Contents

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 14:38:31 )

165

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) theo nghị định 119/2022/NĐ-CP

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT:
– Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ, ko phân biệt giá trị từng lần buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

– Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác thuộc ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ, ko phân biệt giá trị từng lần buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

đầy đủ các bạn xem tại đây;Các ngôi trường hợp rủi ro cao về thuế (tax) phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax)

– Hộ, cá nhân marketing thương mại thực hiện nay sổ sách kế toán tài chính, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (bố) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ, ko phân biệt giá trị từng lần buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân marketing thương mại ko thuộc diện buộc phải tuy nhiên có thực hiện nay sổ sách kế toán tài chính, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định.

Theo điều 12 của Nghị định 119/2022/NĐ-CP

Lưu ý: Nếu Công ty (CTY, DN) các bạn ko thuộc các đối tượng nêu trên thì sẽ sử dụng hóa đơn điện tử ko hề mã vạch, cần xem tại đây: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 
2. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax):

Theo điều 14 của Nghị định 119/2022/NĐ-CP:

Step_Bước 1: Doanh nghiệp làm Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tửTheo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2022/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 TỜ KHAIĐăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế (tax): ……………………………………………………………………………………….
Mã số thuế (tax): …………………………………………………………………………………………………..
Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………
Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..
Theo Nghị định số ………/2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan lại thuế (tax) về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
– Áp dụng hóa đơn điện tử:
□ Có mã của cơ quan lại thuế (tax)
□ Không có mã của cơ quan lại thuế (tax)
– Đăng ký giao dịch qua:
□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (tax) (Tax) (theo khoản…Điều …Nghị định)
□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử
– Loại hóa đơn sử dụng:
□ Hóa đơn GTGT
□ Hóa đơn buôn bán sản phẩm
□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
□ Các loại hóa đơn khác
– Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT

Tên tổ chức cơ quan lại chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện nay theo đúng quy định của pháp luật./.
 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế (tax))

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế (tax) (Tax) để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax).

Step_Bước 2: Cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay Thông báo về việc chấp nhận/ko chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử 
Trong thời gian 1 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của Công ty (CTY, DN)
Cơ quan lại thuế (tax) có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2022/NĐ-CP cho Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại về việc chấp nhận hoặc ko chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục ThuếLưu ý:
– Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax), Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại phải thực hiện nay diệt những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.
– Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký sử dụng Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại thực hiện nay thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan lại thuế (tax) theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2022/NĐ-CP.3. Các ngôi trường hợp được Tổng cục thuế (tax) (Tax) cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) miễn giảm (Miễn Phí):

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, liên minh xã, hộ, cá nhân marketing thương mại tại địa bàn có điều khiếu nại tài chính tài chính xã hội gian khổ, địa bàn có điều khiếu nại tài chính tài chính xã hội đặc biệt gian khổ;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân marketing thương mại chuyển đổi thành Công ty (CTY, DN) (trừ Công ty (CTY, DN) quy định tại điểm a khoản này) trong thời gian 12 tháng Tính từ lúc lúc thành lập Công ty (CTY, DN);

– Hộ, cá nhân marketing thương mại. Riêng hộ, cá nhân marketing thương mại có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (bố) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng Tính từ lúc tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại Nghị định này;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ Công ty (CTY, DN) phát động và sinh hoạt giải trí tại các trung tâm vực tài chính tài chính, trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghệ cao;

Theo điều 13 của Nghị định 119/2022/NĐ-CP

=> Các ngôi trường hợp khác cần thiết để khuyến nghị sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.
Cơ quan lại thuế (tax) tiến hành rà soát Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính, hộ, cá nhân marketing thương mại sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) miễn giảm và gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 119/2022/NĐ-CP nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119.
4. Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax)

Cơ quan lại thuế (tax) ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các ngôi trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại chấm dứt hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế (tax);

2. Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại thuộc ngôi trường hợp cơ quan lại thuế (tax) xác minh và thông báo ko phát động và sinh hoạt giải trí tại địa chỉ đã đăng ký;

3. Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại thông báo với cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền tạm ngừng marketing thương mại;

4. Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại có thông báo của cơ quan lại thuế (tax) về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện nay cưỡng chế nợ thuế (tax);

5. Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

=> Doanh nghiệp, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại nêu trên được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan lại thuế (tax) sau Khi thông báo với cơ quan lại thuế (tax) về việc tiếp tục marketing thương mại hoặc được cơ quan lại thuế (tax) hồi phục mã số thuế (tax), được huỷ bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế (tax).

Trường hợp Công ty (CTY, DN), tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác, hộ, cá nhân marketing thương mại tạm ngừng marketing thương mại cần có hóa đơn điện tử giao cho người sử dụng để thực hiện nay các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan lại thuế (tax) có thông báo tạm ngừng marketing thương mại có văn bạn dạng thông báo với cơ quan lại thuế (tax) được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã vạch của CQT , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #đăng #ký #sử #dụng #hóa #đơn #điện #tử #có #mã #vạch #của #CQT