Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 19:31:20 )

246

Chế độ kế toán tài chính là những quy định và chỉ dẫn về kế toán tài chính trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan lại cai quản lý đất nước về kế toán tài chính hoặc tổ chức được cơ quan lại cai quản lý đất nước về kế toán tài chính uỷ quyền phát hành

Tùy theo loại hình Công ty (CTY, DN), ngành nghề mà bạn áp dụng các chế độ kế toán tài chính:

1. Chế độ kế toán tài chính cho Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ: Thông tư 132/2022/TT-BTC

2. Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa: Thông tư 133/2022/TT-BTC

3. Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN): Thông tư 200/2014/TT-BTC

4. Chế độ kế toán tài chính hành chính, sự nghiệp: Thông tư 107/2022/TT-BTC

5. Chế độ kế toán tài chính áp dụng đối với bảo đảm tiền gửi tại nước ta: Thông tư 177/2015/TT-BTC

 

I. Cụ thể về các chế độ kế toán tài chính áp dụng trong năm 2022 như sau:

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC:
1.1. Thông tin chung:
– Ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ 05/02/2015 và được áp dụng cho năm tài chính chính thức phát động hoặc sau ngày 01/01/2015.- Thông tư 200 thay thế Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) phát hành tất nhiên Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC)1.2. Đối tượng áp dụng

Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn kế toán tài chính áp dụng đối với các Công ty (CTY, DN) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính. Các Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ đang thực hiện nay kế toán tài chính theo Chế độ kế toán tài chính áp dụng cho Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của mình.
1.3. Hướng dẫn về:

Thông tư 200 chỉ dẫn việc ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính, ko áp dụng cho việc xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) đối với ngân sách Nhà nước.
– Mục lục bao héc tàm tất cả có:

+ Chapter TậpTậpI: Những quy định chung

+ Chapter TậpTậpII: Tài khoản kế toán tài chính: Hướng dẫn về các guyên tắc và cách sử dụng các tải khoản kế toán tài chính

+ Chapter TậpTậpIII: Báo cáo tài chính: Hướng dẫn lập BCTC

+ Chapter TậpTậpIV: Tổ chức thực hiện nay

– Trong khi Thông tư 200 còn có 4 phụ lục về mẫu biểu:

+ Phụ lục 1: Danh mục tài khoản kế toán tài chính.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 200

+ Phụ lục 2: Biểu mẫu báo cho biết giải trình tài chính

+ Phụ lục 3: Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính

+ Phụ lục 4: Danh mục và mẫu sổ kế toán tài chính.

1.4. Các văn bạn dạng sửa đổi thông tư 200/2014/TT-BTC:

– Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày phát hành: 18/05/2015, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 14/07/2015.
– Thông tư 53/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ dẫn chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN), sửa đổi về dịch chứng từ kế toán tài chính ra tiếng Việt; tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái, tài khoản 121 – Chứng khoán marketing thương mại trong kế toán tài chính Công ty (CTY, DN);… do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành. Ngày phát hành: 21/03/2022, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 21/03/2022

2. Thông tư 133/2022/TT-BTC:

2.1. Thông tin chung:

– Ban hành ngày 26/08/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2022.

– Thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Về việc phát hành về “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa”2.2. Đối tượng áp dụng:
– Thông tư số 133/2022 áp dụng đối với các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa (gồm cả Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính theo pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa trừ Công ty (CTY, DN) Nhà nước, Công ty (CTY, DN) do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, liên minh xã, liên hiệp liên minh xã.

– Theo Thông tư 133/TT-BTC, Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các văn bạn dạng sửa đổi, thay thế tuy nhiên phải báo cho cơ quan lại thuế (tax).2.3. Hướng dẫn về:
Thông tư 133 chỉ dẫn nguyên lý ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa, ko áp dụng cho việc xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) đối với ngân sách Nhà nước.

