Contents

Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 08:26:45 )

71

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, đánh giá việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200- (Mẫu số 02 – LĐTL)

 

Đơn vị:……………….Bộ phận:…………….

 

Mẫu số: 02 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 
     Số:……………

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng……….năm………..

 
 
Số TT

 
 
 
Họ và tên

 
 
Bậc lương

 
 
Hệ số

 
Lương
sản phẩm

 
Lương
thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng trọn. ..% lương

 
Phụ cấp thuộc

 
Phụ cấp khác

 
 
Tổng số

 
Tạm ứng kỳ I

 
Các khoản
phải khấu trừ vào lương

 
Kỳ II
được lĩnh

 

 

 

 

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

quỹ lương

BHXH

thuế (tax) (Tax) TNCN phải nộp

 
Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

   C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tổng số tiền (viết bởi văn bản):………………………………………………………………………..

 

 

Ngày….tháng….năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

                               (Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

 
 
 

Xem và tải : Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel 

2. Hướng dẫn cách viết mẫu bảng thanh toán tiền lương:

Bảng thanh toán tiền lương được lập mỗi tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan lại như: Bảng chấm công,
          Cột A, B: Ghi số thứ tự, bọn họ tên của người lao động được hưởng trọn lương.
          Cột 1,2: Ghi bậc lương, thông số lương của người lao động.
          Cột 3,4: Ghi số công và số tiền tính theo lương sản phẩm.
          Cột 5,6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.
          Cột 7,8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ ngơi việc hưởng trọn các loại % lương.
          Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
          Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động tuy nhiên ko nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
          Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng trọn.
          Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
          Cột 13,14,15,16: Ghi các khoản phải khấu trừ ngoài lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.
          Cột 17: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.
          Cột C: Người lao động ký nhận Khi nhận lương kỳ II.
         Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan lại, kế toán tài chính tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán tài chính lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán tài chính của đơn vị.
          Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel của Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng

Các bạn xem thêm: Cách làm bảng tính lương mặt hàng thánh trên Excel

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #lương #theo #thông #tư