Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 22:07:41 )

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Sau đây Tác_Giả_2 xin gửi tới các bạn mẫu phiếu cũng như cách lập phiếu.1. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 05- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày… tháng… năm…

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): …………………………………………………………………….
Theo Hợp đồng số: ……………ngày…… tháng…… năm…………………………………..

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bởi văn bản): ………………………………………………………….
 
 

 

 

Ngày … tháng … năm …

Người giao việc(Ký, bọn họ tên)

Người nhận việc(Ký, bọn họ tên)

Người đánh giá chất lượng(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong

– Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận cai quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.- Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện nay số sản phẩm (hoặc công việc) trả mỹ xong.- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) trả mỹ xong.- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) trả mỹ xong.
Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tài chính tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước Khi chuyển đến kế toán tài chính phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người đánh giá chất lượng và người duyệt.
3. Phiếu xác nhận công việc trả mỹ xong do Tác_Giả_2 lập

Các bạn muốn lấy Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong: Mẫu số 05 – LĐTL  trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected] Tác giẩ sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong dạng tệp tin word và Excel.
 

Bạnn tham khảo thêm: Mẫu bảng thanh toán tính tiền lương mới nhất năm 2021

FULL Hướng dẫn Mẹo Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc trả mỹ xong theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Phiếu #xác #nhận #sản #phẩm #công #việc #trả #thành #theo