Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 22:38:33 )

118

Cũng giống như hóa đơn giấy, quá trình tập luyện hóa đơn điện tử cũng sẽ có thể xảy những sai sót trong quá trình lập hóa đơn. Kế toán phải căn cứ vào từng ngôi trường hợp sai sót cụ thể để áp dụng cách điều chỉnh đúng quy định

I. Căn cứ chỉ dẫn:

– Theo Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập của thông tư 32/2011/TT-BTC

– Các công văn khác chỉ dẫn xử lý cho từng ngôi trường hợp sai sót cụ thểII. Tổng quan lại về cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai như sau:
– Nếu chưa gửi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì được diệt hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới
– Nếu đã gửi hóa đơn điện tử lập sai cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng rồi thì xác định xem: HĐĐT có sai sót đó đã kê khai thuế (tax) hoặc chưa:

+ Nếu chưa kê khai thuế (tax): Lập biên bạn dạng diệt => Xuất hóa đơn mới thay thế

+ Nếu đã kê khai thuế (tax): Lập biên bạn dạng điều chỉnh => Xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót

+ Riêng đối với ngôi trường hợp sai tên công ty, địa chỉ tuy nhiên đúng mã số thuế (tax) thì chỉ cần lập biên bạn dạng điều chỉnh

III. Cách điều chỉnh, diệt bỏ, lập lại hóa đơn điện tử những Khi có sai sót

1. Xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong ngôi trường hợp: hóa đơn điện tử đã lập có sai sót tuy nhiên chưa gửi cho người muaTheo Công văn số 3441/TCT-CS ngày 29/8/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về hóa đơn điện tử thì: 

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót tuy nhiên chưa gửi cho người sử dụng thì người buôn bán thực hiện nay diệt hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người sử dụng.
Hóa đơn điện tử đã diệt phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

– Lưu ý:

+ Trường hợp này bên buôn bán chẳng cần lập biên bạn dạng diệt hóa đơn.

+ Hướng_dẫn này áp dụng cho tất cả các lỗi sai

2. Xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong ngôi trường hợp: hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua2.1. Xử lý ngôi trường hợp hóa đơn điện tử viết sai: địa chỉ, tên công ty
Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Khi Hóa đơn có sai sót về địa chỉ người sử dụng tuy nhiên đúng MST thì các bên chỉ cần lập biên bạn dạng điều chỉnh, miễn xuất Hóa đơn điều chỉnh.
Theo Công văn số 11624/CT-TTHT ngày 14/10/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về Hóa đơn thì Quy định này áp dụng đồng thời đối với cả Hóa đơn điện tử.
=> Đối với hóa đơn điện viết sai: địa chỉ, tên công ty thì 2 bên chỉ cần biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bạn dạng điều chỉnh các bạn cũng có thể tham khảo tại đây:Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ

2.2. Xử lý hóa đơn điện tử viết sai các chỉ tiêu còn lại trong các ngôi trường hợp cụ thể:
Việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai sau Khi gửi hóa đơn điện tử cho người sử dụng rồi được thực hiện nay bởi phương pháp điều chỉnh hoặc diệt bỏ rồi lập mới phụ thuộc vào ngôi trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đó đã được sử dụng để kê khai thuế (tax) hoặc chưa
để có cách xử lý sẽ khác nhau:2.1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người sử dụng tuy nhiên chưa giao product, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người sử dụng, người buôn bán và người sử dụng chưa kê khai thuế (tax):Nếu phát tạo hình sai sót thì thực hiện nay xử lý theo cách: Hủy hóa đơn điện tử viết sai rồi Lập hóa đơn điện tử mới
Cụ thể như sau:

+ Step_Bước 1: Bên buôn bán và bên mua xác nhận sai sót và đồng ý diệt hóa đơn điện tử đã lập sai
+ Step_Bước 2: Bên buôn bán thực hiện nay lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho người sử dụng, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Xem thêm: Mẫu biên bạn dạng diệt hóa đơn điện tử viết sai 2021

