Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 09:45:17 )

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính dùng để phản ánh các khoản tiền vay (cả về vay bên dưới mẫu mã phát hành trái phiếu), nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của Công ty (CTY, DN).

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133:

– Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời gian trả nợ rộng 12 tháng Tính từ lúc thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính trình bày là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo Tính từ lúc thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có plan chi trả.

– Khi Công ty (CTY, DN) đi vay bên dưới mẫu mã phát hành trái phiếu, có thể xảy ra 3 ngôi trường hợp:

+ Phát hành trái phiếu ngang giá (giá phát hành bởi mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá đúng bởi mệnh giá của trái phiếu.

+ Phát hành trái phiếu có chiết khấu (giá phát hành nhỏ rộng mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá nhỏ rộng mệnh giá của trái phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu nhỏ rộng mệnh giá của trái phiếu gọi là chiết khấu trái phiếu. Trường hợp này thường xảy ra Khi lãi suất thị ngôi trường lớn rộng lãi suất danh nghĩa của trái phiếu phát hành.

+ Phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành lớn rộng mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá lớn rộng mệnh giá của trái phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành trái phiếu lớn rộng mệnh giá của trái phiếu gọi là phụ trội trái phiếu… Trường hợp này thường xảy ra Khi lãi suất thị ngôi trường nhỏ rộng lãi suất danh nghĩa (lãi ghi trên trái phiếu) của trái phiếu phát hành.

Khi định khoản trái phiếu phát hành, Công ty (CTY, DN) phải ghi nhận khoản chiết khấu hoặc phụ trội trái phiếu tại thời điểm phát hành và theo dõi chi tiết thời hạn phát hành trái phiếu, các nội dung có liên quan lại đến trái phiếu phát hành:

+/ Mệnh giá trái phiếu;

+/ Chiết khấu trái phiếu;

+/ Phụ trội trái phiếu.

+ Doanh nghiệp phải theo dõi chiết khấu và phụ trội cho từng loại trái phiếu phát hành và tình hình phân bổ từng khoản chiết khấu, phụ trội Khi xác định chi phí (CP) đi vay tính vào chi phí (CP) tài chính hoặc vốn hóa theo từng kỳ, cụ thể:

+/ Chiết khấu trái phiếu được phân bổ dần để tính vào chi phí (CP) đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu;

+/ Phụ trội trái phiếu được phân bổ dần để giảm trừ chi phí (CP) đi vay từng kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu;

+/ Trường hợp chi phí (CP) lãi vay của trái phiếu đủ điều khiếu nại vốn hóa, các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ ko được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó;

+/ Khoản chiết khấu hoặc phụ trội được phân bổ trong suốt kỳ hạn của trái phiếu theo phương pháp đường thẳng.

+ Trường hợp trả lãi Khi đáo hạn trái phiếu thì định kỳ Công ty (CTY, DN) phải tính lãi trái phiếu phải trả từng kỳ để ghi nhận vào chi phí (CP) tài chính hoặc vốn hóa vào giá trị của tài sản dở dang.

+ Khi lập báo cho biết giải trình tài chính, trên Báo cáo tình hình tài chính trong phần nợ phải trả thì khoản trái phiếu phát hành được phản ánh trên cơ sở thuần (xác định bởi trị giá trái phiếu theo mệnh giá trừ (-) chiết khấu trái phiếu cộng (+) phụ trội trái phiếu).

– Các chi phí (CP) đi vay liên quan lại trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí (CP) thẩm định, truy thuế kiểm toán, lập giấy tờ vay vốn, chi phí (CP) phát hành trái phiếu… được định khoản vào chi phí (CP) tài chính. Trường hợp các chi phí (CP) này phát sinh từ khoản vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì được vốn hóa.

