Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 05:23:06 )

Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ của Công ty (CTY, DN) bao héc tàm tất cả: Tiền nước ta, nước ngoài tệ.

Tài khoản 111 – Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 1111 – Tiền nước ta: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền nước ta tại quỹ tiền mặt.- Tài khoản 1112 – Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư nước ngoài tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính.

1. Nguyên tắc hạch  toán tiền mặt:

– Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền nước ta, nước ngoài tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ.
– Các khoản tiền do tổ chức và cá nhân ký cược, ký quỹ tại Công ty (CTY, DN) được cai quản lý và định khoản như tiền của Công ty (CTY, DN)
– Chứng từ kế toán tài chính tiền mặt: Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người dân có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ,… theo quy định về chứng từ kế toán tài chính. Một số ngôi trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm. Bài viết kế toán tài chính thực hành Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm các loại chứng đó tại đây:

1. Mẫu phiếu thu theo thông tư 133 (Sử dụng Khi nhập quỹ tiền mặt)2. Mẫu phiếu chi theo thông tư 133 (Sử dụng Khi xuất tiền ra ngoài quỹ)

Thủ quỹ chịu trách nhiệm cai quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Mỗi ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tài chính tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán tài chính và thủ quỹ phải ra soát để xác định nguyên nhân và đề nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
– Về sổ sách kế toán tài chính tiền mặt: Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán tài chính quỹ tiền mặt, ghi chép hằng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
Các bạn tham khảo tại đây: Mẫu sổ quỹ tiền mặt
– Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải quy đổi nước ngoài tệ ra đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính (đơn vị tiền tệ kế toán tài chính) theo nguyên lý:
– Bên Nợ TK các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
– Bên Có các tài khoản tiền được lựa chọn áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền hoặc tỷ giá giao dịch thực tế.
Việc xác định tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền, tỷ giá giao dịch thực tế thực hiện nay theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133. đầy đủ xem tại đây: Cách định khoản tỷ giá hối đoái – TK 413 theo thông tư 133
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để định khoản bên Có các tài khoản tiền, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời tại thời điểm chi tiền hoặc ghi đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN). Đồng thời, nếu tại thời điểm cuối kỳ kế toán tài chính:
+ Các TK tiền ko hề số dư nguyên tệ thì Công ty (CTY, DN) phải kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc chi phí (CP) tài chính của kỳ báo cho biết giải trình.
+ Các TK tiền còn số dư nguyên tệ thì Công ty (CTY, DN) phải đánh giá lại theo quy định tại Điều 52 Thông tư này.
– Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật Công ty (CTY, DN) phải đánh giá lại số dư nước ngoài tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch.
Việc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các TK tiền bởi nước ngoài tệ được thực hiện nay theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133 như trên.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 – Tiền mặt

Tăng Bên Nợ TK:

TK 111

Giảm Bên Có:

– Các khoản tiền nước ta, nước ngoài tệ nhập quỹ;
– Số tiền nước ta, nước ngoài tệ thừa ở quỹ phát hiện nay Khi kiểm kê;
– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là nước ngoài tệ tại thời điểm báo cho biết giải trình (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

– Các khoản tiền nước ta, nước ngoài tệ xuất quỹ;
– Số tiền nước ta, nước ngoài tệ thiếu hụt quỹ phát hiện nay Khi kiểm kê;
– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là nước ngoài tệ tại thời điểm báo cho biết giải trình (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).
 

Số dư bên Nợ TK:
Các khoản tiền nước ta, nước ngoài tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cho biết giải trình.
 

 

 

(Theo điều 11 + 12 của thông tư 133/2022/TT-BTC)

