Contents

Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 12:26:30 )

126

Bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi dùng để phản ánh tình hình thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có mặt hàng và đơn vị nhận buôn bán sản phẩm, là chứng từ để đơn vị có mặt hàng và đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán tài chính.

Bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi do bên nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi lập thành 3 bạn dạng. Sau Khi lập xong, người lập ký, chuyển cho kế toán tài chính trưởng hai phía soát xét và trình giám đốc hai phía ký duyệt đóng dấu, một bạn dạng lưu ở điểm lập (phòng plan hoặc phòng cung tiêu), 1 bạn dạng lưu ở phòng kế toán tài chính để làm chứng từ thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính, 1 bạn dạng gửi cho bên có mặt hàng đại lý, ký gửi.1. Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133

Đơn vị: …Tác Giẩ…Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – BH(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày …. tháng…. năm ….

Quyển số:………….
Số:………….
Nợ TK:………….
Có:………….

Căn cứ Hợp đồng số:….. ngày … tháng … năm … về việc buôn bán sản phẩm đại lý (ký gửi),
Chúng tôi gồm:
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….………. có mặt hàng đại lý (ký gửi).
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….……….……….……….……….
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………. nhận buôn bán sản phẩm đại lý (ký gửi).
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện đơn vị……….……….……….……….
I- Thanh quyết toán số mặt hàng đại lý từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như sau:

Số TT

Tên, quy định, phẩm chất sản phẩm (product)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng nhận trong kỳ

Tổng số

số mặt hàng đã buôn bán trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3 = 1+2

4

5

6

7 = 3-4

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

 

x

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………………..
III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)………………………………………………….
IV- Số tiền được nhận lại:………………………………………………………………………………………
+ Hoa hồng…………………………………………………………………………………………………………
+ thuế (tax) (Tax) nộp hộ……………………………………………………………………………………………………..
+ Chi phí (nếu có)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
+ Tiền mặt:………………………………………………………………………………………………………….
+ Séc:……………………………………………………………………………………………………………….
VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)
* Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………………
 

Giám đốc đơn vị
gửi mặt hàng đại lý (ký gửi)(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng thanh toán(Ký, bọn họ tên)
 

Giám đốc đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng đơn vị
gửi mặt hàng đại lý (ký gửi)(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị
nhận buôn bán sản phẩm đại lý(Ký, bọn họ tên)

2. Cách ghi bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi

– Ghi rõ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi ở góc trên bên trái.
– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi.
– Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng, năm của hợp đồng buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi.Mục I Thanh toán số mặt hàng đại lý, ký gửi:+ Cột A, B, C: Ghi số thứ tự và tên, quy định, phẩm chất, đơn vị tính của sản phẩm, product nhận đại lý, ký gửi.+ Cột 1: Ghi số lượng mặt hàng còn tồn cuối kỳ trước.+ Cột 2: Ghi số lượng mặt hàng nhận đại lý, ký gửi kỳ này.+ Cột 3: Ghi tổng số lượng mặt hàng nhận đại lý, ký gửi tính đến cuối kỳ này gồm số lượng mặt hàng tồn kỳ trước chưa buôn bán và số lượng mặt hàng nhận kỳ này (Cột 3 = cột 1+cột 2).+ Cột 4, 5, 6: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của product đã buôn bán phải thanh toán của kỳ này. Đơn giá thanh toán là đơn giá ghi trong hợp đồng buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi giữa bên có mặt hàng và bên nhận mặt hàng.+ Cột 7: Ghi số product nhận đại lý, ký gửi còn tồn (tại quầy, tại kho) chưa buôn bán tốt đến ngày lập bảng thanh toán.Dòng cộng: Ghi tổng số tiền phải thanh toán phát sinh kỳ này.Mục II: Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi còn nợ chưa thanh toán với bên có mặt hàng đến thời điểm thanh toán kỳ này.Mục III: Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý phải thanh toán với bên có mặt hàng đại lý mới phát sinh đến kỳ này (Mục III = Mục II + cột 6 của Mục I).Mục IV: Ghi số tiền bên có mặt hàng đại lý phải thanh toán với bên buôn bán sản phẩm đại lý về số thuế (tax) nộp hộ, tiền hoả hồng, chi phí (CP) khác, …(nếu có).Mục V: Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý thanh toán cho bên có mặt hàng đại lý kỳ này (ghi rõ số tiền mặt và tiền séc).Mục VI: Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý còn nợ bên có mặt hàng đại lý đến thời điểm thanh toán (Mục VI = Mục III – Mục IV – Mục V).
3. Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi mới nhất

Các bạn muốn lấy mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi Mẫu số 01­ – BH trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi dạng tệp tin word và Excel.

 

Xem thêm: Thủ tục đăng lý mặt hàng mẫu, khuyến mại, chiết khấu thương mại

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #thanh #toán #mặt hàng #đại #lý #ký #gửi #theo #thông #tư