Contents

Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 03:28:52 )

332

Khi lập báo cho biết giải trình tài chính gửi cho cơ quan lại thuế (tax) Công ty (CTY, DN) chẳng cần thiết phải lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà khuyến nghị lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ.

1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chỉ dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, Công ty (CTY, DN) căn cứ vào truyền thống từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có chỉ dẫn cụ thể trong Thông tư này.
– Các khoản vốn ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ chỉ bao héc tàm tất cả các khoản vốn ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn ko thật 3 tháng có kĩ năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và ko hề rủi ro trong chuyển đổi thành tiền Tính từ lúc ngày mua khoản vốn đó tại thời điểm báo cho biết giải trình. Ví dụ kỳ phiếu ngân mặt hàng, tín phiếu ngân khố, chứng chỉ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn ko thật 3 tháng Tính từ lúc ngày mua.
– Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo bố loại phát động và sinh hoạt giải trí: Hoạt động marketing thương mại, phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính:
+ Luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại là luồng tiền phát sinh từ các phát động và sinh hoạt giải trí tạo ra doanh thu chủ yếu của Công ty (CTY, DN) và các phát động và sinh hoạt giải trí khác ko phải là các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư hoặc phát động và sinh hoạt giải trí tài chính;
+Luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các phát động và sinh hoạt giải trí mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng buôn bán các TSCĐ, BĐSĐT, các tài sản dài hạn khác, cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và các khoản vốn khác ko được phân loại là các khoản tương đương tiền;
+ Luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính là luồng tiền phát sinh từ các phát động và sinh hoạt giải trí tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của Công ty (CTY, DN).
– Doanh nghiệp được trình bày luồng tiền từ các phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính theo cách thức phù thống nhất với đặc điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN).
– Các luồng tiền phát sinh từ các phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính sau đây được báo cho biết giải trình trên cơ sở thuần:
+Thu tiền và chi trả tiền hộ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng như tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản;
+ Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng xoay sớm chóng, thời gian đáo hạn ngắn như: Mua, buôn bán nước ngoài tệ; Mua, buôn bán các khoản vốn; Các khoản đi vay và cho vay ngắn hạn khác có thời hạn thanh toán ko thật 3 tháng.
– Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bởi nước ngoài tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán tài chính và lập Báo cáo tài chính theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.
– Các giao dịch về đầu tư và tài chính ko trực tiếp sử dụng tiền hoặc các khoản tương đương tiền ko được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ví dụ:
+ Việc mua tài sản bởi phương pháp nhận những số tiền nợ liên quan lại trực tiếp hoặc thông qua kỹ năng thuê tài chính;
+ Việc chuyển số tiền nợ thành vốn góp của chủ sở hữu.
– Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền và các khoản tương đương tiền bởi nước ngoài tệ hiện nay có cuối kỳ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng trên Báo cáo tình hình tài chính.
– Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do Công ty (CTY, DN) nắm giữ tuy nhiên ko được sử dụng do có sự giới hạn của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà Công ty (CTY, DN) phải thực hiện nay.
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) đi vay để thanh toán thẳng cho ngôi nhà thầu, người cung cấp product, dịch vụ (tiền vay được chuyển thẳng từ bên cho vay sang ngôi nhà thầu, người cung cấp mà ko chuyển qua tài khoản của Công ty (CTY, DN)) thì Công ty (CTY, DN) vẫn phải trình bày trên báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ, cụ thể:
+ Số tiền đi vay được trình bày là luồng tiền vào của phát động và sinh hoạt giải trí tài chính;
+ Số tiền trả cho người cung cấp product, dịch vụ hoặc trả cho ngôi nhà thầu được trình bày là luồng tiền ra từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hoặc phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tùy thuộc vào từng giao dịch.
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) phát sinh khoản thanh toán bù trừ với cùng một đối tượng, việc trình bày báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ được thực hiện nay theo nguyên lý:
+ Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan lại đến các giao dịch được phân loại trong cùng một luồng tiền thì được trình bày trên cơ sở thuần (ví dụ trong giao dịch mặt hàng đổi mặt hàng ko tương tự…);
+ Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan lại đến các giao dịch được phân loại trong các luồng tiền khác nhau thì Công ty (CTY, DN) ko được trình bày trên cơ sở thuần mà phải trình bày riêng rẽ giá trị của từng giao dịch (Ví dụ bù trừ tiền buôn bán sản phẩm phải thu với khoản đi vay…).
2. Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  (Mẫu số B03 – DNN) theo phương pháp trực tiếp được ban mặt hàng theo phụ lục 2 của thông tư 133 như sau:

 

Đơn vị báo cho biết giải trình: …………………Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B03 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm …

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

 

 

 

 

1. Tiền thu từ buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

 

 

 

2. Tiền chi trả cho người cung cấp product, dịch vụ

02

 

 

 

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

 

 

 

4. Tiền lãi vay đã trả

04

 

 

 

5. thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) đã nộp

05

 

 

 

6. Tiền thu khác từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

06

 

 

 

7. Tiền chi khác cho phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

07

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

20

 

 

 

II. Lưu chuyển tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư

 

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

21

 

 

 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

22

 

 

 

3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

23

 

 

 

4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

24

 

 

 

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

25

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư

30

 

 

 

III. Lưu chuyển tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

 

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

 

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Công ty (CTY, DN) đã phát hành

32

 

 

 

3. Tiền thu từ đi vay

33

 

 

 

4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính

34

 

 

 

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

35

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

40

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

 

 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi nước ngoài tệ

60
61

 

 

 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
(70 = 50+60+61)

70

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:(1) Các chỉ tiêu ko hề số liệu thì Công ty (CTY, DN) ko phải trình bày tuy nhiên ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.3. Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:
– Báo cáo tình hình tài chính;
– Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại;
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
– Các tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán tài chính chi tiết các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân mặt hàng”, Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết của các tài khoản liên quan lại khác, bảng tính và phân bổ khấu ngốn TSCĐ và các tài liệu kế toán tài chính chi tiết khác…4. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán tài chính phục vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Sổ kế toán tài chính chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả, mặt hàng tồn kho phải được theo dõi chi tiết cho từng giao dịch để có thể trình bày luồng tiền thu hồi hoặc thanh toán theo 3 loại phát động và sinh hoạt giải trí: Hoạt động marketing thương mại, phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính. Ví dụ: Khoản tiền trả nợ cho ngôi nhà thầu liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí XDCB được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư, khoản trả tiền nợ người buôn bán cung cấp product dịch vụ cho sản xuất, marketing thương mại được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.
– Đối với sổ kế toán tài chính chi tiết các tài khoản phản ánh tiền phải được chi tiết để theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan lại đến 3 loại phát động và sinh hoạt giải trí: Hoạt động marketing thương mại, phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính làm căn cứ tổng hợp Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ví dụ, đối với khoản tiền trả ngân mặt hàng về gốc và lãi vay, kế toán tài chính phải phản ánh riêng số tiền trả lãi vay là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và số tiền trả gốc vay là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.
– Tại thời điểm cuối niên độ kế toán tài chính, Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Công ty (CTY, DN) phải xác định các khoản vốn ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn ko thật 3 tháng Tính từ lúc ngày mua thỏa mãn định nghĩa được coi là tương đương tiền để loại trừ ra ngoài luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư. Giá trị của các khoản tương đương tiền nằm trong chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.5. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp5.1. Lập báo cho biết giải trình các chỉ tiêu luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí kinh doanhLuồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại phản ánh các luồng tiền vào và luồng tiền ra liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, cả về luồng tiền liên quan lại đến chứng khoán nắm giữ vì mục đích marketing thương mại.a) Nguyên tắc lập:
Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bởi phương pháp phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tài chính tổng hợp và chi tiết của Công ty (CTY, DN).b) Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể- Tiền thu từ buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng giá thanh toán) trong kỳ do buôn bán sản phẩm hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền bạn dạng quyền, hoả hồng và các khoản doanh thu khác (như buôn bán chứng khoán marketing thương mại), bao gồm các khoản tiền đã thu từ các số tiền nợ phải thu liên quan lại đến các giao dịch buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước tuy nhiên kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước của người sử dụng product, dịch vụ.