3. Cách định khoản một số kỹ năng liên quan lại đến tiền mặt:

3.1. Khi buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bởi tiền mặt, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu, ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế (tax))
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước. (Nếu thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải chi tiết tách riêng cho từng loại thuế (tax) (bao gồm thuế (tax) GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp))
3.2. Khi phát sinh các khoản doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính, các khoản thu nhập khác bởi tiền mặt, ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 711 – Thu nhập khác (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).
3.4. Rút tiền gửi Ngân mặt hàng về nhập quỹ tiền mặt; vay bởi tiền mặt (tiền nước ta hoặc nước ngoài tệ ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế), ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)
Có TK 112 – Tiền gửi Ngân mặt hàng (1121, 1122)
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).
3.5. Thu hồi các số tiền nợ phải thu, cho vay, ký cược, ký quỹ bởi tiền mặt; Nhận ký quỹ, ký cược của các Công ty (CTY, DN) khác bởi tiền mặt, ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)
Có các TK 128, 131, 136, 138, 141, 338.
3.6. Khi buôn bán các khoản vốn ngắn hạn, dài hạn thu bởi tiền mặt, kế toán tài chính ghi nhận chênh lệch giữa số tiền thu được và giá vốn khoản vốn (được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền) vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc chi phí (CP) tài chính, ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (1111, 1112)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ)
Có các TK 121,128, 228 (giá vốn)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính. (Nếu lãi)
3.7. Khi cảm bắt gặp vốn góp của chủ sở hữu bởi tiền mặt, ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt
Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
3.8. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân mặt hàng, ký quỹ, ký cược, ghi:
Nợ TK TK 112 – Tiền gửi Ngân mặt hàng
Nợ TK TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Có TK 111 – Tiền mặt.
3.9. Xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoán, cho vay hoặc đầu tư vào đơn vị khác…, ghi:
Nợ TK TK 121, 128, 228
Có TK 111 – Tiền mặt.
3.10. Xuất quỹ tiền mặt mua mặt hàng tồn kho (theo phương pháp kê khai thường xuyên), mua TSCĐ, chi cho phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB:
Nợ TK các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 217, 241
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ)
Có TK 111 – Tiền mặt.
(Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, kế toán tài chính phản ánh giá mua cả về thuế (tax) GTGT)
3.11. Khi mua nguyên vật liệu, công cụ thanh toán bởi tiền mặt sử dụng ngay vào sản xuất, marketing thương mại, ghi:
Nợ TK các TK 154, 242, 642,…
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ)
Có TK 111 – Tiền mặt.
(Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, kế toán tài chính phản ánh chi phí (CP) cả về thuế (tax) GTGT)
3.12. Xuất quỹ tiền mặt thanh toán các khoản vay, nợ phải trả, ghi:
Nợ TK các TK 331, 333, 334, 335, 336, 338, 341
Có TK 111 – Tiền mặt.
3.13. Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí tài chính, phát động và sinh hoạt giải trí khác, ghi:
Nợ TK các TK 635, 811,…
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111 – Tiền mặt.
3.14. Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát hiện nay Khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi:
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381)
Có TK 111 – Tiền mặt.
3.15. Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện nay Khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

 4. Các giao dịch liên quan lại đến nước ngoài tệ là tiền mặt.
a) Khi mua vật tư, product, dịch vụ, TSCĐ thanh toán bởi tiền mặt là nước ngoài tệ.
Nợ TK các TK 151,152,153,156,157,211,213,241, 623, 627, 641,642,133,… (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày giao dịch)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 111 (1112) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính hoặc tỷ giá gioa dịch thực tế).
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái).
b) Khi vay tiền mặt bởi nước ngoài tệ, căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày phát sinh ghi:
Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (1112)
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính
c) Khi thanh toán các số tiền nợ phải trả bởi nước ngoài tệ:
Nợ TK các TK 331, 336, 338, 341,… (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 111 (1112) (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính hoặc tỷ giá giao dịch thực tế).
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái)
d) Trường hợp trả trước tiền bởi nước ngoài tệ cho người buôn bán, bên Nợ TK tài khoản phải trả áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tỷ giá thực tế thời điểm trả trước)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 111 (1112) (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính hoặc tỷ giá giao dịch thực tế).
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái).
e) Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bởi nước ngoài tệ là tiền mặt, ghi:
Nợ TK TK 111 (1112) (tỷ giá giao dịch thực tế)
Có các TK 511, 515, 711,… (tỷ giá giao dịch thực tế).
f) Khi thu được tiền nợ phải thu bởi nước ngoài tệ, ghi:
Nợ TK TK 111 (1112) (tỷ giá hối đoái giao dich thực tế tại ngày thu nợ)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có các TK 131, 136, 138,… (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái)
Có các TK 131, 136, 138,… (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính hoặc tỷ giá giao dịch thực tế ngày thu nợ).
g) Trường hợp nhận trước tiền của người sử dụng, bên Có tài khoản phải thu áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước, ghi:
Nợ TK TK 111 (1112) (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước)
Có TK 131 (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước).
5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, Kế toán sử dụng tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch để đánh giá lại tiền mặt là nước ngoài tệ cuối kỳ:
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính, kế toán tài chính ghi nhận lãi tỷ giá:
Nợ TK TK 111 (1112)
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, kế toán tài chính ghi nhận lỗ tỷ giá:
Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
Có TK 111 (1112).

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #tài #khoản #Tiền #mặt #theo #Thông #tư