Contents

Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 04:27:38 )

369

Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại

I. Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại theo thông tư 200:
1. Nguyên tắc kế toán tài chính

1.1. Hợp đồng liên minh marketing thương mại (BCC) là thỏa thuận bởi hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính tuy nhiên ko tạo hình pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng đánh giá bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc đánh giá bởi một trong số các bên tham gia.

1.2. BCC có thể được thực hiện nay bên dưới mẫu mã cùng nhau xây dựng tài sản hoặc liên minh trong một số phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Các bên tham gia trong BCC có thể thỏa thuận chia doanh thu, chia sản phẩm hoặc chia lợi nhuận sau thuế (tax).

1.3. Trong mọi ngôi trường hợp, Khi nhận tiền, tài sản của các các bên khác đóng góp cho phát động và sinh hoạt giải trí BCC, bên nhận phải kế toán tài chính là nợ phải trả, ko được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.

1.4. Đối với BCC theo mẫu mã tài sản đồng đánh giá

a) Tài sản đồng đánh giá bởi các bên tham gia liên doanh là tài sản được các bên tham gia liên doanh mua, xây dựng, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. Các bên tham gia liên doanh được ghi nhận phần giá trị tài sản đồng đánh giá mà mình được hưởng trọn là tài sản trên Báo cáo tài chính của mình

b) Mỗi bên tham gia liên doanh được nhận sản phẩm hoặc doanh thu từ việc sử dụng và khai quật tài sản đồng đánh giá và chịu một phần chi phí (CP) phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.

c) Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán tài chính chi tiết trên cùng khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính của mình để ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây:

– Phần vốn góp vào tài sản đồng đánh giá, được phân loại theo tính chất của tài sản;

– Các số tiền nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên tham gia góp vốn liên doanh;

– Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên tham gia góp vốn liên doanh khác từ phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của liên doanh;

– Các khoản thu nhập từ việc buôn bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí (CP) phát sinh được phân chia từ phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của liên doanh;

– Các khoản chi phí (CP) phát sinh liên quan lại đến việc góp vốn liên doanh.

Đối với TSCĐ, BĐSĐT Khi mang đi góp vốn vào BCC và ko chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành sở hữu chung của các bên thì bên nhận tài sản theo dõi như tài sản nhận giữ hộ, ko định khoản tăng tài sản và mối cung cấp ngân sách marketing thương mại; Bên góp tài sản ko ghi giảm tài sản trên sổ kế toán tài chính mà chỉ theo dõi chi tiết địa điểm, vị trí, điểm đặt tài sản.

 

Đối với TSCĐ, BĐSĐT mang đi góp vốn có sự chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành quyền sở hữu chung, trong quá trình đang xây dựng tài sản đồng đánh giá, bên mang tài sản đi góp phải ghi giảm tài sản trên sổ kế toán tài chính và ghi nhận giá trị tài sản vào chi phí (CP) xây dựng cơ bạn dạng dở dang. Sau Khi tài sản đồng đánh giá trả mỹ xong, bàn trả, đưa vào sử dụng, căn cứ vào giá trị tài sản được chia, các bên ghi nhận tăng tài sản của mình phù phù hợp với mục đích sử dụng.

 

1.5. Đối với BCC bên dưới mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá

a) Hợp đồng liên minh marketing thương mại bên dưới mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá là phát động và sinh hoạt giải trí liên doanh ko thành lập một cơ sở marketing thương mại mới. Các bên liên doanh có trách nhiệm và trách nhiệm và được hưởng trọn quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện nay cùng với các phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thông thường khác của từng bên.

b) Hợp đồng liên minh marketing thương mại quy định các khoản chi phí (CP) phát sinh riêng cho phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá do mỗi bên liên doanh bỏ ra thì bên tê phải gánh chịu. Đối với các khoản chi phí (CP) chung (nếu có) thì căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng để phân chia cho các bên góp vốn.

c) Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán tài chính để ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình các nội dung sau đây:

– Tài sản góp vốn liên doanh và chịu sự đánh giá của bên góp vốn liên doanh;

– Các số tiền nợ phải trả phải gánh chịu;

– Doanh thu được chia từ việc buôn bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh;

– Chi phí phải gánh chịu.

d) Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí (CP) chung phải mở sổ kế toán tài chính để ghi chép, tập hợp toàn bộ các chi phí (CP) chung đó. Định kỳ căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh về việc phân bổ các chi phí (CP) chung, kế toán tài chính lập Bảng phân bổ chi phí (CP) chung, được các bên liên doanh xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bạn dạng (bạn dạng chính). Bảng phân bổ chi phí (CP) chung tất nhiên các chứng từ gốc hợp lí là căn cứ để mỗi bên liên doanh kế toán tài chính chi phí (CP) chung được phân bổ từ hợp đồng.

