tin báo của cơ quan lại có thẩm quyền về số thuế (tax) ở khâu buôn bán tốt giảm, được trả, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 711 – Thu nhập khác.

* Trường hợp xuất sản phẩm, product, dịch vụ chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ghi:

Nợ TK các TK 641, 642

Có các TK 154, 155

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB.

* Trường hợp nhập vào ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)

– Khi cảm bắt gặp tin báo về trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp, ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

– Khi cảm bắt gặp chứng từ nộp thuế (tax) vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN về thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388 – Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế (tax) TTĐB cho bên nhận ủy thác)

Có TK 138 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế (tax) TTĐB).

– Bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế (tax) hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)

Nợ TK TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332) trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản thuế (tax) Tiêu Thụ Đặc Biệt (TTĐB – Tài khoản 3332) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán # thuế (tax) #Tiêu #Thụ #Đặc #Biệt #TTĐB #Tài #khoản