Contents

Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 22:28:41 )

268

Quy định về thuế (tax) – Lệ Phí Môn Bài năm 2021

Tổng quan lại về lệ phí môn bài bác năm 2021:

* Các văn bạn dạng pháp luật quy định:
– Nghị định 139/2022/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài bác; miễn lệ phí môn bài bác; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài bác đối với tổ chức, cá nhân có phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ.

Ban hành ngày: 04/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2022

– Thông tư 302/2022/TT-BTC chỉ dẫn về người nộp lệ phí môn bài bác, các ngôi trường hợp miễn lệ phí môn bài bác, mức thu lệ phí môn bài bác và khai, nộp lệ phí môn bài bác.

Ban hành ngày: 15/11/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2022

– Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài bác.

Ban hành ngày: 24/02/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 25/02/2022

– Thông tư 65/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2022/TT-BTC chỉ dẫn về lệ phí môn bài bác. 

Ban hành ngày: 09/07/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 23/08/2022

– Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax) 2022

Ban hành ngày: 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022
 

 

Tờ khai lệ phí môn bài bác 

Nộp tiền lệ phí môn bài bác

Các Công ty (CTY, DN), chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD đã và đang phát động và sinh hoạt giải trí trước năm 2021

Không phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác

(Trừ ngôi trường hợp trong năm có thay đổi vốn điều lệ thì phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.)

Phải nộp tiền lệ phí môn bài bác

Hạn nộp tiền là 30/01 mỗi năm

Các Công ty (CTY, DN) được thành lập mới trong năm 2021

Phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác

– Hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập

– Được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập.đầy đủ các bạn xem tại đây: Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu- Các năm tiếp theo: hạn nộp tiền hậm nhất là ngày 30/01 mỗi năm (sau Khi kết thúc năm đầu miễn thuế (tax))

Chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD được thành lập mới trong năm 2021

Phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác

– Hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập

– Nếu thành lập trong thời gian Công ty (CTY, DN) được miễn lệ phí môn bài bác thì Chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD cũng được miễn năm đầu- Nếu ko thành lập trong thời gian Công ty (CTY, DN) được miễn lệ phí môn bài bác thì Chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD ko được miễn năm đầu.hạn nộp tiền hậm nhất là ngày 30/01 mỗi năm

 
I. Quy định về lệ phí môn bài bác đối với: Doanh nghiệp, tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ:1. Đối tượng được miễn lệ phí môn bài bác:
– Doanh nghiệp mới thành lập (được cấp mã số thuế (tax) mới, mã số Công ty (CTY, DN) mới): được Miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài bác, tổ chức ( Công ty (CTY, DN)) thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại cũng được miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân được miễn lệ phí môn bài bác.

Ví dụ 1: Công ty A Thành lập mới vào ngày 20/03/2021
– Do là Công ty (CTY, DN) mới thành lập nên Công ty A được miễn lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2021).
– Ngày 29/10/2021: Công ty A thành lập thêm 1 chi nhánh thì do chi nhánh được thành lập trong thời gian công ty A đang được miễn phí lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập nên chi nhánh này cũng được miễn lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2021).
– Ngày 10/3/2022: Công ty A thành lập thêm 1 địa điểm marketing thương mại thì do địa điểm marketing thương mại ko được thành lập vào thời gian công ty A được miễn lệ phí môn bài bác (Công ty A chỉ được miễn năm đầu năm 2021, từ năm 2022 là phải nộp lệ phí môn bài bác) nên địa điểm marketing thương mại này ko được miễn lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập.

Ví dụ 2: Công ty B Thành lập mới vào ngày 20/01/2022

– Do thành lập trước ngày 25/02/2022 (trước ngày Nghị định số 22/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành) nên Công ty A phải nộp lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2022).

– Ngày 25/03/2021: Công ty B thành lập thêm 1 chi nhánh B1 thì chi nhánh B1 này vẫn phải nộp lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2021) –  Do chi nhánh B1 được thành lập vào thời gian Công Ty B ko được miễn lệ phí môn bài bác.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ marketing thương mại (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài bác trong thời hạn 03 năm Tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN) lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài bác, Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài bác.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài bác theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài bác của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành đến ko hề thời gian Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài bác.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ marketing thương mại trước ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thực hiện nay miễn lệ phí môn bài bác theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

– Tổ chức nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề đánh bắt cá.

– Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan lại báo chí truyền thông (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
– Hợp tác xã, liên hiệp liên minh xã (cả về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về liên minh xã nông nghiệp.
– Quỹ tín dụng dân chúng; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của liên minh xã, liên hiệp liên minh xã và của Công ty (CTY, DN) tư nhân marketing thương mại tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc

2. Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài bác, bao héc tàm tất cả:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật liên minh xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức tài chính tài chính của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp, đơn vị vũ trang dân chúng.

5. Tổ chức khác phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm marketing thương mại của các Công ty (CTY, DN), tổ chức nêu trên (nếu có).

Theo điều 2 của Nghị định 139/2022/NĐ-CP

=> Mức đóng lệ phí môn bài bác năm 2021:

 Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD
(Trường hợp ko hề vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mức tiền lệ phí môn bài bác phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại, đơn vị sự nghiệp, tổ chức tài chính tài chính khác

1.000.000 đồng/năm.

2864

Theo điều 4 của Nghị định 139/2022/NĐ-CP

=> Thời hạn nộp tiền lệ phí Môn Bài của các Công ty (CTY, DN) đang phát động và sinh hoạt giải trí là ngày 30/1 mỗi năm

Xem chi tiết: Cách nộp tiền thuế (tax) điện tử qua mạng mới nhất

Lưu ý:
–  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại (thuộc ngôi trường hợp ko được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại):

+ Được thành lập 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm
+ Được thành lập 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài bác cả năm.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ marketing thương mại (cả về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) lúc ko hề thời gian được miễn lệ phí môn bài bác (năm thứ tư Tính từ lúc năm thành lập Công ty (CTY, DN)): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm, ngôi trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài bác cả năm.

– Người nộp lệ phí môn bài bác đang phát động và sinh hoạt giải trí có văn bạn dạng gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp hoặc cơ quan lại đăng ký marketing thương mại về việc tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) ko phải nộp lệ phí môn bài bác năm tạm ngừng marketing thương mại với điều khiếu nại: văn bạn dạng xin tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại gửi cơ quan lại thuế (tax) hoặc cơ quan lại đăng ký marketing thương mại trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 mỗi năm) và chưa nộp lệ phí môn bài bác của năm xin tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại. Trường hợp tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ko an toàn điều khiếu nại nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm.

– Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài bác là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài bác.

– Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bởi nước ngoài tệ thì quy đổi ra tiền đồng nước ta để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài bác  theo tỷ giá mua vào của ngân mặt hàng thương mại, tổ chức tín dụng điểm người nộp lệ phí môn bài bác mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài bác nộp tiền vào ngân sách đất nước.

 

3. Kê Khai – Nộp lệ phí môn bài bác 2021
– Khai lệ phí môn bài bác một lần Khi người nộp lệ phí mới ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hoặc mới thành lập. 

– Lưu ý:
+ Trường hợp người nộp thuế (tax) môn bài bác đang phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại đã khai, nộp thuế (tax) môn bài bác trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì ko phải nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác cho các năm tiếp theo nếu ko hề thay đổi về vốn.
+ Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài bác nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. (Theo khoản 1, điều 10 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP)

Lưu ý: theo Công văn số 7090/CTHN-TTHT ngày 10/3/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc khai lệ phí môn bài bác Khi thay đổi vốn thì Khi thay đổi vốn điều lệ (dù ko làm thay đổi bậc thuế (tax) môn bài bác)  thì cũng phải nộp giấy tờ kê khai lại phí môn bài bác 

3.1. Hồ sơ khai lệ phí môn bài bác là Tờ khai lệ phí môn bài bác

theo mẫu phát hành tất nhiên Nghị định 139/2022/NĐ-CP. (Các bạn vui lòng xem ở bên dưới cuối bài bác luận) 

3.2. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài bác:

Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

(Theo khoản 1, điều 10 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP)

3.3. Nơi nộp tờ khai lệ phí môn bài bác:

– Đối với Công ty (CTY, DN): Nộp cho cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp- Đối với đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại):

+ Nếu thành lập ở cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT cai quản lý trực tiếp của trụ sở chính.
+ Nếu thành lập ở khác địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT cai quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.

