Contents

Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 12:29:35 )

77

Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo Thông tư 133

1. Nguyên tắc kế toán tài chính phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:

a) Tài khoản 131 dùng để phản ánh các số tiền nợ phải thu và tình hình thanh toán các số tiền nợ phải thu của Công ty (CTY, DN) với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về tiền buôn bán sản phẩm, product, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản vốn tài chính, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về lượng công tác XDCB đã trả mỹ xong. Không phản ánh vào tài khoản này các kỹ năng thu tiền ngay.
b) Khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cần được định khoản chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng Hay là ko thật 12 tháng Tính từ lúc thời điểm lập báo cho biết giải trình) và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có quan lại hệ tài chính tài chính với Công ty (CTY, DN) về mua sản phẩm, product, nhận cung cấp dịch vụ, bao gồm TSCĐ, BDS đầu tư, các khoản vốn tài chính.
c) Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong tài khoản này đối với các khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền buôn bán sản phẩm xuất khẩu như các giao dịch buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ thông thường.
d) Trong định khoản chi tiết tài khoản này, kế toán tài chính phải tiến hành phân loại các số tiền nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, số tiền nợ rất khó khăn đòi hoặc có kĩ năng ko thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với số tiền nợ phải thu ko đòi được. Khoản thiệt hại về nợ phải thu rất khó khăn đòi sau Khi trừ dự phòng đã trích lập được ghi nhận vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) trong kỳ báo cho biết giải trình. Khoản nợ rất khó khăn đòi đã xử lý Khi đòi được, định khoản vào thu nhập khác.
đ) Trong quan lại hệ buôn bán sản phẩm, product, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận giữa Công ty (CTY, DN) với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, nếu sản phẩm, product, TSCĐ, BĐSĐT đã giao, dịch vụ đã cung cấp ko đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng tài chính tài chính thì người sử dụng có thể yêu cầu Công ty (CTY, DN) giảm giá mặt hàng buôn bán hoặc trả lại số mặt hàng đã giao.
2. Kết cấu của Tài khoản 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Bên Nợ TK

TK 131

Bên Có

– Số tiền phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng phát sinh trong kỳ Khi buôn bán sản phẩm, product, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, các khoản vốn tài chính;

– Số tiền thừa trả lại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Đánh giá lại các khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập BCTC (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

– Số tiền quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã trả nợ;

– Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Khoản giảm giá mặt hàng buôn bán trừ vào nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Doanh thu của số mặt hàng đã buôn bán bị người sử dụng trả lại (có thuế (tax) GTGT hoặc ko hề thuế (tax) GTGT);

– Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người sử dụng;

– Đánh giá lại các khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập BCTC (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Số dư bên Nợ TK:

Số tiền còn phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

 

Tài khoản 131 có thể có số dư bên Có: Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước hoặc số đã thu nhiều rộng số phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Báo cáo tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

3. Phương pháp định khoản tài khoản 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo Thông tư 133

3.1. Khi buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bởi tiền (kể các khoản phải thu về tiền buôn bán sản phẩm xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán tài chính ghi nhận doanh thu, ghi:
a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, BDS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá buôn bán chưa có thuế (tax), các khoản thuế (tax) gián thu phải nộp được tách riêng ngay Khi ghi nhận doanh thu (bao gồm thuế (tax) GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế (tax))
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

b) Trường hợp ko tách ngay được các khoản thuế (tax) phải nộp, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax) phải nộp. Định kỳ kế toán tài chính xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.2. Kế toán mặt hàng buôn bán bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán chưa có thuế (tax))
Nợ TK TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế (tax) GTGT của mặt hàng buôn bán bị trả lại, chi tiết cho từng loại thuế (tax))

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.3. Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá mặt hàng buôn bán
a) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán đã ghi ngay trên hóa đơn buôn bán sản phẩm, kế toán tài chính phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và ko phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá;
b) Trường hợp trên hóa đơn buôn bán sản phẩm chưa thể hiện nay số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chưa đủ điều khiếu nại để được hưởng trọn hoặc chưa xác định được số phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đủ điều khiếu nại được hưởng trọn chiết khấu, giảm giá thì kế toán tài chính phải ghi nhận khoản chiết khấu, giảm giá là khoản giảm doanh thu gộp, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế (tax))
Nợ TK TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế (tax) của mặt hàng giảm giá, chiết khấu thương mại)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng số tiền giảm giá).