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản tiền thu từ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác, tiền thu hồi các khoản cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia và các khoản tiền thu khác được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư; Các khoản tiền thu được do đi vay, phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 (phần thu tiền), sổ kế toán tài chính các tài khoản phải thu (chi tiết tiền thu từ buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ chuyển trả ngay các số tiền nợ phải trả), sau so với sổ kế toán tài chính các TK 511, 131 (chi tiết các khoản doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ thu tiền ngay, số tiền thu hồi các khoản phải thu hoặc thu tiền ứng trước trong kỳ) hoặc các TK 515, 121 (chi tiết số tiền thu từ buôn bán chứng khoán marketing thương mại).- Tiền chi trả cho người cung cấp product, dịch vụ (Mã số 02)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền (tổng giá thanh toán) đã trả trong kỳ do mua product, dịch vụ, thanh toán các khoản chi phí (CP) phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại, bao gồm số tiền chi mua chứng khoán marketing thương mại và số tiền đã thanh toán các số tiền nợ phải trả hoặc ứng trước cho người buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản tiền chi để mua sắm, chi phí (CP) đầu tư xây dựng TSCĐ, BĐSĐT (bao gồm chi mua NVL để sử dụng cho XDCB), tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và các khoản tiền chi khác được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư; Các khoản tiền chi trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính, trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, cổ tức và lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu và các khoản tiền chi khác được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 (phần chi tiền), sổ kế toán tài chính các tài khoản phải thu và đi vay (chi tiết tiền đi vay cảm bắt gặp hoặc thu nợ phải thu chuyển trả ngay các số tiền nợ phải trả), sau so với sổ kế toán tài chính các TK 331, các TK phản ánh mặt hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cho người lao động trong kỳ báo cho biết giải trình về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng… mà Công ty (CTY, DN) đã thanh toán hoặc tạm ứng.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 (chi tiết tiền trả cho người lao động), sau so với sổ kế toán tài chính TK 334 (chi tiết số đã trả bởi tiền) trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cho biết giải trình, bao héc tàm tất cả tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả của các kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả số tiền lãi vay đã trả trong kỳ được vốn hóa vào giá trị các tài sản dở dang được phân loại là luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư. Trường hợp số lãi vay đã trả trong kỳ vừa được vốn hóa, vừa được tính vào chi phí (CP) tài chính thì kế toán tài chính căn cứ tỷ lệ vốn hóa lãi vay áp dụng cho kỳ báo cho biết giải trình để xác định số lãi vay đã trả của luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và luồng tiền phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 (chi tiết tiền chi trả lãi tiền vay); sổ kế toán tài chính các tài khoản phải thu (chi tiết tiền trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu) trong kỳ báo cho biết giải trình, sau so với sổ kế toán tài chính TK 335, 635, 242 và các Tài khoản liên quan lại khác. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- thuế (tax) (Tax) TNDN đã nộp (Mã số 05)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thuế (tax) TNDN đã nộp cho Nhà nước trong kỳ báo cho biết giải trình, bao héc tàm tất cả số tiền thuế (tax) TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế (tax) TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế (tax) TNDN nộp trước (nếu có).
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 (chi tiết tiền nộp thuế (tax) TNDN), sau so với sổ kế toán tài chính TK 3334. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Tiền thu khác từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (Mã số 06)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ các khoản khác của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01, như: Tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền thưởng và các khoản tiền thu khác…); Tiền đã thu do được trả thuế (tax); Tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; Tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền được các tổ chức, cá nhân bên phía ngoài thưởng, bổ sung…
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sau so với sổ kế toán tài chính các TK 711, 133, 141, 138 và sổ kế toán tài chính các tài khoản khác có liên quan lại trong kỳ báo cho biết giải trình.- Tiền chi khác cho phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (Mã số 07)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho các khoản khác, ngoài các khoản tiền chi liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ báo cho biết giải trình đã được phản ánh ở Mã số 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và các khoản chi phí (CP) khác; Tiền nộp các loại thuế (tax) (ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) TNDN); Tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; Tiền chi đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền trả lại các khoản nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp bởi mối cung cấp dự phòng phải trả; Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ; Tiền chi trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; …
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 trong kỳ báo cho biết giải trình, sau so với sổ kế toán tài chính các TK 811, 138, 333, 338, 352, 353, 356 và các Tài khoản liên quan lại khác. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (Mã số 20)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ báo cho biết giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bởi tổng cộng số liệu các chỉ tiêu từ Mã số 01 đến Mã số 07. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07.
Bài viết kế toán tài chính Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm: Mẫu và cách làm báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (Thông tư 133)

