Contents

Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 20:56:29 )

184

Định Khoản thuế (tax) và các khoản phải nộp đất nước – Tài khoản 333 theo thông tư 133

1. Nguyên tắc chung Khi định khoản Tài khoản 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp đất nước theo TT 133
1.1. Tài khoản 333 dùng để phản ánh quan lại hệ giữa Công ty (CTY, DN) với Nhà nước về các khoản thuế (tax), phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán tài chính năm.

1.2. Doanh nghiệp chủ động tính, xác định và kê khai số thuế (tax), phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo luật định; kịp lúc phản ánh vào sổ kế toán tài chính số thuế (tax) phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, được trả…

1.3. Các khoản thuế (tax) gián thu như thuế (tax) GTGT (bao gồm theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp), thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) gián thu khác về truyền thống là khoản thu hộ bên thứ bố. Vì vậy các khoản thuế (tax) gián thu được loại trừ ra ngoài số liệu về doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính hoặc các báo cho biết giải trình khác.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn việc ghi nhận doanh thu và số thuế (tax) gián thu phải nộp trên sổ kế toán tài chính bởi một trong 2 phương pháp:

– Tách và ghi nhận riêng số thuế (tax) gián thu phải nộp (bao gồm thuế (tax) GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp) ngay tại thời điểm ghi nhận doanh thu. Theo phương pháp này doanh thu ghi trên sổ kế toán tài chính ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) gián thu phải nộp, phù phù hợp với số liệu về doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính và phản ánh đúng truyền thống giao dịch;

– Ghi nhận số thuế (tax) gián thu phải nộp bởi phương pháp ghi giảm số doanh thu đã ghi chép trên sổ kế toán tài chính. Theo phương pháp này, định kỳ mới ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) gián thu phải nộp, số liệu về doanh thu trên sổ kế toán tài chính có sự biệt lập so với doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính.

Trong mọi ngôi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của báo cho biết giải trình hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đều ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế (tax) gián thu phải nộp.

1.4. Các Công ty (CTY, DN) nhập vào hoặc mua trong nước product, TSCĐ thuộc diện chịu thuế (tax) NK, TTĐB, BVMT được ghi nhận số thuế (tax) phải nộp vào giá gốc mặt hàng mua. Trường hợp Công ty (CTY, DN) nhập vào mặt hàng hộ tuy nhiên ko hề quyền sở hữu product, ví dụ giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ bên thứ bố thì số thuế (tax) NK, TTĐB, BVMT phải nộp ko được ghi nhận vào giá trị product mà được ghi nhận là khoản phải thu khác.

Số thuế (tax) tài nguyên phải nộp NSNN được định khoản vào chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại của Công ty (CTY, DN). Tiền thuê đất, thuế (tax) ngôi nhà đất phải nộp được tính vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN).

thuế (tax) (Tax) GTGT, TTĐB, BVMT của sản phẩm, product, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm được định khoản vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm hoặc chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) tùy theo từng ngôi trường hợp cụ thể.

1.5. Đối với các khoản thuế (tax) được trả, được giảm, kế toán tài chính phải phân biệt rõ số thuế (tax) được trả, được giảm là số thuế (tax) đã nộp ở khâu mua hoặc là phải nộp ở khâu buôn bán và thực hiện nay theo nguyên lý:

– thuế (tax) (Tax) NK, TTĐB, BVMT đã nộp Khi nhập vào product, dịch vụ, nếu được trả ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán) hoặc giảm giá trị mặt hàng tồn kho (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);

– thuế (tax) (Tax) NK, TTĐB, BVMT đã nộp Khi nhập vào TSCĐ, nếu được trả ghi giảm chi phí (CP) khác (nếu buôn bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);

– thuế (tax) (Tax) NK, TTĐB, BVMT đã nộp Khi nhập vào product, TSCĐ tuy nhiên đơn vị ko hề quyền sở hữu, Khi được trả ghi giảm khoản phải thu khác.

– thuế (tax) (Tax) XK, TTĐB, BVMT phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ tuy nhiên sau đó được trả, được giảm thì kế toán tài chính ghi nhận vào thu nhập khác.

– thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào được trả ghi giảm số thuế (tax) GTGT được khấu trừ. Số thuế (tax) GTGT phải nộp được giảm ghi nhận vào thu nhập khác.

1.6. Nghĩa vụ đối với NSNN trong giao dịch ủy thác xuất – nhập vào:

– Trong giao dịch ủy thác xuất nhập vào (hoặc các giao dịch tương tự), trách nhiệm và trách nhiệm đối với NSNN được xác định là của bên giao ủy thác;

– Bên nhận ủy thác được xác định là bên cung cấp dịch vụ cho bên giao ủy thác trong việc chuẩn bị giấy tờ, kê khai, thanh quyết toán với NSNN (người nộp thuế (tax) hộ cho bên giao ủy thác).

– TK 333 chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác, ko dùng đến tại bên nhận ủy thác. Bên nhận ủy thác với vai trò trung gian chỉ phản ánh số thuế (tax) phải nộp vào NSNN là khoản chi hộ, trả hộ trên TK 3388 và phản ánh quyền được nhận lại số tiền đã chi hộ, trả hộ cho bên giao ủy thác trên TK 138. Căn cứ để phản ánh tình hình thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN của bên giao ủy thác như sau:

+ Khi cảm bắt gặp tin báo về số thuế (tax) phải nộp, bên nhận ủy thác bàn trả lại cho bên giao ủy thác toàn bộ giấy tờ, tài liệu, thông báo của cơ quan lại có thẩm quyền về số thuế (tax) phải nộp làm căn cứ ghi nhận số thuế (tax) phải nộp trên TK 333.

+ Căn cứ chứng từ nộp tiền vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm số phải nộp NSNN.

1.7. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế (tax), phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.
2. Kết cấu của Tài khoản 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp đất nước

Bên Nợ TK

 TK 333

Bên Có

– Số thuế (tax) GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;

– Số thuế (tax), phí, lệ phí và các khoản khác đã nộp vào Ngân sách Nhà nước;

– Số thuế (tax) được giảm trừ vào số thuế (tax) phải nộp;

– Số thuế (tax) GTGT của mặt hàng buôn bán bị trả lại, bị giảm giá.

 

– Số thuế (tax) GTGT đầu ra và số thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp;

– Số thuế (tax), phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

TK 333 có thể có số dư bên Nợ TK: Số dư bên Nợ TK (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế (tax) và các khoản đã nộp lớn rộng số thuế (tax) và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế (tax) đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu tuy nhiên chưa thực hiện nay việc thoái thu.

 

Số dư bên Có:

Số thuế (tax), phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

3. Các định khoản cụ thể từng khoản thuế (tax):

3.1. Định Khoản thuế (tax) giá trị gia tăng phải nộp:- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3331 – thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế (tax) GTGT đầu ra, số thuế (tax) GTGT của mặt hàng nhập vào phải nộp, số thuế (tax) GTGT đã được khấu trừ, số thuế (tax) GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33311 – thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng đầu ra: Dùng để phản ánh số thuế (tax) GTGT đầu ra, số thuế (tax) GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế (tax) GTGT của mặt hàng buôn bán bị trả lại, bị giảm giá, số thuế (tax) GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sản phẩm, product, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ.

+ Tài khoản 33312 – thuế (tax) (Tax) GTGT mặt hàng nhập vào: Dùng để phản ánh số thuế (tax) GTGT của mặt hàng nhập vào phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

– Xem thêm: Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp 

a) Kế toán thuế (tax) GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ:
Khi xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ và Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán tài chính phản ánh doanh thu, thu nhập theo giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT, thuế (tax) GTGT phải nộp được tách riêng tại thời điểm xuất hóa đơn, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

b) Kế toán thuế (tax) GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp trực tiếp
Kế toán được lựa chọn một trong 2 phương pháp ghi sổ sau:
– Phương pháp 1: Tách riêng ngay số thuế (tax) GTGT phải nộp Khi xuất hóa đơn, thực hiện nay như điểm a nêu trên;
– Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax) GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ Khi xác định số thuế (tax) GTGT phải nộp kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

Nợ TK các TK 511, 515, 711

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

c) Khi nộp thuế (tax) GTGT vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp

Có các TK 111, 112.