Xem thêm: Cách làm tờ khai lệ phí môn bài bác 2021 trên phần mềm HTKK

2.2) Nộp tiền lệ phí môn bài bác

Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 mỗi năm.

Xem chi tiết: Cách nộp tiền thuế (tax) điện tử qua mạng mới nhất

4. Ví dụ:

– Công ty Bảo An thành lập vào Tháng 3, năm 2021 tại Quận Thanh Xuân

– Ngày 25/5/2021, Công ty Bảo An thành lập thêm 1 địa điểm marketing thương mại tại Thủ Đức – Sài Gòn

-> Do công ty Bảo An mới thành lập nên:

+ Năm đầu tiên thành lập (năm 2021): Công ty Bảo An được miễn lệ phí môn bài bác. Bắt đầu đóng từ năm 2022
+ Do địa điểm marketing thương mại tại Thủ Đức được thành lập vào trong quãng thời gian Công ty Bảo An được miễn lệ phí môn bài bác nên địa điểm marketing thương mại tại Thủ Đức cũng được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập. Bắt đầu đóng từ năm 2022

-> Kê khai lệ phí môn bài bác: Phải làm tờ khai lệ phí Khi mới thành lập cho cả công ty và địa điểm marketing thương mại

– Nơi nộp tờ khai:

+ Công ty Bảo An: chi cục thuế (tax) Quận Thanh Xuân + Địa điểm marketing thương mại tại Thủ Đức: Chi cục thuế (tax) Quận Thủ Đức (do thành lập ở khác địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính)

– Ngày 18/07/2022: Công ty Bảo An thành lập thêm 1 chi nhánh Tại Quận Đống Đa

-> Do chi nhánh Tại Quận Đống Đa thành lập vào thời điểm công ty Bảo An đã ko hề trong thời gian được miễn lệ phí môn bài bác nên Khi thành lập chi nhánh thì chi nhánh này ko được miễn lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập.

=> Do thuộc ngôi trường hợp ko được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập nên địa điểm marketing thương mại này phải kê khai nộp lệ phí môn bài bác-> Kê khai lệ phí môn bài bác: Phải làm tờ khai lệ phí Khi mới thành lập

-> Thời hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30/01/2023

-> Nơi nộp tờ khai: Chi cục thuế (tax) Quận Thanh Xuân (do thành lập ở cùng địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính) 

– Nộp tiền Lệ Phí Môn Bài:

+ Mức tiền: = 50% của 1.000.000 = 500.000 (Do thành lập 6 tháng cuối năm)

+ Thời hạn nộp tiền: giống thời hạn nộp tờ khai nêu trên

Lưu ý:  

Chỉ miễn lệ phí môn bài bác đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại trong thời gian Công ty (CTY, DN) đang được miễn lệ phí môn bài bác (vào năm đầu thành lập).

 
II. Quy định về lệ phí môn bài bác: Đối với cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ 1. Đối tượng cá nhân được miễn nộp lệ phí môn bài1.1. Miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: Hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân lần đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

 Trong thời gian miễn lệ phí môn bài bác hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân được miễn lệ phí môn bài bác.

 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân lần đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trước ngày 25/02/2022 và thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại từ ngày 25/02/2022 (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thực hiện nay nộp lệ phí môn bài bác theo quy định tại Nghị định số 139/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài bác.

1.2. Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại có doanh thu mỗi năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài bác là tổng doanh thu tính thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế (tax) thu nhập cá nhân.

1.3. Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ko thường xuyên; ko hề địa điểm marketing thương mại cố định.

+ Kinh doanh ko thường xuyên; ko hề địa điểm marketing thương mại cố định thực hiện nay theo chỉ dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay thuế (tax) giá trị gia tăng và thuế (tax) thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; chỉ dẫn thực hiện nay một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế (tax) thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (tax).

+ Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình ko hề địa điểm marketing thương mại cố định chỉ dẫn tại khoản này cả về ngôi trường hợp cá nhân là xã viên liên minh xã và liên minh xã đã nộp lệ phí môn bài bác theo quy định đối với liên minh xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo đảm, đại lý buôn bán giá chuẩn thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) tại mối cung cấp; cá nhân liên minh marketing thương mại với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế (tax) thu nhập cá nhân.

1.4. Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

1.5 Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề đánh bắt cá.

2. Đối tượng cá nhân phải nộp lệ phí môn bàiCá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại. => Mức thu lệ phí môn bài bác đối với cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ như sau:

Mức doanh thu

Mức tiền lệ phí môn bài bác phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

2862

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

2863

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

2864

=> Cách xác định doanh thu để tính lệ phí môn bài bác:

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác đối với cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra marketing thương mại của hộ marketing thương mại như sau:

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác đối với cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là tổng doanh thu tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm trước liền kề của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (ko bao héc tàm tất cả phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản) của các địa điểm marketing thương mại theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay thuế (tax) giá trị gia tăng và thuế (tax) thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; chỉ dẫn thực hiện nay một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế (tax) thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (tax).

Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, marketing thương mại sau đó ra marketing thương mại trở lại ko xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài bác là doanh thu của năm tính thuế (tax) của cơ sở sản xuất, marketing thương mại cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác đối với cá nhân có phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế (tax) thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế (tax). Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế (tax). Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác cho từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các địa điểm của năm tính thuế (tax), cả về ngôi trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản kéo dãn trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài bác theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê tài sản kéo dãn trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài bác của một năm.

 

Lưu ý:- Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, marketing thương mại (thuộc ngôi trường hợp ko được miễn lệ phí môn bài bác) nếu ra sản xuất marketing thương mại trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm, nếu ra sản xuất marketing thương mại trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài bác của cả năm.

 

3. Khai, nộp lệ phí môn bài bác đối với cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ

 a) Khai lệ phí môn bài bác

Hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại ko phải nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ giấy tờ khai thuế (tax), cơ sở dữ liệu cai quản lý thuế (tax) để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài bác phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài bác thực hiện nay theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126.

(Theo khoản 1, điều 10 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP)

b) Nộp lệ phí môn bài bác

Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình thực hiện nay nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 mỗi năm. 

Trường hợp người nộp lệ phí môn bài bác là cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm khai thuế (tax) theo quy định của pháp luật về thuế (tax) thu nhập cá nhân.
 

– Hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân sản xuất, marketing thương mại đã giải thể, ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trở lại nộp lệ phí môn bài bác như sau:

+ Trường hợp ra phát động và sinh hoạt giải trí trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra phát động và sinh hoạt giải trí.

+ Trường hợp ra phát động và sinh hoạt giải trí trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra phát động và sinh hoạt giải trí

 

III. Mẫu tờ khai lệ phí Môn bài bác năm 2021:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

 

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế (tax): ………………………………………………………………………………………………….
[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….
[07] Quận/thị trấn:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………
[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] E-Mail: ……………..[12] Đại lý thuế (tax) (nếu có): …………………………………………………………………………………..
[13] Mã số thuế (tax): ………………………………………………………………………………………………….
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….
[15] Quận/thị trấn: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………
[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] E-Mail: ………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế (tax) số: …………………………… ngày …………………………………..
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)Đơn vị tiền: Đồng nước ta

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài bác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài bác
…………………………………………
…………………………

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc định khoản phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài bác phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ(Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

(Ban hành Kèm theo Nghị định số 139/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ)
Nghị định 139/2022/NĐ-CP Ngày phát hành: 04/10/2022 có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2022

Các bạn muốn lấy mẫu tờ khai lệ phí môn bài bác năm 2021 trên đây thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected].
Tác giẩ sẽ gửi cho các bạn 

 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác

Link Download Google Drive File phần mềm Mức đóng thuế (tax) Môn Bài năm 2021 – Lệ phí môn bài bác , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #đóng # thuế (tax) #Môn #Bài #năm #Lệ #phí #môn #bài bác