Contents

Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 20:35:40 )

321

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán tài chính.

1. Mẫu bảng kê chi tiền: Mẫu số 09 – TT thông tư 200

 

Đơn vị:…………….

 

Mẫu số 09 – TT

Bộ phận ………….

 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC

 

 

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN Ngày….. tháng….. năm….

Họ và tên người chi: ……………………………………………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ):  ………………………………………………………………………………….
Chi cho công việc: ………………………………………………………………………………………….

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bởi văn bản:……………………………………………………………………………………
(Kèm theo…. chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

 
 
 

2. Mẫu bảng kê chi tiền: Mẫu số 09 – TT thông tư 133

* Hướng dẫn cách viết bảng kê chi tiền:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ bọn họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bởi văn bản và số chứng từ gốc đính kèm.
Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bạn dạng:
            – 1 bạn dạng lưu ở thủ quỹ.
            – 1 bạn dạng lưu ở kế toán tài chính quỹ.
Tác giẩ mời các bạn xem thêm:

Mẫu phiếu chi tiền mặt

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng kê chi tiền thông tư 200 – Mẫu số: 09 – TT , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #kê #chi #tiền #thông #tư #Mẫu #số