– Mục lục TT 133 bao héc tàm tất cả có:

+ Chapter TậpTậpI: Những quy định chung

+ Chapter TậpTậpII: Tài khoản kế toán tài chính: Hướng dẫn về các guyên tắc và cách sử dụng các tải khoản kế toán tài chính

+ Chapter TậpTậpIII: Báo cáo tài chính: Hướng dẫn lập BCTC

+ Chapter TậpTậpIV: Chứng từ kế toán tài chính

+ Chapter TậpTậpV: Sổ sách và mẫu mã kế toán tài chính

+ Chapter TậpTậpVI: Tổ chức thực hiện nay

– Trong khi Thông tư 133 còn có 4 phụ lục về mẫu biểu:

+ Phụ lục 1: Danh mục tài khoản kế toán tài chính.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 133

+ Phụ lục 2: Biểu mẫu báo cho biết giải trình tài chính năm

+ Phụ lục 3: Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính

đầy đủ các bạn xem tại đây: Chứng từ kế toán tài chính theo TT 133 (có mẫu sẵn và chỉ dẫn cách lập cụ thể)

+ Phụ lục 4: Biểu mẫu, nội dung, phương pháp dhi chép sổ kế toán tài chính và mẫu mã ghi sổ

đầy đủ các bạn xem tại đây: Mẫu biểu sổ sách báo cho biết giải trình theo TT 133 (Có cả BCTC)

3. Thông tư 132/2022/TT-BTC:

3.1. Thông tin chung:

Ngày phát hành: 28/12/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15/02/2022, áp dụng cho năm tài chính chính thức phát động hoặc sau ngày 01/4/2022.

3.2. Đối tượng áp dụng:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán tài chính được chỉ dẫn theo Thông tư 132/2022/TT-BTC hoặc Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa phát hành theo Thông tư 133/2022/TT-BTC.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ chẳng cần thiết phải bố trí kế toán tài chính trưởng và được ký hợp đồng với đơn vị marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính để thuê dịch vụ làm kế toán tài chính hoặc dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng.3.3. Hướng dẫn về:
Thông tư 132 chỉ dẫn việc ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ. Việc xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về thuế (tax).
– Mục Lục thông tư 132:

+ Chapter TậpTậpI: Quy định chung

+ Chapter TậpTậpII: Kế toán Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ nộp thuế (tax) TNDN theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu.

+ Chapter TậpTậpIII: Kế toán tại Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ nộp thuế (tax) TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ

+ Chapter TậpTậpIV: Tổ chức thực hiện nay

– Các phụ lục đính kèm thông tư 132:

+ Phụ lục 1: Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ

+ Phụ lục 2: Hệ thống tài khoản kế toán tài chính

+ Phụ lục 3: Biểu mẫu sổ sách kế toán tài chính và phương pháp ghi sổ

+ Phụ lục 5: Biểu mẫu và phương pháp lập BCTC

4. Thông tư 107/2022/TT-BTC chỉ dẫn chế độ kế toán tài chính hành chính, sự nghiệp. 

– Ngày phát hành: 10/10/2022 Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 24/11/2022

– Thông tư 107 chỉ dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán tài chính buộc phải; danh mục khối mạng lưới server tài khoản và phương pháp định khoản tài khoản kế toán tài chính; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán tài chính; danh mục mẫu báo cho biết giải trình và phương pháp lập và trình bày báo cho biết giải trình tài chính, báo cho biết giải trình quyết toán ngân sách của các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này.

– Đối tượng áp dụng:

+ Thông tư này chỉ dẫn kế toán tài chính áp dụng cho: Cơ quan lại đất nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như Công ty (CTY, DN), áp dụng chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) Khi đáp ứng đủ các điều khiếu nại theo quy định hiện nay hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc ko dùng đến ngân sách đất nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN), nếu thực hiện nay đơn đặt mặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ ko trả trả của nước ngoài hoặc có mối cung cấp phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cho biết giải trình quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư 107.
5. Thông tư 177/2015/TT-BTC:

– Ngày phát hành: 12/11/2015 Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/01/2022

– Thông tư này quy định về tài khoản kế toán tài chính, nguyên lý kế toán tài chính, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán tài chính, phương pháp kế toán tài chính, việc ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Bảo hiểm tiền gửi nước ta (sau đây gọi là BHTG nước ta).