* Kế toán thuế (tax) GTGT của mặt hàng nhập vào (TK 33312)
a) Khi nhập vào vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ kế toán tài chính phản ánh số thuế (tax) nhập vào phải nộp, tổng số tiền phải thanh toán và giá trị vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ nhập vào (chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào), ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211, 611,…

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112, 331,…

b) Phản ánh số thuế (tax) GTGT phải nộp của mặt hàng nhập vào:
– Trường hợp thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).

– Trường hợp thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp ko được khấu trừ phải tính vào giá trị vật tư, mặt hàng hoá,TSCĐ nhập vào, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211, 611,…

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).

c) Khi thực nộp thuế (tax) GTGT của mặt hàng nhập vào vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312)

Có các TK 111, 112,…

d) Trường hợp nhập vào ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)
– Khi cảm bắt gặp tin báo về trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).

– Khi cảm bắt gặp chứng từ nộp thuế (tax) vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN về thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào, ghi:

Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312)

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
Có TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế (tax)
GTGT mặt hàng nhập vào cho bên nhận ủy thác)
Có TK 1388 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào)

– Bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế (tax) hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

* Kế toán thuế (tax) GTGT được khấu trừ
– Định kỳ, kế toán tài chính tính, xác định số thuế (tax) GTGT được khấu trừ với số thuế (tax) GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311)

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ.

– Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh chưa xác định được thuế (tax) GTGT đầu vào của product, dịch vụ có được khấu trừ Hay là ko, kế toán tài chính ghi nhận toàn bộ số thuế (tax) GTGT đầu vào trên TK 133. Định kỳ, Khi xác định số thuế (tax) GTGT ko được khấu trừ với thuế (tax) GTGT đầu ra, kế toán tài chính phản ánh vào chi phí (CP) có liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán ( thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ của mặt hàng tồn kho đã buôn bán)
Nợ TK TK 642 – Chi phí  cai quản lý  marketing thương mại ( thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ của các khoản chi phí (CP) buôn bán sản phẩm, chi phí (CP) QLDN)

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ.

* Kế toán thuế (tax) GTGT phải nộp được giảm
Trường hợp Công ty (CTY, DN) được giảm số thuế (tax) GTGT phải nộp, kế toán tài chính ghi nhận số thuế (tax) GTGT được giảm vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK TK 33311 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu được trừ vào số thuế (tax) phải nộp)
Nợ TK các TK 111, 112 – Nếu số được giảm được nhận lại bởi tiền

Có TK 711 – Thu nhập khác.

* Kế toán thuế (tax) GTGT đầu vào được trả
Trường hợp Công ty (CTY, DN) được trả thuế (tax) GTGT theo luật định do thuế (tax) đầu vào lớn rộng thuế (tax) đầu ra, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ.

3.2. Định Khoản thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt:- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt: Phản ánh số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước* Nguyên tắc kế toán tài chính
– Tài khoản này sử dụng cho người dân có trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập vào ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, ko áp dụng cho bên nhận ủy thác.
– Các Công ty (CTY, DN) buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt ghi nhận doanh thu ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) TTĐB. Trường hợp ko tách ngay được số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax) tuy nhiên định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Trong mọi ngôi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đều ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) TTĐB phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.
– Các Công ty (CTY, DN) nhập vào hoặc mua trong nước mặt hàng hoá, TSCĐ thuộc diện chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt được ghi nhận số thuế (tax) phải nộp vào giá gốc mặt hàng nhập kho. Trường hợp Công ty (CTY, DN) nhập vào mặt hàng hộ tuy nhiên ko hề quyền sở hữu product, ví dụ giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ bên thứ bố thì số thuế (tax) nhập vào phải nộp ko được ghi nhận vào giá trị product mà được ghi nhận là khoản phải thu khác.
– Kế toán số thuế (tax) TTĐB được trả, được giảm thực hiện nay theo nguyên lý:
+ thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp Khi nhập vào product, dịch vụ, nếu được trả ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán) hoặc giảm giá trị product (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);
+ thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp Khi nhập vào TSCĐ, nếu được trả ghi giảm chi phí (CP) khác (nếu buôn bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);
+ thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp Khi nhập vào product, TSCĐ tuy nhiên đơn vị ko hề quyền sở hữu, Khi được trả ghi giảm khoản phải thu khác.
+ thuế (tax) (Tax) TTĐB phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ tuy nhiên sau đó được trả, được giảm thì kế toán tài chính ghi nhận vào thu nhập khác.* Cách định khoản thuế (tax) tiêu thụ đê biệt:
a) Kế toán thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hoá, cung cấp dịch vụ:
– Trường hợp tách ngay được thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

