Contents

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 10:22:16 )

210

Sổ nhật ký chi tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các kỹ năng chi tiền của Công ty (CTY, DN). Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân mặt hàng, cho từng loại tiền (đồng nước ta, nước ngoài tệ) hoặc cho từng điểm chi tiền (Ngân mặt hàng A, ngân mặt hàng B,…).

Mẫu sổ nhật ký chi tiền là mẫu S03a2 – DNN
1. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2 – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm: ….
 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK …

Ghi Nợ TK các TK

Số hiệu

Ngày, tháng

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– ngày mở sổ: …….
Ngày ….tháng ….năm …..

Người ghi sổ
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 200:

Đơn vi:………..Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03a2-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
Năm: ….
 

Ngày,
tháng
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có
TK …

Ghi Nợ TK các TK

Số
hiệu

Ngày,
tháng

Tài khoản khác

Số
tiền

Số
hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– ngày mở sổ: …….

 

 

Ngày ….tháng ….năm …..

Người ghi sổ(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Cách ghi sổ nhật ký chi tiền:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán tài chính dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung kỹ năng tài chính tài chính phát sinh của chứng từ kế toán tài chính.
– Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này: Tiền mặt, tiền gửi ngân mặt hàng,…
– Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ TK của các tài khoản đối ứng.
Cuối trang sổ, cộng sổ phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.Tác Giẩ xin chúc các bạn làm tốt
Xem thêm: Mẫu sổ nhật ký chung trên Excel

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #sổ #nhật #ký #chi #tiền #theo #quyết #định #và