Contents

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 11:23:25 )

158

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm mục đích xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng trọn sau Khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo TT 133

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 06- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng….. năm……

Số: ………………

TT

Họ và tên

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Cộng thông số

Tiền lương tháng

Mức lương

Làm thêm ngày làm việc

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

Làm thêm buổi đêm

Tổng cộng tiền

Số ngày nghỉ ngơi bù

Số tiền thực được thanh toán

Người nhận tiền ký tên

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

Tổng số tiền (Viết bởi văn bản): ………………………………………………….(Kèm theo…. chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng….. năm…..)
 

Người đề nghị thanh toán(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng… nămNgười duyệt(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc.
Dòng tháng năm: Ghi rõ tháng và năm mà người lao động tiến hành làm thêm giờ.Cột A, B: Ghi số thứ tự, bọn họ và tên của người làm việc thêm giờ.Cột 1: Ghi thông số lương người lao động đang hưởng trọn.Cột 2: Ghi thông số phụ cấp chức vụ người lao động đang hưởng trọn.Cột 3: Ghi tổng số thông số người làm thêm được hưởng trọn (Cột 3 = cột 1 + cột 2).Cột 4: Ghi tiền lương tháng được hưởng trọn tính bởi: Lương tối thiểu (Theo quy định của đất nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bởi Lương tối thiểu (theo quy định của Nhà nước) x (thông số lương + thông số phụ cấp chức vụ)/ 22 ngày.Cột 6: Ghi mức lương giờ được tính bởi Cột 5 chia cho 8 giờ.
Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11, 13) căn cứ vào bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi.
Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành.Cột thành tiền của làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành.Cột thành tiền của làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành.Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14) = số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành.Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 = cột 8 + cột 10 + cột 12 + cột 14.Cột 16, 17: Ghi số giờ công nghỉ ngơi bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ ngơi bù phải trừ ko được thanh toán tiền.Cột 17 = cột 16 x cột 6 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện nay hành.Cột 18: Ghi số tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm.Cột 18 = cột 15 – cột 17.Cột C – Ký nhận: Người làm thêm sau Khi nhận tiền phải ký vào cột này.
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải tất nhiên bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán tài chính trưởng, giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bạn dạng để làm căn cứ thanh toán.
3. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ thực tế

Các bạn muốn lấy mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ: ­ Mẫu số 06- LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ dạng tệp tin word và Excel.

 

Tham khảo: Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #làm #thêm #giờ #theo #Thông #tư