3.4. Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người sử dụng do người sử dụng thanh toán tiền mua mặt hàng trước thời hạn quy định, trừ vào số tiền nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK TK 112 – Tiền gửi Ngân mặt hàng
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.5. Nhận được tiền do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả (bao gồm tiền lãi của số nợ – nếu có), nhận tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo hợp đồng buôn bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,….

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (phần tiền lãi).

3.6. Phương pháp kế toán tài chính các khoản phải thu của ngôi nhà thầu đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng liên quan lại đến hợp đồng xây dựng:
a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được thanh toán theo giá trị lượng thực hiện nay, Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, kế toán tài chính phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã trả mỹ xong được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi:

Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

b) Khoản tiền thưởng thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả phụ thêm cho ngôi nhà thầu Khi thực hiện nay hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK TK 131- Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

c) Khoản bồi thường thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc các bên khác để bù đắp cho các chi phí (CP) ko bao héc tàm tất cả trong giá trị hợp đồng (như sự chậm trễ, sai sót của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện nay hợp đồng), ghi:

Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

d) Khi cảm bắt gặp tiền thanh toán lượng công trình trả mỹ xong hoặc khoản ứng trước từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.7. Trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ko thanh toán bởi tiền mà thanh toán bởi mặt hàng (theo phương thức mặt hàng đổi mặt hàng), căn cứ vào giá trị vật tư, mặt hàng hoá nhận trao đổi (tính theo giá trị phù hợp và phải chăng ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn buôn bán sản phẩm của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) trừ vào số nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK TK 152, 153, 156
Nợ TK TK 611- Mua mặt hàng (mặt hàng tồn kho kế toán tài chính theo phương pháp KKĐK)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.8. Trường hợp phát sinh số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi thực sự chẳng thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bạn dạng xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng)
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (số chưa lập dự phòng)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.9. Kế toán khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập vào:

Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5113)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311)

3.10 Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bởi nước ngoài tệ chưa thu được tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh, ghi:
            Nợ TK TK 131 (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)
                        Có TK 511, 711 (tỷ giá giao dịch thực tế tại thởi điểm phát sinh)
3.11 Khi nhận tiền trước của người sử dụng bởi nước ngoài tệ để cung cấp vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ:
– Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người sử dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước, ghi:
            Nợ TK TK 111 (1112), 112 (1122)
                        Có TK 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
– Khi chuyển giao vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ cho người sử dụng thì phần nợ phải thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước và phần nợ phải thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền còn lại được ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập, ghi:
            Nợ TK TK 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
                        Có các TK 511, 711
3.12 Khi thu nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bởi nước ngoài tệ:
– Trường hợp bên Có tài khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng áp dụng tỳ giá ghi sổ để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính, ghi:
            Nợ TK TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
            Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
                        Có TK 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)
                        Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi tỷ giá hối đoái)
– Trường hợp bên Có tài khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi  ra đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính:
+ Khi thu các số tiền nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:
            Nợ TK TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
                        Có TK 131 – phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tỳ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được thực hiện nay đồng thời tại thời điểm thu nợ hoặc định kỳ tuỳ theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN):
(+) Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:
            Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của số tiền nợ phải thu lớn
rộng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
                        Có TK 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
(+) Nếu phát sinh lãi chênh lêch tỷ giá, ghi:
            Nợ TK TK 131 – phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
                        Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của
số tiền nợ phải thu nhỏ rộng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu
nợ)
3.13. Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bởi nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ kế toán tài chính:
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

4. Sơ đồ tài khoản tài khoản 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo Thông tư 133

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #tài #khoản #Phải #thu #quan lại quý khách khứa hàng #mặt hàng #theo