Contents

Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 20:57:14 )

337

Tài khoản 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại dùng để xác định và phản ánh hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và các phát động và sinh hoạt giải trí khác của Công ty (CTY, DN) trong một kỳ kế toán tài chính. Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) bao héc tàm tất cả: Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí khác.

– Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn mặt hàng buôn bán (gồm cả sản phẩm, product, BDS đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí (CP) liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại BDS đầu tư, như: chi phí (CP) khấu ngốn, chi phí (CP) sửa chữa, nâng cấp, chi phí (CP) cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, chi phí (CP) thanh lý, nhượng buôn bán BDS đầu tư), chi phí (CP) buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN).

– Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và chi phí (CP) phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí (CP) khác và chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

– Tài khoản 911 phải phản ánh đầy đủ, chính xác hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của kỳ kế toán tài chính. Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại phải được định khoản chi tiết theo từng loại phát động và sinh hoạt giải trí (phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, chế biến, phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại, dịch vụ, phát động và sinh hoạt giải trí tài chính…). Trong từng loại phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại có thể cần định khoản chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành mặt hàng, từng loại dịch vụ.

– Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.
1. Kết cấu của Tài khoản 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Bên Nợ TK

TK 911

Bên Có

– Trị giá vốn của sản phẩm, product, BDS đầu tư và dịch vụ đã buôn bán;

– Chi phí phát động và sinh hoạt giải trí tài chính, chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) và chi phí (CP) khác;

– Chi phí buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN);

– Kết chuyển lãi.

 

– Doanh thu thuần về số sản phẩm, product, BDS đầu tư và dịch vụ đã buôn bán trong kỳ;

– Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển giảm chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN);

– Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 ko hề số dư cuối kỳ.

2. Cách định khoản tài khoản 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại theo thông tư 133:

a) Cuối kỳ kế toán tài chính, thực hiện nay việc kết chuyển số doanh thu buôn bán sản phẩm thuần vào tài khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, product, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

c) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính
Nợ TK TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

d) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và các khoản chi phí (CP) khác, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 635 – Chi phí tài chính
Có TK 811 – Chi phí khác.

đ) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại.

e) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) ghi:
            Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại
                        Có TK 821 – Chi phí thuế (tax) TNDN
g) Kết chuyển hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối:
– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối.

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

3. Sơ đồ định khoản TK 911 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản các bút toán kết chuyển cuối kỳ (cuối tháng, cuối quý, cuối năm)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ) trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ)

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Xác định hiệu quả marketing thương mại TK 911 theo TT 133 (Sơ đồ) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Xác #định #kết #quả #kinh #doanh #theo #Sơ #đồ