 

e) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh, các bên liên doanh phải lập Bảng phân chia sản phẩm cho các bên góp vốn và được các bên xác nhận số lượng, quy định sản phẩm được chia từ hợp đồng, giao cho mỗi bên giữ một bạn dạng (bạn dạng chính). Mỗi Khi thực giao sản phẩm, các bên liên doanh phải lập Phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho) làm 2 bạn dạng, giao cho mỗi bên giữ một bạn dạng. Phiếu giao nhận sản phẩm là căn cứ để các bên liên doanh ghi sổ kế toán tài chính, theo dõi và là căn cứ thanh lý hợp đồng.

 

d) Trường hợp BCC phát sinh các chi phí (CP), doanh thu chung mà các bên tham gia hợp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng trọn thì các bên tham gia liên doanh phải thực hiện nay các quy định về kế toán tài chính như đối với ngôi trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá.

1.6.. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax)

a) BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax) thường là BCC bên dưới mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí đồng đánh giá hoặc do một bên đánh giá. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax), các bên phải cử ra một bên để kế toán tài chính toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận doanh thu, chi phí (CP), theo dõi riêng hiệu quả marketing thương mại của BCC và quyết toán thuế (tax). Khi quyết định thỏa thuận BCC theo mẫu mã này, các bên phải cân nhắc về rủi ro có thể phải gánh chịu do:

– Một số khoản chi phí (CP) ko được tính đầy đủ là chi phí (CP) tính thuế (tax) do ko hề sự chuyển giao tài sản giữa các bên, ví dụ:

+ Chi phí khấu ngốn của một số TSCĐ sẽ ko được cơ quan lại thuế (tax) chấp nhận do bên tham gia BCC ko làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên thực hiện nay kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) cho BCC;

+ Một số khoản chi phí (CP) của các bên tham gia ko được cơ quan lại thuế (tax) chấp nhận do hóa đơn đầu vào ko mang tên bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) của BCC;

+ Một số chi phí (CP) phát sinh tại bên tham gia BCC chẳng thể chuyển cho bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) do các rào cản của pháp luật, ví dụ bên tham gia BCC có hóa đơn nộp tiền sử dụng đất tuy nhiên pháp luật ko cho phép bên phát sinh chi phí (CP) tiền sử dụng đất cho bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) thuê lại đất nên chi phí (CP) thuê đất ko được tính vào chi phí (CP) của BCC.

– Rủi ro về chính sách:

+ Bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) cho BCC có thể phát sinh lỗ lũy kế, tuy nhiên riêng hiệu quả của phát động và sinh hoạt giải trí BCC thì có lãi. Trường hợp này thay vì được bù trừ số lãi từ BCC với số lỗ các phát động và sinh hoạt giải trí khác, Công ty (CTY, DN) vẫn phải nộp thuế (tax) TNDN đối với BCC; Nếu BCC lỗ tuy nhiên các phát động và sinh hoạt giải trí khác có lãi, Công ty (CTY, DN) có thể chỉ được bù trừ một phần lỗ tương ứng với phần được chia trong BCC;

+ Đối với các bên khác nếu đưa TSCĐ vào dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của BCC thì có thể sẽ ko được tính chi phí (CP) khấu ngốn là chi phí (CP) được trừ tại Công ty (CTY, DN) do ko dùng đến cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại Công ty (CTY, DN) (ko phù phù hợp với doanh thu của các phát động và sinh hoạt giải trí khác).

b) Trường hợp BCC quy định chia lợi nhuận sau thuế (tax), bên thực hiện nay kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) phải căn cứ vào truyền thống của hợp đồng để kế toán tài chính một cách phù hợp theo nguyên lý:

– Nếu BCC quy định các bên khác tham gia BCC được thừa hưởng trọn 1 khoản lợi nhuận cố định mà ko phụ thuộc vào hiệu quả marketing thương mại của hợp đồng, ngôi trường hợp này mặc dù mẫu mã pháp lý của hợp đồng là BCC tuy nhiên truyền thống của hợp đồng là thuê tài sản. Trường hợp này, bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) thực chất là bên có quyền điều hành và chi phối phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của BCC, phải áp dụng phương pháp kế toán tài chính thuê tài sản cho hợp đồng, ghi nhận khoản phải trả cho các bên khác là chi phí (CP) để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, cụ thể:

+ Ghi nhận toàn bộ doanh thu, chi phí (CP) và lợi nhuận sau thuế (tax) của BCC trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình; Lãi trên cổ phiếu và các chỉ tiêu phân tích tài chính được tính đối với toàn bộ doanh thu, chi phí (CP) và lợi nhuận của BCC;

+ Ghi nhận toàn bộ Lợi nhuận sau thuế (tax) của BCC vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối” của Bảng cân đối kế toán tài chính, các chỉ tiêu tài chính liên quan lại đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế (tax) được xác định bao héc tàm tất cả toàn bộ hiệu quả của BCC.

