Contents

Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 20:48:42 )

215

Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong dùng để xác nhận việc bàn trả TSCĐ sau Khi trả mỹ xong việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện nay việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán tài chính và thanh toán chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ.

1. Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 (Mẫu số: 03 – TSCĐ)

2. Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 200 ( Mẫu số: 03 – TSCĐ )

Đơn vi: Công ty kế toán tài chính Thiên ƯngBộ phận:……….

                     Mẫu số: 03 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 
BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

                       Ngày ….tháng …năm
 

Số: …………….

Nợ TK: …………….

Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày ….tháng ….năm …….của ………………………………….
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………Đại diện đơn vị sửa chữa
– Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
– Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ …………………………………………………………….
– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………Số thẻ TSCĐ …………………………….
– Bộ phận cai quản lý, sử dụng: ………………………………………………………………………………………..
– Thời gian sửa chữa từ ngày …..tháng …..năm ….. đến ngày …..tháng …..năm …….
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa

Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Kết quả đánh giá

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 
Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Đại diện đơn vị nhận
(Ký, bọn họ tên)

Đại diện đơn vị giao
(Ký, bọn họ tên)

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong:

Góc trên bên trái của Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện nay việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.
          Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong gồm 2 phần chính:
          – Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa.
          Nơi cai quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian chính thức phát động sửa chữa và trả mỹ xong việc sửa chữa TSCĐ.
          – Các bộ phận sửa chữa.
          Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.
          Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại… 
          Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá plan) (Đối với ngôi trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai phía đã thoả thuận (Đối với ngôi trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.
          Cột 2: Ghi số chi phí (CP) thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với ngôi trường hợp đơn vị tự sửa chữa).
          Đối với ngôi trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này những Khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.
          Cột 3: Ghi rõ hiệu quả đánh giá của từng bộ phận sau sau Khi sửa chữa xong.
          – Kết luận: Ghi ý con kiến đánh giá tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.
Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong lập thành 2 bạn dạng, đại diện đơn vị hai phía giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bạn dạng, sau đó chuyển cho kế toán tài chính trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại Ban Tài chính, Kế toán.

Xem thêm: Mẫu biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong theo TT 133 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #bàn #giao #TSCĐ #sửa #chữa #lớn #trả #thành #theo #và