– Lưu ý:

+ Hóa đơn điện tử đã diệt phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.
+ Hướng_dẫn trên áp dụng cho tất cả các ngôi trường hợp (lỗi) sai sót (Trừ lỗi sai tên công ty hoặc địa chỉ tuy nhiên đúng MST thì thực hiện nay như mực 1 nhỏ)

2.2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người sử dụng, đã giao product, cung ứng dịch vụ, người buôn bán và người sử dụng đã kê khai thuế (tax):Sau đó mới phát tạo hình có sai sót thì xử lý theo cách điều chỉnh hóa đơn
Cụ thể làm như sau:

+ Step_Bước 1: Bên buôn bán và bên mua phải lập văn bạn dạng thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai phía ghi rõ sai sót
+ Step_Bước 2: Bên buôn bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng mặt hàng hoá, giá buôn bán, thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng, tiền thuế (tax) giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

=> Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, bên buôn bán và bên mua thực hiện nay kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax) và hóa đơn hiện nay hành.

Lưu ý: Hoá đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).

Xem thêm: Mẫu biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn viết sai 2021

a) Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế (tax) sau đó mới phát tạo hình bị sai: Mã số thuế (tax), tên product, dịch vụ, đơn vị tính, ngày tháng năm=> Đây là những sai sót về phần nội dung ko ảnh hưởng trọn đến số tiền nên các bạn chẳng thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mà chỉ có thể điều chỉnh về nội dung đúng:

+ Step_Bước 1: Lập biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký xác nhận sai sót)
+ Step_Bước 2: Bên buôn bán lập hóa đơn điều chỉnh nội dung đã ghi sai thành nội dung đúng
ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung đúng  cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

b) Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế (tax) sau đó mới phát tạo hình bị sai: số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế (tax) suất, tiền thuế (tax), cộng tiền mặt hàng, tổng thanh toán=> Đây là những sai sót liên quan lại đến con số hoặc số tiền nên các các bạn sẽ thực hiện nay điều chỉnh tăng hoặc giảm: Nếu viết sai cao rộng nữa thì cần làm điều chỉnh giảm. trái lại, nếu viết sai thấp rộng nữa thì cần phải điều chỉnh tăng.

+ Step_Bước 1: Lập biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký xác nhận sai sót)+ Step_Bước 2: Bên buôn bán lập hóa đơn điều tăng hoặc giảmghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng mặt hàng hoá, giá buôn bán, thuế (tax) suất thuế (tax) giá trị gia tăng, tiền thuế (tax) giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

Hoá đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).

c) Hóa đơn điều chỉnh sai sót của hóa đơn điện tử vừa cần điều chỉnh tăng, vừa cần điều chỉnh giảm: Theo Công văn số 13313/CT-TTHT ngày 11/11/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về hóa đơn điện tử thì thực hiện nay như sau:3. Lập và ký biên bạn dạng điều chỉnh hóa đơn:Để đảm bảo nguyên lý: Biên bạn dạng điều chỉnh HĐĐT phải có đủ chữ ký của bên buôn bán và bên mua thì:

+ Nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bạn dạng điều chỉnh được lập và ký điện tử.
+ trái lại, nếu bên mua ko hề chữ ký điện tử thì biên bạn dạng điều chỉnh phải lập bởi giấy và ký trực tiếp.

(Theo các Công văn: CV số 7639/CT-TTHT ngày 24/2/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. , Công văn số 941/CT-TTHT ngày 10/2/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn, Công văn số 411/TCT-DNL ngày 4/2/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax))

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót) trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót)

Link Download Google Drive File phần mềm Hướng_dẫn hóa đơn điện tử viết sai năm 2021 (Xuất có sai sót) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xử #lý #hóa #đơn #điện #tử #viết #sai #năm #Xuất #có #sai #sót