+ Các bên khác ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản đối với khoản được chia từ BCC.

– Nếu BCC quy định các bên khác trong BCC chỉ được phân chia lợi nhuận nếu hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của BCC có lãi, đồng thời phải gánh chịu lỗ, ngôi trường hợp này mặc dù mẫu mã pháp lý của BCC là chia lợi nhuận sau thuế (tax) tuy nhiên truyền thống của BCC là chia doanh thu, chi phí (CP), các bên thường phải có quyền, điều khiếu nại, kĩ năng để đồng đánh giá phát động và sinh hoạt giải trí cũng như dòng tiền của BCC. Bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) phải áp dụng phương pháp kế toán tài chính BCC chia doanh thu để ghi nhận doanh thu, chi phí (CP) và hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, đồng thời cung cấp bởi cớ về việc quyết toán thuế (tax) cho các bên khác, cụ thể:

+ Ghi nhận trên Báo cáo hiệu quả marketing thương mại phần doanh thu, chi phí (CP) và lợi nhuận tương ứng với phần được chia theo thỏa thuận của BCC; Lãi trên cổ phiếu và các chỉ tiêu phân tích tài chính chỉ được tính đối phần doanh thu, chi phí (CP) và lợi nhuận được trình bày trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; Bên quyết toán thuế (tax) cung cấp bạn dạng sao các giấy tờ, tài liệu về việc đã thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN của BCC cho các bên trong BCC để phục vụ việc quyết toán thuế (tax) của các bên khác trong BCC;

+ Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán tài chính chỉ bao héc tàm tất cả phần lợi nhuận sau thuế (tax) tương ứng của từng bên được hưởng trọn.

+ Các bên khác được ghi nhận trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại phần doanh thu, chi phí (CP) tương ứng với phần mình được chia từ BCC, báo cho biết giải trình cơ quan lại thuế (tax) về việc khoản doanh thu, chi phi này đã được thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) làm căn cứ điều chỉnh số thuế (tax) TNDN phải nộp.

 

2. Phương pháp kế toán tài chính BCC theo mẫu mã tài sản đồng đánh giá

2.1. Trường hợp các bên tham gia BCC góp tiền mua tài sản đồng đánh giá, mỗi bên căn cứ vào số tiền thực góp để mua tài sản, ghi:

Nợ TK các TK 211, 213, 217

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,331, 341.

2.2. Trường hợp các bên tham gia BCC tự thực hiện nay hoặc phối phù hợp với đối tác khác tiến hành đầu tư xây dựng để có được tài sản đồng đánh giá, căn cứ vào chi phí (CP) thực tế bỏ ra của bên tham gia BCC, ghi:

Nợ TK TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (chi tiết tài sản đồng đánh giá)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 153, 155, 156,211, 213…

Có các TK 331, 3411,…

2.3. Khi công trình đầu tư XDCB trả mỹ xong, đưa vào sử dụng, các bên phải quyết toán và phân chia giá trị tài sản đồng đánh giá. Căn cứ biên bạn dạng chia tài sản đồng đánh giá, các bên phải xác định giá trị phù hợp và phải chăng của từng tài sản để ghi nhận phù phù hợp với quy định của pháp luật, ghi:

Nợ TK các TK 211, 213, 217 (chi tiết phần tài sản đồng đánh giá theo giá trị phù hợp và phải chăng của từng phần tài sản được chia)

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (chi phí (CP) ko được duyệt, phải thu hồi- nếu có)

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (nếu giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản được chia nhỏ rộng chi phí (CP) đầu tư xây dựng)

Có TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 711 – Thu nhập khác (nếu giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản được chia lớn rộng chi phí (CP) đầu tư xây dựng).

2.4. Phương pháp ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính liên quan lại đến kế toán tài chính chi phí (CP), doanh thu mà các bên tham gia liên doanh tài sản đồng đánh giá phải gánh chịu hoặc được hưởng trọn Khi tài sản đi vào phát động và sinh hoạt giải trí và BCC chuyển sang mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí đồng đánh giá thực hiện nay như quy định đối với ngôi trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá.

