Contents

Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 07:57:27 )

331

Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) theo quyết định 505/QĐ-BHXH

1. Mẫu D01-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH:

 

Mẫu D01-TS(Ban hành tất nhiên QĐ số:505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2022 của BHXH nước ta)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BẢNG KÊ THÔNG TIN
(1): ………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………)

 

TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Tên, loại văn bạn dạng

Số hiệu văn bạn dạng

Ngày phát hành

Ngày văn bạn dạng có hiệu lực thực thi hiện hành

Cơ quan lại phát hành văn bạn dạng

Trích yếu văn bạn dạng

Trích lược nội dung cần thẩm định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về đánh giá, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ giấy tờ của người lao động./.                                                                                                                        Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

2. Hướng dẫn cách làm Mẫu D01-TS:

2.1. Mục đích: tổng hợp giấy tờ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT gửi kèm Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).2.2. Trách nhiệm lập: đơn vị.2.3. Thời gian lập: những Khi có phát sinh.2.4. Căn cứ lập: các loại giấy tờ theo mục 2 Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03. Ghi rõ bạn dạng chính/ bạn dạng sao/ bạn dạng chứng thực của giấy tờ.2.5. Phương pháp lập:* Chỉ tiêu mặt hàng ngang:

– Chỉ tiêu (1): ghi nội dung lập bảng kê (ví dụ: giấy tờ làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).
– Chỉ tiêu (2): ghi bảng kê nộp tất nhiên [ví dụ: kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN(Mẫu D02-TS) hoặc kèm theo tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)].

* Chỉ tiêu theo cột:
– Cột 1: ghi số thứ tự.
– Cột 2: ghi bọn họ tên người tham gia điều chỉnh.
– Cột 3: ghi mã số BHXH của người tham gia điều chỉnh.
– Cột 4: ghi tên, loại văn bạn dạng (Quyết định, HĐLĐ, Giấy xác nhận …).
– Cột 5: ghi số hiệu văn bạn dạng (99/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân, 88/LĐTBXH-NCC …).
– Cột 6: ghi ngày phát hành văn bạn dạng.
– Cột 7: ghi ngày văn bạn dạng có hiệu lực thực thi hiện hành.
– Cột 8: ghi cơ quan lại phát hành văn bạn dạng (Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, tỉnh hoặc Sở, ngành …; Công ty A …).
– Cột 9: ghi nội dung trích yếu văn bạn dạng (V/v tuyển dụng, điều động, tăng lương; xác nhận người dân có công với cách mạng …).
– Cột 10: ghi một số thông tin được trích lược nêu trong giấy tờ để cơ quan lại BHXH có căn cứ thẩm định như:
+ Truy thu: ghi một số nội dung trong văn bạn dạng làm căn cứ truy thu.
+ Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại hiểm nguy hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại hiểm nguy thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ y tế phát hành): ghi rõ công việc, địa điểm làm việc; mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung hoặc bậc lương, thông số lương, thời điểm hưởng trọn lương của người lao động theo Quyết định phân công nghề, công việc hoặc Quyết định tiền lương hoặc HĐLĐ, HĐLV theo nghề hoặc công việc.
+ Cấp lại sổ BHXH do thay đổi bọn họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch:
Ghi rõ: bọn họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch của người tham gia được ghi trong Giấy khai sinh hoặc bạn dạng Trích lục khai sinh;
Ghi rõ: số chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; bọn họ và tên, ngày tháng năm sinh của người tham gia được ghi trong chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.
Trường hợp là đảng viên ghi rõ: bọn họ tên; ngày tháng năm sinh; ngày tháng năm khai lý lịch của người tham gia được ghi trong Lý lịch đảng viên.
+ Trường hợp được hưởng trọn quyền lợi BHYT cao rộng:
Đối với người dân có công với cách mạng được cấp thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng trọn chính sách như thương binh: ghi rõ bọn họ tên, ngày tháng năm sinh, tỷ lệ mất sức lao động của người dân có công với cách mạng được ghi trong thẻ; bọn họ và tên, chức vụ của người ký cấp thẻ.
Đối với người dân có công với cách mạng được cấp Quyết định công nhận, Quyết định hưởng trọn trợ cấp, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận, Huân , Huy … (viết tắt là văn bạn dạng): ghi rõ bọn họ tên, ngày tháng năm sinh của người dân có công với cách mạng được nêu trong văn bạn dạng (nếu có); bọn họ và tên, chức vụ của người ký văn bạn dạng.
Đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ (Nghị định số 157/2022/NĐ-CP ngày 24/11/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP): ghi rõ tên Quyết định (là phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành); ngày tòng ngũ; cấp bậc quân hàm (chuẩn úy, thiếu úy…); địa điểm điểm đóng quân của cựu chiến binh được nêu trong văn bạn dạng; bọn họ và tên, cấp bậc của người ký văn bạn dạng (hoặc ký thẩm định văn bạn dạng).
Đối với cựu chiến binh là kẻ trực tiếp tham gia kháng chiến được cấp Giấy chứng nhận, Giấy khen, Quyết định hưởng trọn trợ cấp, Lý lịch (cán bộ, đảng viên): ghi rõ bọn họ tên, ngày tháng năm sinh của cựu chiến binh được nêu văn bạn dạng; bọn họ và tên, chức vụ của người ký văn bạn dạng.
Đối với người được hưởng trọn quyền lợi cao rộng theo hộ gia đình (như: thân nhân người dân có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo…) được cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: ghi rõ bọn họ tên của người dân có công với cách mạng (hoặc chủ hộ), bọn họ và tên các thân nhân được ghi trong văn bạn dạng; bọn họ và tên, chức vụ của người ký văn bạn dạng.* Lưu ý: Trường hợp người tham gia ko hề giấy tờ nêu tại Phụ lục 02, Mục II, III Phụ lục 03 mà có giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị nộp cho cơ quan lại BHXH để xem xét giải quyết, ko ghi vào bảng kê này.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu D01-TS mới nhất 2022 theo quyết định 505/QĐ-BHXH , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #D01TS #mới #nhất #theo #quyết #định #505QĐBHXH