– Trường hợp ko tách ngay được thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cả về thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt. Định kỳ Khi xác định số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp, kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

b) Khi nhập vào mặt hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, kế toán tài chính căn cứ vào hoá đơn mua mặt hàng nhập vào và thông báo nộp thuế (tax) của cơ quan lại có thẩm quyền, xác định số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp của mặt hàng nhập vào, ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

Đối với mặt hàng tạm nhập – tái xuất ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như mặt hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho nước ngoài quan lại, Khi nộp thuế (tax) TTĐB của mặt hàng nhập vào, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

c) Khi nộp tiền thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt

Có các TK 111, 112.

d) Kế toán thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt được trả, được giảm:
– thuế (tax) (Tax) TTĐB của vật tư, mặt hàng hoá đã nộp ở khâu nhập vào, được trả, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán)
Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất mặt hàng trả lại).

– thuế (tax) (Tax) TTĐB của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập vào, được trả, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)
Có TK 811 – Chi phí khác (nếu buôn bán TSCĐ).

– thuế (tax) (Tax) TTĐB đã nộp ở khâu nhập vào tuy nhiên product ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được trả Khi tái xuất, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 1388 – Phải thu khác.

đ) Kế toán thuế (tax) TTĐB phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ tuy nhiên sau đó được giảm, được trả: Khi cảm bắt gặp tin báo của cơ quan lại có thẩm quyền về số thuế (tax) ở khâu buôn bán tốt giảm, được trả, ghi:

Nợ TK TK 111, 112 (nếu được trả, được giảm ngay bởi tiền)
Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB

Có TK 711 – Thu nhập khác.

e) Trường hợp xuất sản phẩm, product, dịch vụ chịu thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ghi:

Nợ TK các TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại

Có các TK 154, 155
Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) TTĐB.

g) Trường hợp nhập vào ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)
– Khi cảm bắt gặp tin báo về trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) TTĐB từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp, ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.

– Khi cảm bắt gặp chứng từ nộp thuế (tax) vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN về thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, ghi:

Nợ TK TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt
Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế (tax) TTĐB cho bên nhận ủy thác)
Có TK 1388 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế (tax) TTĐB).

– Bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế (tax) hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

3.3. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) xuất khẩu:- Tài khoản sử dụng:  Tài khoản 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào: Phản ánh số thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.* Nguyên tắc kế toán tài chính
– Tài khoản này sử dụng cho người dân có trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, ko áp dụng cho bên nhận ủy thác.
– thuế (tax) (Tax) xuất khẩu là thuế (tax) gián thu, ko nằm trong cơ cấu doanh thu của Công ty (CTY, DN). Khi xuất khẩu product, kế toán tài chính phải tách riêng số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp ra ngoài doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Trường hợp ko tách ngay được số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu thì được ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax) tuy nhiên định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp. Trong mọi ngôi trường hợp, chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đều ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp Khi xuất khẩu product, dịch vụ.
– thuế (tax) (Tax) xuất khẩu phải nộp Khi xuất khẩu tuy nhiên sau đó được trả, được giảm thì kế toán tài chính ghi nhận vào thu nhập khác.* Cách định khoản  thuế (tax) (Tax) xuất khẩu:
a) Kế toán thuế (tax) xuất khẩu phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hoá, cung cấp dịch vụ:
– Trường hợp tách ngay được thuế (tax) xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) xuất khẩu, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất nhập vào (chi tiết thuế (tax) XK).