3. Phương pháp kế toán tài chính BCC theo mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá

3.1. Kế toán góp vốn và nhận vốn góp phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá

a) Tại bên nhận vốn góp

– Căn cứ biên bạn dạng góp vốn của các bên tham gia hợp đồng liên doanh đồng đánh giá, bên nhận vốn góp ghi:

Nợ TK các TK 111,112, 152, 155, 156…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Khi trả lại vốn góp cho các bên, kế toán tài chính ghi đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản trả lại và giá trị khoản nhận góp của các bên, kế toán tài chính phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

– Nếu nhận vốn góp bởi TSCĐ mà ko hề sự chuyển giao quyền sở hữu, bên nhận vốn góp chỉ theo dõi chi tiết trên khối mạng lưới server cai quản trị và thuyết minh như tài sản nhận giữ hộ.

b) Tại bên góp vốn

– Căn cứ biên bạn dạng góp vốn của các bên tham gia hợp đồng liên doanh đồng đánh giá, bên nhận góp vốn ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có các TK 111,112, 152, 155, 156…

Khi nhận lại vốn góp, kế toán tài chính ghi đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán tài chính phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

– Nếu góp vốn bởi TSCĐ mà ko hề sự chuyển giao quyền sở hữu, bên góp vốn ko ghi giảm TSCĐ mà chỉ theo dõi chi tiết trên khối mạng lưới server cai quản trị và thuyết minh về địa điểm đặt tài sản.

3.2. Kế toán chi phí (CP) phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh

– Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan lại, tập hợp chi phí (CP) phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu Khi tham gia phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá, ghi:

Nợ TK các TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Cuối kỳ, kết chuyển chi phí (CP) phát sinh riêng để tổng hợp chi phí (CP) SXKD của hợp đồng liên doanh, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Có các TK 621, 622, 627 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

3.3. Kế toán chi phí (CP) phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh gánh chịu:

a) Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí (CP) chung:

– Khi phát sinh chi phí (CP) chung do mỗi bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK các TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí (CP) chung, cuối kỳ căn cứ vào quy định của hợp đồng, kế toán tài chính lập Bảng phân bổ chi phí (CP) chung cho các bên góp vốn liên doanh và sau Khi được các bên liên doanh chấp nhận, căn cứ vào chí phí được phân bổ cho các bên góp vốn liên doanh khác, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu chia thuế (tax) đầu vào)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu thuế (tax) đầu vào của chi phí (CP) chung đã khấu trừ ko hề, phải ghi tăng số thuế (tax) đầu ra phải nộp)

Có các TK 621, 622, 627, 641, 642.

b) Kế toán tại bên liên doanh ko định khoản chi phí (CP) chung cho hợp đồng liên doanh:

Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí (CP) chung của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí (CP) chung thông báo), ghi:

Nợ TK các TK 621, 622, 623, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – Phải trả khác (chi tiết cho bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí (CP) chung).

3.4. Kế toán trong ngôi trường hợp hợp đồng chia sản phẩm:

– Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (nếu sản phẩm được chia chưa phải là thành phẩm cuối cùng)

Nợ TK TK 155 – Thành phẩm (nếu sản phẩm được chia là thành phẩm)

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán (nếu gửi sản phẩm được chia đem đi buôn bán ngay ko qua kho)

Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí (CP) phát sinh riêng và chi phí (CP) chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

– Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất sản phẩm khác, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng và các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 621 – Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí (CP) phát sinh riêng và chi phí (CP) chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

– Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định ko chia sản phẩm mà giao cho một bên đẩy ra ngoài, sau Khi phát hành hóa đơn cho bên buôn bán sản phẩm, kết chuyển chi phí (CP) phát sinh riêng và chi phí (CP) chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí (CP) phát sinh riêng và chi phí (CP) chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

3.5. Kế toán doanh thu buôn bán sản phẩm trong ngôi trường hợp một bên tham gia liên doanh buôn bán hộ product và chia doanh thu cho các đối tác khác:

a) Kế toán ở bên buôn bán sản phẩm:

– Khi buôn bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng, bên buôn bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm đẩy ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền buôn bán sản phẩm của phát động và sinh hoạt giải trí liên doanh, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131,…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết hợp đồng liên doanh)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu có).

– Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích của bên tham gia liên doanh được hưởng trọn, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (lợi ích mà bên buôn bán tốt hưởng trọn theo thỏa thuận trong hợp đồng).