5.2 Lập báo cho biết giải trình các chỉ tiêu luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tưa) Nguyên tắc lập:
– Luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra.
– Luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc trực tiếp có điều chỉnh.b) Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể theo phương pháp trực tiếp – Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác (Mã số 21)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thực chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, BĐSĐT, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hóa thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng dở dang, đầu tư BDS trong kỳ báo cho biết giải trình. Chi phí sản xuất thử sau Khi bù trừ với số tiền thu từ buôn bán sản phẩm sản xuất thử của TSCĐ tạo hình từ phát động và sinh hoạt giải trí XDCB được cộng vào chỉ tiêu này (nếu chi lớn rộng thu) hoặc trừ vào chỉ tiêu này (nếu thu lớn rộng chi).
Chỉ tiêu này phản ánh cả số tiền đã thực trả để mua nguyên vật liệu, tài sản, sử dụng cho XDCB tuy nhiên đến cuối kỳ chưa xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB; Số tiền đã ứng trước cho ngôi nhà thầu XDCB tuy nhiên chưa kiểm nghiệm lượng; Số tiền đã trả để trả nợ người buôn bán trong kỳ liên quan lại trực tiếp tới việc mua sắm, đầu tư XDCB.
Trường hợp mua nguyên vật liệu, tài sản sử dụng chung cho cả mục đích sản xuất, marketing thương mại và đầu tư XDCB tuy nhiên cuối kỳ chưa xác định được giá trị nguyên vật liệu, tài sản sẽ sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB hoặc phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thì số tiền đã trả ko phản ánh vào chỉ tiêu này mà phản ánh ở luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả số nhận nợ thuê tài chính, giá trị tài sản phi tiền tệ khác dùng để thanh toán lúc mua sắm TSCĐ, BĐSĐT, XDCB hoặc giá trị TSCĐ, BĐSĐT, XDCB tăng trong kỳ tuy nhiên chưa được trả bởi tiền.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 (chi tiết số tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác, bao gồm số tiền lãi vay đã trả được vốn hóa), sổ kế toán tài chính các tài khoản phải thu (chi tiết tiền thu nợ chuyển trả ngay cho phát động và sinh hoạt giải trí mua sắm, XDCB), sổ kế toán tài chính TK 3411 (chi tiết số tiền vay cảm bắt gặp chuyển trả ngay cho người buôn bán), sổ kế toán tài chính TK 331 (chi tiết khoản ứng trước hoặc trả nợ cho ngôi nhà thầu XDCB, trả nợ cho người buôn bán TSCĐ, BĐSĐT), sau so với sổ kế toán tài chính các TK 211, 217, 241 trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Tiền thu từ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác (Mã số 22)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và BĐSĐT trong kỳ báo cho biết giải trình, bao gồm số tiền thu hồi các số tiền nợ phải thu liên quan lại trực tiếp tới việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và tài sản dài hạn khác.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả số thu bởi tài sản phi tiền tệ hoặc số tiền phải thu tuy nhiên chưa thu được trong kỳ báo cho biết giải trình từ việc thanh lý nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và tài sản dài hạn khác; Không bao héc tàm tất cả các khoản chi phí (CP) phi tiền tệ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT do đem đi góp vốn liên doanh, liên kết hoặc các khoản tổn thất.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác. Số tiền thu được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112, sau so với sổ kế toán tài chính các TK 711, 5118, 131 (chi tiết tiền thu thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác) trong kỳ báo cho biết giải trình. Số tiền chi được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112, sau so với sổ kế toán tài chính các TK 632, 811 (đầy đủ chi về thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT) trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…) nếu số tiền thực thu nhỏ rộng số tiền thực chi.- Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 23)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã gửi vào ngân mặt hàng có kỳ hạn trên 3 tháng, tiền đã chi cho bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (trái phiếu, thương phiếu, cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả…), chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (bao héc tàm tất cả tiền chi đầu tư vốn bên dưới mẫu mã mua cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, mua cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu, góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết,…) vì mục đích đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong kỳ báo cho biết giải trình.