Contents

Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 23:00:28 )

336

Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS dùng giải giải trình việc kê khai điều chỉnh bổ sung thuế (tax) GTGT những Khi có sự sai sót

Mẫu số: 01/KHBS

(Ban hành tất nhiên Thông tư

số 156/2013/TT-BTC ngày

  6/11/2013 của Bộ Tài chính)

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế (tax) …………mẫu số …………..

 kỳ tính thuế (tax)……….  ngày … tháng … năm …)
 
[01] Tên người nộp thuế (tax):…….. …… ………………………………..

     [02] Mã số thuế (tax):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ: ……… …………….………………[04] Quận/thị trấn: …. ……. [05] Tỉnh/thành phố: ………… …………………….[06] Điện thoại:…..[07] Fax:……………………..[08] E-Mail: …………………………………[09] Tên đại lý thuế (tax) (nếu có):……………………………………………………………………

 [10] Mã số thuế (tax):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….[12] Quận/thị trấn: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..[14] Điện thoại: …………………  [15] Fax: ……………… [16] E-Mail: …………………………………[17] Hợp đồng đại lý thuế (tax) số………………………………………….ngày………………………………..A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:
                                                                                                                Đơn vị tiền: Đồng nước ta

STT

Chỉ tiêu điều chỉnh

Mã số chỉ tiêu

Số đã kê khai

Số điều chỉnh

Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

I

Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế (tax) phải nộp,

 

 

 

 

II.

Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế (tax) phải nộp,

 

 

 

 

III

Tổng hợp điều chỉnh số thuế (tax) phải nộp, (tăng: +; giảm: -):

 

 

 

 

 

B. Tính số tiền chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: …………………………………………………………………………………………………….
2. Số tiền chậm nộp (= số thuế (tax) điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %):
………………………………………………C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Người nộp thuế (tax) tự phát hiện nay số tiền thuế (tax) đã được trả phải nộp trả NSNN là … đồng thuộc Lệnh trả trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh trả trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số … ngày ….. của …(tên cơ quan lại thuế (tax) quyết định trả thuế (tax))…
– Số ngày cảm bắt gặp tiền trả thuế (tax):……………………………
– Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được trả phải nộp trả NSNN x số ngày cảm bắt gặp tiền trả thuế (tax) x mức tiền chậm nộp %): ………………………………………….
2. Lý do khác:………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

                                                          Ngày …….tháng …….năm …….

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…….

                              Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:…….

 
 

Ghi chú:a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế (tax) phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
–          1. Điều chỉnh số thuế (tax) phải nộp (đối với thuế (tax) GTGT là chỉ tiêu [40])
–          2. Điều chỉnh số thuế (tax) GTGT chưa khấu trừ ko hề (chỉ tiêu [43])b) Trường hợp KHBS tất nhiên tờ khai thuế (tax) đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.

 

Xem thêm: Cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế (tax) GTGT

Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh trên phần mềm bổ sung kê khai thuế (tax)

Xêm thêm: Hướng_dẫn các ngôi trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – Mẫu số: 01/KHBS , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bạn dạng #giải #trình #khai #bổ #sung #điều #chỉnh #Mẫu #số #01KHBS