– Sau Khi đối chiếu chi phí (CP) phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán tài chính bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 – Phải thu khác.

– Khi thanh toán tiền buôn bán sản phẩm do bên đối tác tham gia liên doanh ko buôn bán sản phẩm được hưởng trọn, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (từng đối tác tham gia liên doanh)

Có các TK 111, 112,…

b) Kế toán ở bên ko buôn bán sản phẩm:

– Bên liên doanh ko tham gia buôn bán sản phẩm của liên doanh, căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia liên doanh xác nhận và chứng từ có liên quan lại do bên buôn bán sản phẩm cung cấp, lập hóa đơn cho bên buôn bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng trọn, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (cả về thuế (tax) GTGT nếu chia cả thuế (tax) GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh buôn bán sản phẩm)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (chi tiết cho hợp đồng liên doanh và theo số tiền được chia)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu chia thuế (tax) GTGT đầu ra).

– Khi bên đối tác tham gia liên doanh thanh toán tiền buôn bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,… (số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả)

Có TK 138 – Phải thu khác (chi tiết từng bên buôn bán sản phẩm).

4. Phương pháp kế toán tài chính BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax)

4.1. Trường hợp các bên được chia một khoản cố định ko phụ thuộc vào hiệu quả marketing thương mại của BCC (Bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) đánh giá BCC),:

a) Tại bên thực hiện nay kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) cho BCC

– Trường hợp nhận tiền, vật tư, product của các bên góp vốn, ghi:

Nợ TK các TK 112, 152, 156…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Khi phát sinh các khoản doanh thu, chi phí (CP) cho BCC, kế toán tài chính nhận toàn bộ doanh thu, chi phí (CP) như đối với các giao dịch của chính mình theo quy định của pháp luật.

– Khi xác định số tiền phải trả định kỳ cho các bên khác theo hợp đồng, ghi:

Nợ TK TK 627, 641, 642

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Trả lại cho các bên số tiền, vật tư đã nhận góp vốn, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có các TK 112, 152, 156…

Nếu có chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản trả lại và giá trị khoản vốn nhận góp của các bên, kế toán tài chính phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

b) Tại bên ko thực hiện nay kế toán tài chính và ko quyết toán thuế (tax) cho BCC

– Khi góp vốn vào BCC, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có các TK 112, 152, 156…

– Khi cảm bắt gặp tin báo về số lãi được chia từ BCC, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ (5113).

– Khi nhận lại vốn góp, ghi:

Nợ TK các TK 112, 152, 156…

Có TK 138 – Phải thu khác.

Nếu có chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán tài chính phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

4.2. Trường hợp các bên được chia lợi nhuận phụ thuộc vào hiệu quả marketing thương mại của BCC (các bên có quyền đồng đánh giá BCC):

a) Tại bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax)

a1) Việc ghi nhận vốn góp và trả lại vốn góp cho các bên thực hiện nay tương tự điểm 4.1 nêu trên.

a2) Khi ghi nhận doanh thu của BCC, kế toán tài chính ghi nhận toàn bộ doanh thu phát sinh trên sổ kế toán tài chính TK 511 để làm căn cứ đối chiếu, giải trình và xác định doanh thu tính thuế (tax) cho BCC:

– Ghi nhận doanh thu của BCC, ghi:

Nợ TK các TK 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.

Trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, chỉ khoản doanh thu tương ứng với phần được hưởng trọn mới được trình bày trong chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ”

– Định kỳ, kế ghi giảm doanh thu của BCC tương ứng với phần các bên được hưởng trọn, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ

Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu chia cả thuế (tax) GTGT)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

a3) Khi ghi nhận chi phí (CP) của BCC, kế toán tài chính ghi nhận toàn bộ chi phí (CP) trên sổ kế toán tài chính các tài khoản chi phí (CP) liên quan lại để làm căn cứ đối chiếu, xác định chi phí (CP) tính thuế (tax) của BCC:

– Khi phát sinh chi phí (CP) của BCC, ghi:

Nợ TK các TK 632, 641, 642…

Có các TK 112, 331, 154, 155…

Trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, chỉ các khoản chi phí (CP) tương ứng với phần phải gánh chịu mới được trình bày trong các chỉ tiêu về chi phí (CP).

– Định kỳ, kế toán tài chính ghi giảm chi phí (CP) của BCC tương ứng với phần các bên khác phải gánh chịu, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có các TK 632, 641, 642.