– Trường hợp ko tách ngay được thuế (tax) xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cả về thuế (tax) xuất khẩu. Định kỳ Khi xác định số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp, kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất nhập vào (chi tiết thuế (tax) XK).

b) Khi nộp tiền thuế (tax) xuất khẩu vào NSNN, ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) xuất khẩu)

Có các TK 111, 112,…

c) thuế (tax) (Tax) xuất khẩu được trả hoặc được giảm (nếu có), ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 3333

Có TK 711 – Thu nhập khác.

d) Trường hợp xuất khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)- Khi buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ chịu thuế (tax) xuất khẩu, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ và số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp như ngôi trường hợp xuất khẩu thông thường quy định tại điểm a mục này.
– Khi cảm bắt gặp chứng từ nộp thuế (tax) vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN về thuế (tax) xuất khẩu, ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) xuất khẩu)

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
Có TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế (tax) xuất khẩu cho bên nhận ủy thác)
Có TK 1388 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế (tax) xuất khẩu).

– Bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế (tax) xuất khẩu phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế (tax) hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

3.4. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) nhập khẩu:- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào: Phản ánh số thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) nhập vào phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.* Nguyên tắc kế toán tài chính
– Tài khoản này sử dụng cho người dân có trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) nhập vào theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập vào ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, ko áp dụng cho bên nhận ủy thác.
– Các Công ty (CTY, DN) nhập vào mặt hàng hoá, TSCĐ được ghi nhận số thuế (tax) nhập vào phải nộp vào giá gốc mặt hàng mua. Trường hợp Công ty (CTY, DN) nhập vào mặt hàng hộ tuy nhiên ko hề quyền sở hữu product, ví dụ giao dịch tạm nhập – tái xuất hộ bên thứ bố thì số thuế (tax) nhập vào phải nộp ko được ghi nhận vào giá trị product mà được ghi nhận là khoản phải thu khác.
– Kế toán số thuế (tax) nhập vào được trả, được giảm thực hiện nay theo nguyên lý:
+ thuế (tax) (Tax) nhập vào đã nộp Khi nhập vào product, dịch vụ, nếu được trả ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán) hoặc giảm giá trị product (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);
+ thuế (tax) (Tax) nhập vào đã nộp Khi nhập vào TSCĐ, nếu được trả ghi giảm chi phí (CP) khác (nếu buôn bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);
+ thuế (tax) (Tax) nhập vào đã nộp Khi nhập vào product, TSCĐ tuy nhiên đơn vị ko hề quyền sở hữu, Khi được trả ghi giảm khoản phải thu khác (ví dụ mặt hàng tạm nhập – tái xuất để gia công, chế biến…) thì Khi được trả ghi giảm khoản phải thu khác.* Cách định khoản  thuế (tax) (Tax) nhập khẩu:
a) Khi nhập vào vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, kế toán tài chính phản ánh số thuế (tax) nhập vào phải nộp, tổng số tiền phải trả, hoặc đã thanh toán cho người buôn bán và giá trị vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ nhập vào (giá có thuế (tax) nhập vào), ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,… (giá có thuế (tax) nhập vào)

Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)
Có các TK 111, 112, 331,…

Đối với mặt hàng tạm nhập – tái xuất ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, ví dụ như mặt hàng quá cảnh được tái xuất ngay tại kho nước ngoài quan lại, Khi xác định số tiền thuế (tax) nhập vào phải nộp Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác

Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào).

b) Khi nộp thuế (tax) nhập vào vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)

Có các TK 111, 112,…

c) Kế toán thuế (tax) nhập vào được trả, được giảm
– thuế (tax) (Tax) nhập vào của vật tư, mặt hàng hoá đã nộp ở khâu nhập vào, được trả, ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu mặt hàng đã xuất buôn bán)
Có các TK 152, 153, 156 – Hàng hóa (nếu xuất mặt hàng trả lại).

– thuế (tax) (Tax) nhập vào của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập vào, được trả, ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)
Có TK 811 – Chi phí khác (nếu buôn bán TSCĐ). 

– thuế (tax) (Tax) nhập vào đã nộp ở khâu nhập vào tuy nhiên product ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được trả Khi tái xuất (ví dụ thuế (tax) nhập vào đã nộp Khi nhập vào thu phục vụ gia công, chế biến), ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)

Có TK 138 – Phải thu khác.