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ nắm giữ vì mục đích marketing thương mại (tìm lời từ chênh lệch giá mua, buôn bán); Các khoản cho vay, mua các công cụ nợ đã trả bởi tài sản phi tiền tệ hoặc đảo nợ, tiền chi mua cổ phiếu nắm giữ vì mục đích marketing thương mại; Chi mua cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, đầu tư vào đơn vị khác bởi tài sản phi tiền tệ; đầu tư bên dưới mẫu mã phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu; Chuyển công cụ nợ thành vốn góp hoặc còn nợ chưa thanh toán.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112, sau so với sổ kế toán tài chính TK 128, 228, 331 trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 24)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc rút tiền gửi ngân mặt hàng có kỳ hạn gốc trên 3 tháng; Tiền thu hồi lại gốc đã cho vay, gốc trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả và các công cụ nợ của đơn vị khác, tổng số tiền đã thu hồi do buôn bán lại hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác (bao gồm tiền thu nợ phải thu buôn bán công cụ vốn từ kỳ trước) trong kỳ báo cho biết giải trình.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả tiền thu từ buôn bán các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và buôn bán các công cụ nợ được phân loại là chứng khoán marketing thương mại; Không bao héc tàm tất cả các khoản thu hồi bởi tài sản phi tiền tệ hoặc chuyển công cụ nợ thành công cụ vốn của đơn vị khác, tiền thu do buôn bán chứng khoán marketing thương mại; Giá trị khoản vốn được thu hồi bởi tài sản phi tiền tệ, bởi công cụ nợ hoặc công cụ vốn của đơn vị khác hoặc chưa được thanh toán bởi tiền.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sau so với sổ kế toán tài chính TK 128, 228, 131 trong kỳ báo cho biết giải trình.- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 25)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và lợi nhuận cảm bắt gặp từ đầu tư vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản lãi, cổ tức cảm bắt gặp bởi cổ phiếu hoặc bởi tài sản phi tiền tệ.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sau so với sổ kế toán tài chính TK 515.- Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư (Mã số 30)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư trong kỳ báo cho biết giải trình. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì được ghi bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).
Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25.5.3. Lập báo cho biết giải trình các chỉ tiêu luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chínha. Nguyên tắc lập:
Luồng tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ ngôi trường hợp các luồng tiền được báo cho biết giải trình trên cơ sở thuần.b. Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể theo phương pháp trực tiếp- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu của Công ty (CTY, DN) góp vốn trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn, khoản lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối chuyển thành vốn góp (bao gồm trả cổ tức bởi cổ phiếu) hoặc nhận vốn góp của chủ sở hữu bởi tài sản phi tiền tệ.
Đối với công ty cổ phần, chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thu do phát hành cổ phiếu phổ thông theo giá thực tế phát hành, bao gồm tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu tuy nhiên ko bao héc tàm tất cả số tiền đã thu do phát hành cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sau so với sổ kế toán tài chính chi tiết TK 411 trong kỳ báo cho biết giải trình.- Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Công ty (CTY, DN) đã phát hành (Mã số 32)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do trả trả vốn góp cho các chủ sở hữu của Công ty (CTY, DN) bên dưới các mẫu mã trả trả bởi tiền hoặc mua lại cổ phiếu của Công ty (CTY, DN) đã phát hành bởi tiền để diệt bỏ hoặc sử dụng làm cổ phiếu quỹ trong kỳ báo cho biết giải trình.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản trả lại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, vốn góp của chủ sở hữu bởi tài sản phi tiền tệ hoặc sử dụng vốn góp để bù lỗ marketing thương mại.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sau so với sổ kế toán tài chính chi tiết các TK 411, 419 trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Tiền thu từ đi vay (Mã số 33)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã cảm bắt gặp trong kỳ do Công ty (CTY, DN) đi vay bao gồm phát hành trái phiếu các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản đi vay bởi tài sản phi tiền tệ hoặc nợ thuê tài chính.
