Contents

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 18:25:21 )

30

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 đang được quy định tại điều 44 của Luật cai quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 như sau:

1. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với loại thuế (tax) khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) đối với ngôi trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) đối với ngôi trường hợp khai và nộp theo quý. 

2. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với loại thuế (tax) có kỳ tính thuế (tax) theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với giấy tờ quyết toán thuế (tax) năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với giấy tờ khai thuế (tax) năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch đối với giấy tờ quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (tax);

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với giấy tờ khai thuế (tax) khoán của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán; ngôi trường hợp hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại mới marketing thương mại thì thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) khoán chậm nhất là 10 ngày Tính từ lúc ngày chính thức phát động marketing thương mại.

3. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với loại thuế (tax) khai và nộp theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

 

4. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với ngôi trường hợp chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại Công ty (CTY, DN) chậm nhất là ngày thứ 45 Tính từ lúc ngày xảy ra sự khiếu nại.
Để biết được những loại thuế (tax) nào kê khai theo tháng, những loại thuế (tax) nào khai theo quý, theo năm hoặc theo từng lần phát sinh và phải quyết toán thuế (tax)  thì các bạn xem chi tiết tại đây:
 Các loại thuế (tax) kê khai theo tháng, quý, năm, từng lần phát sinh, quyết toán

5. Chính phủ quy định thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với thuế (tax) sử dụng đất nông nghiệp; thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai quật tài nguyên; tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài bác; khoản thu vào ngân sách đất nước theo quy định của pháp luật về cai quản lý, sử dụng tài sản công; báo cho biết giải trình lợi nhuận liên đất nước.
Theo Điều 10 Nghị định 126/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (tax).

thì Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài bác, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật cai quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện nay như sau:
1. Lệ phí môn bài bác

a) Người nộp lệ phí môn bài bác (trừ hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại) mới thành lập (cả về Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa chuyển từ hộ marketing thương mại) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm marketing thương mại hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thực hiện nay nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài bác nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại ko phải nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ giấy tờ khai thuế (tax), cơ sở dữ liệu cai quản lý thuế (tax) để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài bác phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài bác thực hiện nay theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. Lệ phí trước bạ

Thời hạn nộp giấy tờ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp giấy tờ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền (cả về ngôi trường hợp thực hiện nay theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan lại thuế (tax)).

3. thuế (tax) (Tax) sử dụng đất phi nông nghiệp

a) Đối với tổ chức:

a.1) Kê khai lần đầu: Thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp.

a.2) Trong chu kỳ ổn định, mỗi năm tổ chức ko phải kê khai lại thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp nếu ko hề sự thay đổi về người nộp thuế (tax) và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế (tax) phải nộp.

a.3) Kê khai những Khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (tax) dẫn đến tăng, giảm số thuế (tax) phải nộp và khai bổ sung Khi phát hiện nay giấy tờ khai thuế (tax) đã nộp cho cơ quan lại thuế (tax) có sai sót ảnh hưởng trọn đến số thuế (tax) phải nộp: Thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh thay đổi.

Khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) được áp dụng đối với: Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (tax) dẫn đến tăng, giảm số thuế (tax) phải nộp; ngôi trường hợp phát hiện nay giấy tờ khai thuế (tax) đã nộp cho cơ quan lại thuế (tax) có sai sót, lầm lẫn gây ảnh hưởng trọn đến số thuế (tax) phải nộp.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b.1) Khai lần đầu: Thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) sử dụng đất phi nông nghiệp.

b.2) Hàng năm hộ gia đình, cá nhân ko phải kê khai lại nếu ko hề sự thay đổi về người nộp thuế (tax) và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế (tax) phải nộp.

b.3) Khai những Khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (tax) (trừ ngôi trường hợp thay đổi giá của 1 m2 đất theo quy định của Ủy ban dân chúng cấp tỉnh) dẫn đến tăng, giảm số thuế (tax) phải nộp: Thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất 30 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh thay đổi.

b.4) Khai bổ sung Khi phát hiện nay giấy tờ khai thuế (tax) đã nộp cho cơ quan lại thuế (tax) có sai sót ảnh hưởng trọn đến số thuế (tax) phải nộp thực hiện nay theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế (tax).

b.5) Khai tổng hợp: Thời hạn nộp giấy tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế (tax).

4. thuế (tax) (Tax) sử dụng đất nông nghiệp

a) Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) lần đầu, khai những Khi có phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế (tax) sử dụng đất nông nghiệp: Chậm nhất 30 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh hoặc thay đổi trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

b) Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) năm của tổ chức chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch; chậm nhất 10 ngày Tính từ lúc ngày khai quật sản lượng thu hoạch đối với tổ chức nộp thuế (tax) cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần.

c) Hàng năm, người nộp thuế (tax) ko phải kê khai lại giấy tờ khai thuế (tax) nếu ko phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế (tax) sử dụng đất nông nghiệp.

5. Tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Đối với ngôi trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mà giấy tờ xác định trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là giấy tờ khai thuế (tax): Thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan lại đất nước có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp chưa có quyết định tuy nhiên có hợp đồng cho thuê đất, thuế (tax) mặt nước thì thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày ký hợp đồng.

b) Đối với ngôi trường hợp thuê đất, thuê mặt nước chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất: Thời hạn nộp giấy tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất, thuê mặt nước.

c) Thời hạn nộp giấy tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với ngôi trường hợp trong năm có sự thay đổi các yếu tố để xác định trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày được cấp có thẩm quyền phát hành văn bạn dạng ghi nhận sự thay đổi.

d) Người nộp thuế (tax) trong năm ko hề sự thay đổi các yếu tố dẫn đến thay đổi số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp thì ko phải kê khai năm tiếp theo.

6. Tiền sử dụng đất

a) Đối với ngôi trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà giấy tờ xác định trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là giấy tờ khai thuế (tax): Thời hạn nộp giấy tờ chậm nhất là 30 ngày Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước.

b) Ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm với ngân sách đất nước được xác định như sau:

b.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất là ngày quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

b.2) Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan lại thuế (tax). Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai chuyển giấy tờ cho cơ quan lại thuế (tax) chậm hoặc cơ quan lại thuế (tax) chậm xác định trách nhiệm và trách nhiệm tài chính so với thời hạn quy định của pháp luật thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ giấy tờ hợp thức.

7. Các khoản tiền cấp quyền khai quật tài nguyên, tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước, tiền sử dụng điểm biển:

Cơ quan lại đất nước có thẩm quyền cấp, phát hành quyết định, thông báo, văn bạn dạng về tiền cấp quyền khai quật tài nguyên, tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước, tiền sử dụng điểm biển có trách nhiệm gửi quyết định, thông báo, văn bạn dạng cho Cục thuế (tax) (Tax) điểm có phát động và sinh hoạt giải trí khai quật tài nguyên, khai quật tài nguyên nước, sử dụng điểm biển chậm nhất là 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày phát hành quyết định, thông báo, văn bạn dạng.

8. Các khoản thu vào ngân sách đất nước theo quy định của pháp luật về cai quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện nay theo quy định của pháp luật về cai quản lý, sử dụng tài sản công.

6. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với product xuất khẩu, nhập vào thực hiện nay theo quy định của Luật Hải quan lại.

Theo Điều 25. Thời hạn nộp giấy tờ hải quan lại của Luật Hải Quan Số: 54/2014/QH13 thì

1. Thời hạn nộp tờ khai hải quan lại được quy định như sau:

a) Đối với product xuất khẩu, nộp sau sau Khi tập kết product tại địa điểm người khai hải quan lại thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước Khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với product xuất khẩu gửi bởi dịch vụ chuyển phát sớm chóng thì chậm nhất là 02 giờ trước Khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

b) Đối với product nhập vào, nộp trước ngày product đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày product đến cửa khẩu;

c) Thời hạn nộp tờ khai hải quan lại đối với phương tiện vận tải thực hiện nay theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật Hải Quan như sau:.
2. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan lại, chứng từ liên quan lại được quy định như sau:

a) Đối với phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện nay ngay Khi tới cửa khẩu nhập cảnh đầu tiên và trước Khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng;

b) Đối với phương tiện vận tải đường biển nhập cảnh được thực hiện nay chậm nhất 02 giờ sau Khi cảng vụ thông báo phương tiện vận tải nhập cảnh đã đến vị trí đón hoa tiêu; đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh được thực hiện nay chậm nhất 01 giờ trước Khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

c) Đối với phương tiện vận tải đường mặt hàng ko xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện nay ngay Khi phương tiện vận tải nhập cảnh đến cửa khẩu và trước Khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm thủ tục nhận product xuất khẩu, Khách hàng xuất cảnh;

d) Đối với phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ và đường sông xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện nay ngay sau Khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập cảnh đầu tiên và trước Khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng.

2. Tờ khai hải quan lại có giá trị làm thủ tục hải quan lại trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày đăng ký.

3. Thời hạn nộp chứng từ có liên quan lại thuộc giấy tờ hải quan lại được quy định như sau:

a) Trường hợp khai hải quan lại điện tử, Khi cơ quan lại hải quan lại tiến hành đánh giá giấy tờ hải quan lại, đánh giá thực tế product, người khai hải quan lại nộp các chứng từ giấy thuộc giấy tờ hải quan lại, trừ những chứng từ đã có trong khối mạng lưới server thông tin một cửa đất nước;

b) Trường hợp khai tờ khai hải quan lại giấy, người khai hải quan lại phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan lại Khi đăng ký tờ khai hải quan lại.

7. Trường hợp người nộp thuế (tax) khai thuế (tax) thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) mà cổng thông tin điện tử của cơ quan lại thuế (tax) gặp gỡ sự cố thì người nộp thuế (tax) nộp giấy tờ khai thuế (tax), chứng từ nộp thuế (tax) điện tử trong ngày tiếp theo sau Khi cổng thông tin điện tử của cơ quan lại thuế (tax) tiếp tục phát động và sinh hoạt giải trí.
 

Tác giẩ mời các bạn xem chi tiết về thời hạn nộp của từng loại thuế (tax) cụ thể tại link:Thời hạn nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) GTGT – TNDN – TNCN 2021

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax)

Link Download Google Drive File phần mềm Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thời #hạn #nộp #hồ nước #sơ #khai # thuế (tax) #theo #Luật #cai quản #lý # thuế (tax)