– Khi cảm bắt gặp tiền từ NSNN, ghi:

Nợ TK TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng

Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào).

d) Trường hợp nhập vào ủy thác (áp dụng tại bên giao ủy thác)
– Khi cảm bắt gặp tin báo về trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) nhập vào từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế (tax) nhập vào phải nộp, ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,… (giá có thuế (tax) nhập vào)

Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào).

– Khi cảm bắt gặp chứng từ nộp thuế (tax) vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN về thuế (tax) nhập vào, ghi:

Nợ TK TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)

Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)
Có TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuế (tax) nhập vào cho bên nhận ủy thác)
Có TK 1388 – Phải thu khác (ghi giảm số tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế (tax) nhập vào).

– Bên nhận ủy thác ko phản ánh số thuế (tax) nhập vào phải nộp như bên giao ủy thác mà chỉ ghi nhận số tiền đã nộp thuế (tax) hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK TK 3388 – Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

3.5. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN):- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN): Phản ánh số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
– Xem thêm: Cách tính thuế (tax) TNDN tạm tính quýa) Căn cứ số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp vào Ngân sách Nhà nước mặt hàng quý theo quy định, ghi:

Nợ TK TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

b) Khi nộp tiền thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) vào NSNN, ghi:

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có các TK 111, 112.

c) Cuối năm, Khi xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của năm tài chính:
– Nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp nhỏ rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp mặt hàng quý trong năm, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

– Nếu số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thực tế phải nộp lớn rộng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp mặt hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:

Nợ TK TK 821 – Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

3.6. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân:- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân: Phản ánh số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.- Xem thêm: Cách tính thuế (tax) TNCNKhi xác định số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại mối cung cấp tính trên thu nhập chịu thuế (tax) của công tư vấn viên cấp dưới và người lao động khác, ghi:

Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

– Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên phía ngoài, Công ty (CTY, DN) phải xác định số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế (tax), ghi:
+ Khấu trừ thuế (tax) TNCN Khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài, ghi:

Nợ TK các TK 154, 631, 642 (tổng số phải thanh toán); hoặc
Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (số thuế (tax) TNCN phải khấu trừ)
Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khấu trừ thuế (tax) TNCN Khi chi trả các số tiền nợ phải trả cho các cá nhân bên phía ngoài có thu nhập, ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng số tiền phải trả)

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế (tax) TNCN phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

– Khi nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người dân có thu nhập, ghi:

Nợ TK TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

Có các TK 111, 112,…

3.7. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) tài nguyên:- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3336 – thuế (tax) (Tax) tài nguyên: Phản ánh số thuế (tax) tài nguyên phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
– Xác định số thuế (tax) tài nguyên phải nộp tính vào chi phí (CP) sản xuất chung, ghi:

Nợ TK TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6278)

Có TK 3336 – thuế (tax) (Tax) tài nguyên.

– Khi thực nộp thuế (tax) tài nguyên vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3336 – thuế (tax) (Tax) tài nguyên

Có các TK 111, 112,…

3.8. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3337 – thuế (tax) (Tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất: Phản ánh số thuế (tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.- Xác định số thuế (tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất phải nộp tính vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN) (6425)

Có TK 3337 – thuế (tax) (Tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất.

– Khi nộp tiền thuế (tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 3337 – thuế (tax) (Tax) ngôi nhà đất, tiền thuê đất

Có các TK 111, 112,…

3.9. Định Khoản  thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) khác:- Tài khoản sử dụng: Tài khoản 3338 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước về thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và các loại thuế (tax) khác, như: thuế (tax) (Tax) môn bài bác, thuế (tax) ngôi nhà thầu nước ngoài…

TK 3338 có 2 tài khoản cấp 3:

+ TK 33381: thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường: Phản ánh số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào NSNN;