– Khi xác định số thuế (tax) TNDN phải nộp cho BCC, bên quyết toán thuế (tax) thông báo cho các bên khác về trách nhiệm và trách nhiệm đối với số thuế (tax) phải nộp của từng bên, ghi:

Nợ TK TK 8211 – Chi phí thuế (tax) TNDN (số phải nộp của bên quyết toán thuế (tax))

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (số nộp hộ các bên khác trong BCC)

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) TNDN (tổng số thuế (tax) TNDN phải nộp).

– Sau Khi đối chiếu chi phí (CP) phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán tài chính bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 – Phải thu khác.

b) Tại bên ko kế toán tài chính và ko quyết toán thuế (tax)

– Khi góp vốn vào BCC, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có các TK 112, 152, 156…

– Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí (CP) của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) thông báo), ghi:

Nợ TK các TK 621, 622, 623, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Căn cứ số thuế (tax) TNDN phải nộp được bên quyết toán thuế (tax) thông báo, ghi:

Nợ TK TK 821 – Chi phí thuế (tax) TNDN hiện nay hành

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia liên doanh xác nhận và chứng từ có liên quan lại do bên buôn bán sản phẩm cung cấp, lập hóa đơn cho bên buôn bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng trọn, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (cả về thuế (tax) GTGT nếu chia cả thuế (tax) GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh buôn bán sản phẩm)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (chi tiết cho hợp đồng liên doanh và theo số tiền được chia)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu chia thuế (tax) GTGT đầu ra).

– Sau Khi đối chiếu chi phí (CP) phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán tài chính bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 – Phải thu khác.

– Khi bên đối tác tham gia liên doanh thanh toán tiền buôn bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,… (số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả)

Có TK 138 – Phải thu khác (chi tiết từng bên buôn bán sản phẩm).

– Khi nhận lại vốn góp, ghi:

Nợ TK các TK 112, 152, 156…

Có TK 138 – Phải thu khác

Nếu có chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán tài chính phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

Theo điều 44 của thông tư 200/2014/TT-BTC

II. Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại theo thông tư 133

1.1. Hợp đồng liên minh marketing thương mại (BCC) là thỏa thuận bởi hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính tuy nhiên ko tạo hình pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng đánh giá bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc đánh giá bởi một trong số các bên tham gia.

1.2. BCC có thể được thực hiện nay bên dưới mẫu mã cùng nhau xây dựng tài sản hoặc liên minh trong một số phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Các bên tham gia trong BCC có thể thỏa thuận chia doanh thu, chia sản phẩm hoặc chia lợi nhuận sau thuế (tax).

1.3. Trong mọi ngôi trường hợp, Khi nhận tiền, tài sản của các bên khác đóng góp cho phát động và sinh hoạt giải trí BCC, bên nhận phải kế toán tài chính là nợ phải trả, ko được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.

1.4. Đối với BCC theo mẫu mã tài sản đồng đánh giá

a) Tài sản đồng đánh giá bởi các bên tham gia liên doanh là tài sản được các bên tham gia liên doanh mua, xây dựng, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. Các bên tham gia liên doanh được ghi nhận phần giá trị tài sản đồng đánh giá mà mình được hưởng trọn là tài sản trên Báo cáo tài chính của mình.

b) Mỗi bên tham gia liên doanh được nhận sản phẩm hoặc doanh thu từ việc sử dụng và khai quật tài sản đồng đánh giá và chịu một phần chi phí (CP) phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.

c) Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán tài chính chi tiết trên cùng khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính của mình để ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây:

– Phần vốn góp vào tài sản đồng đánh giá, được phân loại theo tính chất của tài sản;

– Các số tiền nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên tham gia góp vốn liên doanh;

– Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên tham gia góp vốn liên doanh khác từ phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của liên doanh;

– Các khoản thu nhập từ việc buôn bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí (CP) phát sinh được phân chia từ phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của liên doanh;

– Các khoản chi phí (CP) phát sinh liên quan lại đến việc góp vốn liên doanh.

Đối với TSCĐ, BĐSĐT Khi mang đi góp vốn vào BCC và ko chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành sở hữu chung của các bên thì bên nhận tài sản theo dõi như tài sản nhận giữ hộ, ko định khoản tăng tài sản và vốn góp của chủ sở hữu; Bên góp tài sản ko ghi giảm tài sản trên sổ kế toán tài chính mà chỉ theo dõi chi tiết địa điểm, vị trí, điểm đặt tài sản.

