Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 23:51:46 )

94

Để chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN cấp cho cá nhân có thu nhập bị khấu trừ thuế (tax), Công ty (CTY, DN) sẽ làm thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN theo chỉ dẫn sau:

I. Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN:

 

1. Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN ( mẫu số 17/TNCN- phát hành tất nhiên Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.)

2. Giấy phép ĐK Kinh doanh của công ty.3. Giấy giới thiệu của cơ quan lại

4. Bản photo CMND của người xin cấp (có tên trong giấy giới thiệu). Kèm theo Chứng minh thư dân chúng bạn dạng chính để đối chiêu.

 

Tất cả giấy tờ mang nộp ở Phòng ấn chỉ cục thuế (tax).

– Sau đó sẽ được cấp 1 sổ ST 10 & 1 cuốn chứng từ khấu trừ thuế (tax) có 50 số, mỗi số có 2 liên: liên 1 : liên báo soát và lưu, liên 2 giao cho cá nhân được khấu trừ thuế (tax).

II. Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN:

Mẫu số: 17/TNCN(Ban hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 
Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………….
 
1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………………………………………………………………………………

 2. Mã số thuế (tax):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Địa chỉ: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
4. Số Điện thoại: …………………… ………………5. Số fax: …………………………………………………………..
6. Số Tài khoản: ……………………………….…………7. Nơi mở Tài khoản: …………………………………
Theo quy định của Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan lại thuế (tax) cấp chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).
 Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm cai quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện nay hành về cai quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế (tax)./.
 

 

….., ngày …… tháng …… năm …..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Chú ý: Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) do Cơ quan lại thuế (tax) cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện nay báo cho biết giải trình theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu số CTT25/AC) phát hành tất nhiên quyết định số 440/QĐ-TCT.

FULL Hướng dẫn Mẹo Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất 2015 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #mua #chứng #từ #khấu #trừ # thuế (tax) #TNCN #mới #nhất