– Đối tượng áp dụng: áp dụng đối với BHTG nước ta, cả về Trụ sở chính của BHTG nước ta (sau đây gọi là Trụ sở chính) và các đơn vị trực thuộc BHTG nước ta (sau đây gọi là Chi nhánh).

II. Lựa chọn chế độ kế toán tài chính:

Việc lựa chọn chế độ kế toán tài chính áp dụng phải tùy vào quy mô tình hình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thực tế của DN. Nó ảnh hưởng trọn đến mẫu biểu chứng từ, khối mạng lưới server sổ sách và cái quan lại tâm nhất đó chính là khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính. 

Câu hỏi: thế nào là Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ, siêu nhỏ?Theo điều 6 của Nghị định 39/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 thì tiêu chí để xác định Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ được xác định như sau:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 10 người và tổng doanh thu của năm ko thật 3 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 10 người và tổng doanh thu của năm ko thật 10 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 100 người và tổng doanh thu của năm ko thật 50 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 20 tỷ đồng, tuy nhiên ko phải là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 50 người và tổng doanh thu của năm ko thật 100 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 50 tỷ đồng, tuy nhiên ko phải là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 200 người và tổng doanh thu của năm ko thật 200 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 100 tỷ đồng, tuy nhiên ko phải là Công ty (CTY, DN) nhỏ, Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 100 người và tổng doanh thu của năm ko thật 300 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 100 tỷ đồng, tuy nhiên ko phải là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ, Công ty (CTY, DN) nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Trong đó:

* Xác định lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa

Lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về khối mạng lưới server ngành tài chính tài chính và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí trong nhiều lĩnh vực, Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp ko xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất. 

Theo điều 7 của Nghị định 39/2022/NĐ-CP

* Xác định số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa

1. Số lao động tham gia bảo đảm xã hội là toàn bộ số lao động do Công ty (CTY, DN) cai quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo đảm xã hội theo pháp luật về bảo đảm xã hội.

2. Số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm được tính bởi tổng số lao động tham gia bảo đảm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác định trên chứng từ nộp bảo đảm xã hội của năm trước liền kề mà Công ty (CTY, DN) nộp cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

Trường hợp Công ty (CTY, DN) phát động và sinh hoạt giải trí bên dưới 01 năm, số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân được tính bởi tổng số lao động tham gia bảo đảm xã hội của các tháng phát động và sinh hoạt giải trí chia cho số tháng phát động và sinh hoạt giải trí.

Theo điều 8 của Nghị định 39/2022/NĐ-CP

* Xác định tổng mối cung cấp ngân sách của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa

Tổng mối cung cấp ngân sách được xác định trong bảng cân đối kế toán tài chính thể hiện nay trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà Công ty (CTY, DN) nộp cho cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

Trường hợp Công ty (CTY, DN) phát động và sinh hoạt giải trí bên dưới 01 năm, tổng mối cung cấp ngân sách được xác định trong bảng cân đối kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN) tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm Công ty (CTY, DN) đăng ký hưởng trọn nội dung bổ sung.

Theo điều 9 của Nghị định 39/2022/NĐ-CP

* Xác định tổng doanh thu của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ của Công ty (CTY, DN) và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà Công ty (CTY, DN) nộp cho cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

Trường hợp Công ty (CTY, DN) phát động và sinh hoạt giải trí bên dưới 01 năm hoặc trên 01 năm tuy nhiên chưa phát sinh doanh thu thì Công ty (CTY, DN) căn cứ vào tiêu chí tổng mối cung cấp ngân sách quy định tại Điều 9 Nghị định này để xác định Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa.

Theo điều 10 của Nghị định 39/2022/NĐ-CP

FULL Hướng dẫn Mẹo Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022

Link Download Google Drive File phần mềm Chế độ kế toán tài chính là gì? áp dụng Công ty (CTY, DN) mới nhất 2022 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Chế #độ #kế #toán #là #gì #áp #dụng #doanh #nghiệp #mới #nhất