 

Đối với TSCĐ, BĐSĐT mang đi góp vốn có sự chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành quyền sở hữu chung, trong quá trình đang xây dựng tài sản đồng đánh giá, bên mang tài sản đi góp phải ghi giảm tài sản trên sổ kế toán tài chính và ghi nhận giá trị tài sản vào chi phí (CP) xây dựng cơ bạn dạng dở dang. Sau Khi tài sản đồng đánh giá trả mỹ xong, bàn trả, đưa vào sử dụng, căn cứ vào giá trị tài sản được chia, các bên ghi nhận tăng tài sản của mình phù phù hợp với mục đích sử dụng.

 

1.5. Đối với BCC bên dưới mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá

a) Hợp đồng liên minh marketing thương mại bên dưới mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá là phát động và sinh hoạt giải trí liên doanh ko thành lập một cơ sở marketing thương mại mới. Các bên liên doanh có trách nhiệm và trách nhiệm và được hưởng trọn quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện nay cùng với các phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thông thường khác của từng bên.

b) Hợp đồng liên minh marketing thương mại quy định các khoản chi phí (CP) phát sinh riêng cho phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá do mỗi bên liên doanh bỏ ra thì bên tê phải gánh chịu. Đối với các khoản chi phí (CP) chung (nếu có) thì căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng để phân chia cho các bên góp vốn.

c) Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán tài chính để ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình các nội dung sau đây:

– Tài sản góp vốn liên doanh và chịu sự đánh giá của bên góp vốn liên doanh;

– Các số tiền nợ phải trả phải gánh chịu;

– Doanh thu được chia từ việc buôn bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh;

– Chi phí phải gánh chịu.

d) Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí (CP) chung phải mở sổ kế toán tài chính để ghi chép, tập hợp toàn bộ các chi phí (CP) chung đó. Định kỳ căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh về việc phân bổ các chi phí (CP) chung, kế toán tài chính lập Bảng phân bổ chi phí (CP) chung, được các bên liên doanh xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bạn dạng (bạn dạng chính). Bảng phân bổ chi phí (CP) chung tất nhiên các chứng từ gốc hợp lí là căn cứ để mỗi bên liên doanh kế toán tài chính chi phí (CP) chung được phân bổ từ hợp đồng.

đ) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh, các bên liên doanh phải lập Bảng phân chia sản phẩm cho các bên góp vốn và được các bên xác nhận số lượng, quy định sản phẩm được chia từ hợp đồng, giao cho mỗi bên giữ một bạn dạng (bạn dạng chính). Mỗi Khi thực giao sản phẩm, các bên liên doanh phải lập Phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho). Phiếu giao nhận sản phẩm là căn cứ để các bên liên doanh ghi sổ kế toán tài chính, theo dõi và là căn cứ thanh lý hợp đồng.

e) Trường hợp BCC phát sinh các chi phí (CP), doanh thu chung mà các bên tham gia hợp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng trọn thì các bên tham gia liên doanh phải thực hiện nay các quy định về kế toán tài chính như đối với ngôi trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đồng đánh giá.

1.6. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax)

a) BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax) thường là BCC bên dưới mẫu mã phát động và sinh hoạt giải trí đồng đánh giá hoặc do một bên đánh giá. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế (tax), các bên phải cử ra một bên để kế toán tài chính toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận doanh thu, chi phí (CP), theo dõi riêng hiệu quả marketing thương mại của BCC và quyết toán thuế (tax). Khi quyết định thỏa thuận BCC theo mẫu mã này, các bên phải cân nhắc về rủi ro có thể phải gánh chịu do:

– Một số khoản chi phí (CP) ko được tính đầy đủ là chi phí (CP) tính thuế (tax) do ko hề sự chuyển giao tài sản giữa các bên, ví dụ:

+ Chi phí khấu ngốn của một số TSCĐ sẽ ko được cơ quan lại thuế (tax) chấp nhận do bên tham gia BCC ko làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên thực hiện nay kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) cho BCC;

+ Một số khoản chi phí (CP) của các bên tham gia ko được cơ quan lại thuế (tax) chấp nhận do hóa đơn đầu vào ko mang tên bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) của BCC;

+ Một số chi phí (CP) phát sinh tại bên tham gia BCC chẳng thể chuyển cho bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) do các rào cản của pháp luật, ví dụ bên tham gia BCC có hóa đơn nộp tiền sử dụng đất tuy nhiên pháp luật ko cho phép bên phát sinh chi phí (CP) tiền sử dụng đất cho bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) thuê lại đất nên chi phí (CP) thuê đất ko được tính vào chi phí (CP) của BCC.