+ TK 33382: Các loại thuế (tax) khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp, còn phải nộp các loại thuế (tax) khác. Doanh nghiệp được chủ động mở các TK cấp 4 chi tiết cho từng loại thuế (tax) phù phù hợp với yêu cầu cai quản lý.* Nguyên tắc kế toán tài chính:
– Tài khoản này sử dụng cho người nộp thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập vào ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, ko áp dụng cho bên nhận ủy thác.
– Các Công ty (CTY, DN) buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá chịu thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường ghi nhận doanh thu ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp. Trường hợp ko tách ngay được số thuế (tax) phải nộp tại thời điểm phát sinh thì được ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường tuy nhiên định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp.
– Các Công ty (CTY, DN) nhập vào hoặc mua trong trong nước mặt hàng hoá thuộc diện chịu thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường được ghi nhận số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp vào giá gốc mặt hàng nhập kho.
– Kế toán số thuế (tax) BVMT được trả, được giảm thực hiện nay theo nguyên lý:
+ thuế (tax) (Tax) BVMT đã nộp Khi nhập vào product, dịch vụ, nếu được trả ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu xuất mặt hàng để buôn bán) hoặc giảm giá trị product (nếu xuất trả lại do vay, mượn…);
+ thuế (tax) (Tax) BVMT đã nộp Khi nhập vào TSCĐ, nếu được trả ghi giảm chi phí (CP) khác (nếu buôn bán TSCĐ) hoặc giảm nguyên giá TSCĐ (nếu xuất trả lại);
+ thuế (tax) (Tax) BVMT đã nộp Khi nhập vào product, TSCĐ tuy nhiên đơn vị ko hề quyền sở hữu, Khi được trả ghi giảm khoản phải thu khác.
+ thuế (tax) (Tax) BVMT phải nộp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ tuy nhiên sau đó được trả, được giảm thì kế toán tài chính ghi nhận vào thu nhập khác.* Cách định khoản: 
a) Khi buôn bán sản phẩm hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường đồng thời chịu thuế (tax) GTGT, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường và ko hề thuế (tax) GTGT, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán ko hề thuế (tax) bảo

vệ môi ngôi trường và các khoản thuế (tax) gián thu khác)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311)

Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

Trường hợp ko xác định được ngay số thuế (tax) phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, doanh thu được ghi nhận cả về thuế (tax) tuy nhiên định kỳ Khi xác định số thuế (tax) phải nộp thì phải ghi giảm doanh thu:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp (chi tiết từng loại thuế (tax)).

b) Khi nhập vào mặt hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường, kế toán tài chính căn cứ vào hoá đơn mua mặt hàng nhập vào và thông báo nộp thuế (tax) về số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp, xác định số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp của mặt hàng nhập vào, ghi:

Nợ TK các TK 152, 156, 211, 611,…

Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Trường hợp xuất sản phẩm, product, dịch vụ chịu thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ghi:

Nợ TK TK 642

Có các TK 152, 154, 155
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

c) Trường hợp Công ty (CTY, DN) là bên nhận uỷ thác nhập vào phải nộp thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường hộ bên giao uỷ thác nhập vào, Khi xác định số thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác

Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Khi nộp tiền thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường

Có các TK 111, 112,…

– Khi cảm bắt gặp tiền thuế (tax) BVMT mà bên giao uỷ thác chuyển trả, ghi:
            Nợ TK TK 111, 112
                        Có TK 1388 – Phải thu khác
d) Kế toán thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường được trả, giảm
– thuế (tax) (Tax) BVMT của vật tư, mặt hàng hoá đã nộp ở khâu nhập vào, được trả, ghi:

Nợ TK TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu mặt hàng đã xuất buôn bán)
Có các TK 152, 153, 156 (nếu xuất mặt hàng trả lại).

– thuế (tax) (Tax) BVMT của TSCĐ đã nộp ở khâu nhập vào, ghi:

Nợ TK TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nếu xuất trả lại TSCĐ)
Có TK 811 – Chi phí khác (nếu buôn bán TSCĐ).

– thuế (tax) (Tax) BVMT đã nộp ở khâu nhập vào tuy nhiên product ko thuộc quyền sở hữu của đơn vị, được trả Khi tái xuất, ghi:

Nợ TK TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường

Có TK 711 – Thu nhập khác.

3.10. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)- Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản mua về (Khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng), ghi:

Nợ TK TK 211 – Tài sản cố định

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).

– Khi thực nộp các loại thuế (tax) khác (như thuế (tax) ngôi nhà thầu), phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, ghi:

Nợ TK TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (33382, 3339)

Có các TK 111, 112.

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản các khoản thuế (tax) phải nộp vào NSNN theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #các #khoản # thuế (tax) #phải #nộp #vào #NSNN #theo