– Đối với số tiền nợ thuê tài chính, tổng số nợ thuê phản ánh vào bên Có của Tài khoản 341 là tổng số tiền phải trả được tính bởi giá trị lúc này của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê.
2. Kết cấu của Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Bên Nợ TK

TK 341

Bên Có

– Số tiền đã trả nợ gốc của các khoản vay, nợ thuê tài chính;

– Số tiền gốc vay, nợ được giảm do được bên cho vay, chủ nợ chấp thuận;

– Số phân bổ phụ trội trái phiếu phát hành;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư vay, nợ thuê tài chính là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ cuối kỳ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

– Số tiền vay, nợ thuê tài chính phát sinh trong kỳ;

– Số phân bổ chiết khấu trái phiếu phát hành;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư vay, nợ thuê tài chính là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ cuối kỳ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

 

Số dư bên Có: Số dư vay, nợ thuê tài chính chưa đến hạn trả.

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3411 – Các khoản đi vay: Tài khoản này phản ánh giá trị các khoản tiền đi vay, tình hình thanh toán các khoản tiền vay (bao gồm đi vay bên dưới mẫu mã phát hành trái phiếu) của Công ty (CTY, DN) và tình hình phân bổ chiết khấu, phụ trội trái phiếu.

Tài khoản 3412 – Nợ TK thuê tài chính: Tài khoản này phản ánh giá trị số tiền nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán nợ thuê tài chính của Công ty (CTY, DN).

3. Cách định khoản Vay và nợ thuê tài chính TK 341 theo thông tư 133:

a) Vay bởi tiền
– Trường hợp vay bởi tiền ghi sổ kế toán tài chính (nhập về quỹ hoặc gửi vào Ngân mặt hàng), ghi:

Nợ TK các TK 111, 112

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính.

– Trường hợp vay bởi nước ngoài tệ phải quy đổi ra Đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính theo tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

Nợ TK TK 111, 112
Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (vay đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác)
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (vay thanh toán thẳng cho người buôn bán)
Nợ TK TK 211 – Tài sản cố định (vay mua TSCĐ)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

– Chi phí đi vay liên quan lại trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí (CP) truy thuế kiểm toán, lập giấy tờ thẩm định… ghi:

Nợ TK các TK 154, 241, 635

Có các TK 111, 112, 331.

b) Vay chyển thẳng cho người buôn bán để mua sắm mặt hàng tồn kho, TSCĐ, để thanh toán về đầu tư XDCB, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211, 241 (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, giá trị TSCĐ mua sắm, xây dựng được ghi nhận cả về thuế (tax) GTGT. Chi phí đi vay liên quan lại trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí (CP) truy thuế kiểm toán, lập giấy tờ thẩm định kế toán tài chính tương tự bút toán ở mục a.
c) Vay thanh toán hoặc ứng vốn (trả trước) cho người buôn bán, người nhận thầu về XDCB, để thanh toán các khoản chi phí (CP), ghi:

Nợ TK các TK 331, 642, 811

Có TK 341 – Vay và thuê tài chính (3411)

d) Vay để đầu tư vào đơn vị khác, ghi:

Nợ TK các TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

đ) Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính
Nợ TK các TK 154, 241 (nếu lãi vay được vốn hóa)

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

e) Khi trả nợ vay bởi tiền hoặc bởi tiền thu nợ của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411)

Có các TK 111, 112, 131.

g) Khi trả nợ vay bởi nước ngoài tệ:
– Trường hợp bên Có TK tiền và bên Nợ TK TK 341 áp dụng tỷ giá ghi sổ, ghi:

Nợ TK TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính 3411 (theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền cho từng đối tượng)

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền TK tiền)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi tỷ giá).

– Trường hợp bên Có TK tiền và bên Nợ TK TK 341 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

Nợ TK TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính  (3411)

Có các TK 111, 112

+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được thực hiện nay đồng thời Khi trả tiền nợ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của DN:
(+) Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính

Có các TK 1112, 1122, 3411

(+) Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ gá, ghi:

Nợ TK các TK 1112, 1122, 3411

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

h) Kế toán các kỹ năng liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê tài chính: Thực hiện nay theo quy định của TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính.
i) Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính đánh giá lại số dư vay và nợ thuê tài chính là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch:
– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính.

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 341 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản chi phí (CP) tài chính (TK 635) theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Tài #khoản #Vay #và #nợ #thuê #tài #chính #theo