– Rủi ro về chính sách:

+ Bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) cho BCC có thể phát sinh lỗ lũy kế, tuy nhiên riêng hiệu quả của phát động và sinh hoạt giải trí BCC thì có lãi. Trường hợp này thay vì được bù trừ số lãi từ BCC với số lỗ các phát động và sinh hoạt giải trí khác, Công ty (CTY, DN) vẫn phải nộp thuế (tax) TNDN đối với BCC; Nếu BCC lỗ tuy nhiên các phát động và sinh hoạt giải trí khác có lãi, Công ty (CTY, DN) có thể ko được bù trừ phần lỗ tương ứng với phần được chia trong BCC;

+ Đối với các bên khác nếu đưa TSCĐ vào dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của BCC thì có thể sẽ ko được tính chi phí (CP) khấu ngốn là chi phí (CP) được trừ tại Công ty (CTY, DN) do ko dùng đến cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại tại Công ty (CTY, DN) (ko phù phù hợp với doanh thu của các phát động và sinh hoạt giải trí khác).

b) Trường hợp BCC quy định chia lợi nhuận sau thuế (tax), bên thực hiện nay kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) phải căn cứ vào truyền thống của hợp đồng để kế toán tài chính một cách phù hợp theo nguyên lý:

– Trường hợp BCC quy định các bên khác tham gia BCC được thừa hưởng trọn 1 khoản lợi nhuận cố định mà ko phụ thuộc vào hiệu quả marketing thương mại của hợp đồng thì mặc dù mẫu mã pháp lý của hợp đồng là BCC tuy nhiên truyền thống của hợp đồng là thuê tài sản. Trong ngôi trường hợp này, bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) thực chất là bên có quyền điều hành và chi phối phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của BCC, phải áp dụng phương pháp kế toán tài chính thuê tài sản cho hợp đồng, ghi nhận khoản phải trả cho các bên khác là chi phí (CP) để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, cụ thể:

+ Ghi nhận toàn bộ doanh thu, chi phí (CP) và lợi nhuận sau thuế (tax) của BCC trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình;

+ Ghi nhận toàn bộ Lợi nhuận sau thuế (tax) của BCC vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối” của Báo cáo tình hình tài chính.

+ Các bên khác ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản đối với khoản được chia từ BCC.

– Trường hợp BCC quy định các bên khác trong BCC chỉ được phân chia lợi nhuận nếu hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của BCC có lãi, đồng thời phải gánh chịu lỗ, thì mặc dù mẫu mã pháp lý của BCC là chia lợi nhuận sau thuế (tax) tuy nhiên truyền thống của BCC là chia doanh thu, chi phí (CP), các bên thường phải có quyền, điều khiếu nại, kĩ năng để đồng đánh giá phát động và sinh hoạt giải trí cũng như dòng tiền của BCC. Bên kế toán tài chính và quyết toán thuế (tax) phải áp dụng phương pháp kế toán tài chính BCC chia doanh thu để ghi nhận doanh thu, chi phí (CP) và hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, đồng thời cung cấp bởi cớ về việc quyết toán thuế (tax) cho các bên khác, cụ thể:

+ Ghi nhận trên Báo cáo hiệu quả marketing thương mại phần doanh thu, chi phí (CP) và lợi nhuận tương ứng với phần được chia theo thỏa thuận của BCC; Bên quyết toán thuế (tax) cung cấp bạn dạng sao các giấy tờ, tài liệu về việc đã thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN của BCC cho các bên trong BCC để phục vụ việc quyết toán thuế (tax) của các bên khác trong BCC;

+ Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của Báo cáo tình hình tài chính chỉ bao héc tàm tất cả phần lợi nhuận sau thuế (tax) tương ứng của từng bên được hưởng trọn.

+ Các bên khác được ghi nhận trên Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại phần doanh thu, chi phí (CP) tương ứng với phần mình được chia từ BCC, báo cho biết giải trình cơ quan lại thuế (tax) về việc khoản doanh thu, chi phí (CP) này đã được thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) làm căn cứ điều chỉnh số thuế (tax) TNDN phải nộp.

1.7. Khoản chênh lệch giữa giá trị vốn đã góp và giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản nhận về được phản ánh vào thu nhập khác hoặc chi phí (CP) khác.

Theo điều 35 của thông tư 133/2022/TT-BTC

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại

Link Download Google Drive File phần mềm Nguyên tắc kế toán tài chính giao dịch hợp đồng liên minh marketing thương mại , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Nguyên #tắc #kế #toán #giao #dịch #hợp #đồng #hợp #tác #kinh #doanh