Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 09:24:22 )

236

Biên bạn dạng thanh lý tài sản cố định dùng để xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán tài chính. Biên bạn dạng thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ bọn họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán tài chính trưởng và giám đốc Công ty (CTY, DN).

1. Mẫu biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo TT 133

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-TSCĐ(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..
Nợ TK:….….….
Có:….….….

Căn cứ Quyết định số:…. ngày…. tháng…. năm…. của…..CÔNG TY Tác Giẩ….….
….….….….….….…………………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên
Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viênII. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ……………………………………………………………..
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………………..
– Nước sản xuất (xây dựng)……………………………………………………………………………………
– Năm sản xuất…………………………………………………………………………………………………….
– Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ……………………………………………..
– Nguyên giá TSCĐ……………………………………………………………………………………………….
– Giá trị ngốn mòn đã trích đến thời điểm thanh lý…………………………………………………………
– Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………………………………………………….III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, bọn họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bởi văn bản)………………………..
– Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bởi văn bản)……………………….
– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……
 

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập biên bạn dạng thanh lý tài sản cố định

Góc trên bên trái của Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ Công ty (CTY, DN) phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.Ở Mục II ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.- Nguyên giá TSCĐ, giá trị ngốn mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.Mục III ghi cuối cùng của Ban thanh lý, ghi ý con kiến đánh giá của Ban về việc thanh lý TSCĐ.Mục IV, hiệu quả thanh lý: Sau Khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí (CP) thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí (CP) thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã buôn bán hoặc giá buôn bán ước tính).

3. Mẫu biên bạn dạng thanh lý TSCĐ mới nhất

Sau Khi thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ thì kế toán tài chính cần làm các bút toán định khoản kỹ năng trên.

đầy đủ: Cách định khoản nhượng buôn bán, thanh lý tài sản cố định

Các bạn muốn lấy mẫu biên bạn dạng thanh lý TSCĐ ­ Mẫu số 02- TSCĐ trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected] Tác giẩ sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu biên bạn dạng thanh lý TSCĐ dạng tệp tin word và Excel.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #biên #bạn dạng #thanh #lý #TSCĐ #theo #thông #tư