Trường hợp vay bên dưới mẫu mã phát hành cổ phiếu ưu đãi, chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã cảm bắt gặp trong kỳ do Công ty (CTY, DN) phát hành cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112, các tài khoản phải trả (chi tiết tiền vay cảm bắt gặp chuyển trả ngay các số tiền nợ phải trả) sau so với sổ kế toán tài chính chi tiết các TK 3411, 4111 và các tài khoản khác có liên quan lại trong kỳ báo cho biết giải trình.- Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính (Mã số 34)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về số tiền nợ gốc vay, cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả và tổng số tiền đã trả về nợ gốc thuê tài chính trong kỳ báo cho biết giải trình.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả các khoản trả gốc vay, nợ gốc thuê tài chính bởi tài sản phi tiền tệ hoặc chuyển nợ vay, nợ gốc thuê tài chính thành vốn góp.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sổ kế toán tài chính các tài khoản phải thu (phần tiền trả nợ vay từ tiền thu các khoản phải thu), sau so với sổ kế toán tài chính chi tiết TK 341, 4111 trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã số 35)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền cổ tức và lợi nhuận đã trả cho các chủ sở hữu của Công ty (CTY, DN) (bao gồm số thuế (tax) thu nhập cá nhân đã nộp thay cho chủ sở hữu) trong kỳ báo cho biết giải trình.
Chỉ tiêu này ko bao héc tàm tất cả khoản lợi nhuận được chuyển thành vốn góp của chủ sở hữu, trả cổ tức bởi cổ phiếu hoặc trả bởi tài sản phi tiền tệ và các khoản lợi nhuận đã dùng để trích lập các quỹ.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112 sau so với sổ kế toán tài chính các TK 421, 338 (chi tiết số tiền đã trả về cổ tức và lợi nhuận) trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…).- Lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Mã số 40)
Chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính trong kỳ báo cho biết giải trình. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).
Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35.5.4. Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ – Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ bố loại phát động và sinh hoạt giải trí: Hoạt động marketing thương mại, phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính của Công ty (CTY, DN) trong kỳ báo cho biết giải trình. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).
Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40.- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 60)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cho biết giải trình (Mã số 110, cột “Số đầu năm” trên Báo cáo tình hình tài chính).- Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi nước ngoài tệ (Mã số 61)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bởi nước ngoài tệ (Mã số 110 của Báo cáo tình hình tài chính) tại thời điểm cuối kỳ báo cho biết giải trình.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán tài chính các TK 111, 112, 128 và các tài khoản liên quan lại (chi tiết các khoản thỏa mãn định tức là tương đương tiền), sau so với sổ kế toán tài chính chi tiết TK 413 trong kỳ báo cho biết giải trình. Chỉ tiêu này được ghi ngay số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi ngay số âm bên dưới mẫu mã ghi trong ngoặc đơn (…) nếu phát sinh lỗ tỷ giá.- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (Mã số 70)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” cuối kỳ báo cho biết giải trình (Mã số 110, cột “Số cuối năm” trên Báo cáo tình hình tài chính).
Chỉ tiêu này ngay số “Tổng cộng” của các chỉ tiêu Mã số 50, 60 và 61 và bởi chỉ tiêu Mã số 110 cột “Số cuối năm” trên Báo cáo tình hình tài chính kỳ đó.
Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #báo #cáo #lưu #chuyển #tiền #tệ #trực #tiếp #theo