Contents

Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 02:56:18 )

219

Hướng dẫn cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo Thông Tư 133

Tài khoản 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ dùng để phản ánh số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của Công ty (CTY, DN).

Tài khoản 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 1331 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ của product, dịch vụ: Phản ánh thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, product, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế (tax).

+ Tài khoản 1332 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phản ánh thuế (tax) GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định, BDS đầu tư dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế (tax).

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ:

– Kế toán phải định khoản riêng thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ. Trường hợp chẳng thể định khoản riêng được 15 thì số thuế (tax) GTGT đầu vào được định khoản vào Tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán tài chính phải xác định số thuế (tax) GTGT được khấu trừ và ko được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế (tax) GTGT.

– Số thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn của mặt hàng buôn bán hoặc chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại tùy theo từng ngôi trường hợp cụ thể.

– Việc xác định số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế (tax) phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế (tax) GTGT.Xem thêm: Điều khiếu nại được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào

2. Kết cấu Tài khoản 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ:

Bên Nợ TK

TK 133

Bên Có

Số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ.

 

– Số thuế (tax) GTGT đầu vào đã khấu trừ;

– Kết chuyển số thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ;

– thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào của vật tư, product mua vào tuy nhiên đã trả lại, được chiết khấu, giảm giá;

– Số thuế (tax) GTGT đầu vào đã được trả trả.

Số dư bên Nợ TK:

Số thuế (tax) GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế (tax) GTGT đầu vào được trả trả tuy nhiên NSNN chưa trả trả.

 

 

3. Phương pháp định khoản Tài khoản 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ theo TT 133

3.1. Khi mua mặt hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 611 (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có các TK 111, 112, 331,… (tổng giá thanh toán).

3.2. Khi mua vật tư, công cụ, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất, marketing thương mại, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK các TK 154, 642, 241, 242,… (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 331,… (tổng giá thanh toán).

3.3. Khi mua mặt hàng hoá giao buôn bán ngay cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (ko qua nhập kho), nếu thuế (tax) GTGT được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 331,… (tổng giá thanh toán).

3.4. Khi nhập vào vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ:
– Kế toán phản ánh giá trị vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ nhập vào bao héc tàm tất cả tổng số tiền phải thanh toán cho người buôn bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường phải nộp (nếu có), chi phí (CP) vận chuyển, ghi:

Nợ TK TK 152, 153, 156, 211

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ)
Có TK 3332 – thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt.
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) Bảo vệ môi ngôi trường
Có các TK 111, 112, …

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).

3.5. Trường hợp mặt hàng đã mua và đã trả lại hoặc mặt hàng đã mua được giảm giá do ko an toàn cỏi, mất phẩm chất: Căn cứ vào chứng từ xuất mặt hàng trả lại cho bên buôn bán và các chứng từ liên quan lại, kế toán tài chính phản ánh giá trị mặt hàng đã mua và đã trả lại người buôn bán hoặc mặt hàng đã mua được giảm giá, thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 331 (tổng giá thanh toán)

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ ( thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng mua trả lại hoặc được giảm giá)
Có các TK 152, 153, 156, 211,… (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT).

3.6. Trường hợp ko định khoản riêng được thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ:
a) Khi mua vật tư, product, TSCĐ, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ ( thuế (tax) GTGT đầu vào)

Có các TK 111, 112, 331,…

b) Cuối kỳ, kế toán tài chính tính và xác định thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ko được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế (tax) GTGT. Đối với số thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331).

3.7. Vật tư, product, TSCĐ mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoán vị, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của số product này ko được khấu trừ:
– Trường hợp thuế (tax) GTGT của vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

– Trường hợp thuế (tax) GTGT của vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ mua vào bị tổn thất những Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số thu bồi thường của các tổ chức, cá nhân, ghi:

Nợ TK các TK 111, 334,… (số thu bồi thường)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu được tính vào chi phí (CP))

Có TK 138 – Phải thu khác (1381)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý ngay).

3.8. Cuối tháng, kế toán tài chính xác định số thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ vào số thuế (tax) GTGT đầu ra Khi xác định số thuế (tax) GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311)

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ.

3.9. Khi được trả thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng hoá, dịch vụ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,….

Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331).

Xem thêm: Các ngôi trường hợp được và ko được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản thuế (tax) GTGT được khấu trừ (TK 133) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán # thuế (tax) #GTGT #được #khấu #trừ #theo