Contents

Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 04:22:05 )

7

Nghị định 114/2022/NĐ-CP chỉ dẫn thực hiện nay Nghị quyết 116/2022/QH14 về  giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của kỳ tính thuế (tax) TNDN năm 2022 đối với Công ty (CTY, DN), liên minh xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2022 ko thật 200 tỷ đồng.

1. Đối tượng áp dụng: được giảm 30% thuế (tax) TNDN phải nộp
Áp dụng đối với người nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (tax) (sau đây gọi chung là Công ty (CTY, DN)) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2022/QH14, bao héc tàm tất cả: 

+ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ta.

+ Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

+ Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ta.

+ Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật nước ta có phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại có thu nhập.

2. Mức giàm thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN):Giảm 30% số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 đối với ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) có tổng doanh thu năm 2022 ko thật 200 tỷ đồng.3. Cách xác định doanh thu để được giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp:
– Tổng doanh thu năm 2022 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế (tax) là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 của Công ty (CTY, DN) bao héc tàm tất cả toàn bộ tiền buôn bán sản phẩm, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ bao gồm trợ giá, phụ thu, phụ trội mà Công ty (CTY, DN) được hưởng trọn theo quy định của Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.

Trường hợp Công ty (CTY, DN) mới thành lập, Công ty (CTY, DN) chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN), chuyển đổi mẫu mã sở hữu, thống nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 phát động và sinh hoạt giải trí mất đi 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2022 được xác định bởi tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 chia (:) cho số tháng Công ty (CTY, DN) thực tế phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 nhân (x) với 12 tháng.
Trường hợp Công ty (CTY, DN) mới thành lập, Công ty (CTY, DN) chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN), chuyển đổi mẫu mã sở hữu, thống nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian phát động và sinh hoạt giải trí được tính đủ tháng.

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) dự con kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 ko thật 200 tỷ đồng thì Công ty (CTY, DN) xác định tạm nộp mặt hàng quý bởi 70% số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của quý.

– Kết thúc kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022, ngôi trường hợp tổng doanh thu năm 2022 của Công ty (CTY, DN) ko thật 200 tỷ đồng thì Công ty (CTY, DN) thực hiện nay kê khai giảm thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của năm 2022 Khi quyết toán thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) theo quy định.

– Số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được giảm của kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 được tính trên toàn bộ thu nhập của Công ty (CTY, DN), cả về các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Trong đó, các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật thuế (tax) (Tax) TNDN là:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng BDS, trừ ngôi nhà tại xã hội quy định tại Điều 13 của Luật này; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai quật tài nguyên; thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ở ngoài nước ta;

b) Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí tìm tìm, thăm dò, khai quật dầu, khí, tài nguyên quý khan hiếm khác và thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí khai quật tài nguyên;

c) Thu nhập từ marketing thương mại dịch vụ thuộc diện chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt;

d) Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

– Số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được giảm quy định tại Nghị định 114 được tính trên số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022, sau sau Khi trừ đi số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mà Công ty (CTY, DN) đang được hưởng trọn ưu đãi theo quy định của Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.4. Cách xác định kỳ tính thuế (tax) được giảm thuế (tax):- Kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được xác định theo năm dương lịch, ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.
–  Trường hợp kỳ tính thuế (tax) năm đầu tiên của Công ty (CTY, DN) mới thành lập là năm 2022 hoặc kỳ tính thuế (tax) năm cuối cùng đối với Công ty (CTY, DN) chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN), chuyển đổi mẫu mã sở hữu, thống nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn rộng 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 để tạo hình một kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN). Việc xác định tổng doanh thu và số thuế (tax) được giảm trong ngôi trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 (12 tháng).

5. Cách kê khai giảm thuế (tax):

– Doanh nghiệp tự xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được giảm Khi tạm nộp mặt hàng quý và Khi kê khai thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp trong kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022.
– Khi lập giấy tờ khai thuế (tax), Công ty (CTY, DN) kê khai số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được giảm trên các mẫu tờ khai phát hành tất nhiên Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) được giảm theo Nghị quyết số 116/2022/QH14 phát hành tất nhiên Nghị định 114.

đầy đủ các bạn xem hoặc tải về tại đây: Phụ lục kê khai giảm 30% thuế (tax) TNDN năm 2022

– Khi thực hiện nay quyết toán thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN), ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) nộp thiếu so với số thuế (tax) phải tạm nộp quý thì Công ty (CTY, DN) nộp bổ sung số tiền thuế (tax) còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành. Trường hợp Công ty (CTY, DN) đã nộp thuế (tax) nhiều rộng so với số thuế (tax) phải nộp của kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 thì xử lý số tiền thuế (tax) nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.
– Qua thanh tra, đánh giá, cơ quan lại có thẩm quyền phát hiện nay Công ty (CTY, DN) ko thuộc đối tượng được giảm thuế (tax) theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế (tax) phải nộp của kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022 lớn rộng số thuế (tax) đã nộp theo quy định thì Công ty (CTY, DN) phải nộp số tiền thuế (tax) thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp thuế (tax) theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.

+ Trường hợp Công ty (CTY, DN) khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của kỳ tính thuế (tax) năm 2022 hoặc thực hiện nay quyết định sau thanh tra, đánh giá của cơ quan lại có thẩm quyền làm tăng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp thì số thuế (tax) tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định này.

+ Trường hợp Công ty (CTY, DN) khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của kỳ tính thuế (tax) năm 2022 hoặc thực hiện nay quyết định sau thanh tra, đánh giá của cơ quan lại có thẩm quyền làm giảm số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp thì xử lý số tiền thuế (tax) nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.

6. Hiệu lực:
– Nghị quyết số 116/2022/QH14: Ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2022,  có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành sau 45 ngày Tính từ lúc ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế (tax) năm 2022.

– Nghị định 114/2022/NĐ-CP: Ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2022, có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày Nghị quyết số 116/2022/QH14 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) năm 2022.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1

Link Download Google Drive File phần mềm Giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022 theo NQ 116/2022/QH1 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Giảm #số # thuế (tax) #TNDN #phải #nộp #của #năm #theo #1162020QH1