Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 13:05:33 )

139

1. Mẫu báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại – Mẫu B02-DNN

2. Hướng dẫn cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại:

*** Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (Mẫu số B02 –DNN): Phản ánh tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN), bao héc tàm tất cả hiệu quả marketing thương mại và hiệu quả khác.
Báo cáo gồm có 5 cột:
+)  Cột A: Các chỉ tiêu báo cho biết giải trình
+)  Cột B: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng
+)  Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cho biết giải trình này được thể hiện nay chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính
+)  Cột 1: Tổng số phát sinh trong năm báo cho biết giải trình
+)  Cột 2: Số liệu của năm trước (để so sánh)*** Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại- Số hiệu ghi vào cột C “Thuyết minh” của báo cho biết giải trình này thể hiện nay số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính năm- Số liệu ghi vào cột 2 “Năm trước” của báo cho biết giải trình năm nay được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1 “năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cho biết giải trình này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh trong ngôi trường hợp phát tạo hình sai sót trọng yếu của các năm trước có ảnh hưởng trọn đến hiệu quả marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) trong các năm trước phải điều chỉnh hồi tố- đầy đủ phương pháp lập các chỉ tiêu ghi cột 1 “năm nay” như sau:

Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung câp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, thành phẩn, BDS đầu tư và cung cấp dịch vụ trong năm báo cho biết giải trình của Công ty (CTY, DN). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của Tài khoản 511 trên Sổ cái  hoặc Nhật ký – Sổ cái.

+ Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao héc tàm tất cả: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán, mặt hàng buôn bán bị trả lại và thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) GTGT của Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT được tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số được xác định trong năm báo cho biết giải trình số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ TK TK 511 với bên Có TK 521, TK 333 trong năm báo cho biết giải trình trên Sổ cái

+ Doanh thu thuần về buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, thành phẩm, BDS đầu tư và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ trong năm báo cho biết giải trình, là căn cức tính hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ TK của TK 511 đối ứng với bên Có của TK 911 của năm báo cho biết giải trình hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ Giá vốn buôn bán sản phẩm (Mã số 11)
 

Phản ánh tổng giá vốn của product, BDS đầu tư, giá thành sản xuất của thành phầm đã buôn bán, chi phí (CP) trực tiếp của lượng dịch vụ trả mỹ xong đã cung cấp chi phí (CP) khcs được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán trong năm báo cho biết giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên có của TK 632 trong băm báo cho biết giải trình đối ứng với bên Nợ TK của TK 911  trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái

Lợi nhuận gộp về buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (mã số 20)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về buôn bán sản phẩm hóa, thành phẩm, BDS đàu tư, và cung cấp dịch vụ với giá vốn mặt hàng buôn bán phát sinh trong năm báo cho biết giải trình. Mã số 20 = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Mã số 21)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ TK của TK 515 đối ứng với bên Có TK 911 trong năm báo cho biết giải trình trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái

Chi phí tài chính (mã số 22)

Là lũy kế số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK TK 911 trong năm báo cho biết giải trình trên Sổ cái

Chi phí lãi vay (Mã số 23)

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí (CP) lãi vay phải trả được tính vào chi phí (CP) tài chính trong năm báo cho biết giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán tài chính chi tiết Tài khoản 635

 Chi phí cai quản lý marketing thương mại (Mã số 24)

Phản ánh tổng chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại phát sinh trong năm báo cho biết giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có tài khoản 642 đối ứng với bên Nợ TK của TK 911 trong năm báo cho biết giải trình

+Lợi nhuận thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (Mã số 30)

Phản ánh hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) trong năm báo cho biết giải trình, Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại phát sinh trong năm báo cho biết giải trình. Nếu hiệu quả lỗ thì ghi trong ngoặc đơn (…)

+ Thu nhập khác (Mã số 31)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cức vào tổng số phát sinh bên Nợcủa Tài khoản 711 đối ứng với bên Có của TK 911 trong năm báo cho biết giải trình trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái

+ Chi phí khác (mã số 32)

Số liệu đưuọcc ăn cức vào tổng số phát sinh bên Có của TK 811 đối ứng với bên Nợ TK của TK 911 trong năm báo cho biết giải trình trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái

+ Lợi nhuận khác ( Mã số 40)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệc giữa thu nhập khác (sau sau Khi trừ thuế (tax) GTGT phải nộp tính theo  phương pháp trực tiếp)  với chi phí (CP) khác phát sinh trong năm báo cho biết giải trình. MS40 = MS 31 – Ms 32

+ Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (tax) (Mã số 50)

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (Mã số 51)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cức vào tổng số phát sinh bên Có TK 821 đối ứng với bên Nợ TK Tk 911 trên sổ kế toán tài chính chi tiết TK 821 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK TK 821 đối ứng với bên Có TK 91 trong năm báo cho biết giải trình

+ Lợi nhuận sau thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) (Mã số 60)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế (tax) từ các phát động và sinh hoạt giải trí cảu Công ty (CTY, DN) (sau Khi trừ chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)) phát sinh trong năm báo cho biết giải trình. (Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51)

Tải về tại đây: Mẫu bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (Mẫu B02-DNN)

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập bảng báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại theo mẫu B02-DNN , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #bảng #báo #cáo #kết #quả #hoạt #động #kinh #doanh #theo #mẫu #B02DNN