Contents

Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 07:01:10 )

257

Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, các Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán tài chính theo chỉ dẫn tại Thông tư 133/2022/TT-BTC phát hành 26/08/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/01/2022, Thông tư này thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Thông tư 133/2022/TT-BTC chỉ dẫn nguyên lý ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa với các quy định chung như sau:
1. Đối tượng áp dụng

– Thông tư 133/2022/TT-BTC áp dụng đối với các Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa (cả về Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính theo quy định của pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa trừ Công ty (CTY, DN) Nhà nước, Công ty (CTY, DN) do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các liên minh xã, liên hiệp liên minh xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

– Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo đảm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính phát hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán tài chính đặc thù.
 

2. Nguyên tắc chung

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) phát hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tuy nhiên phải thông báo cho cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý Công ty (CTY, DN) và phải thực hiện nay nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện nay từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan lại thuế (tax) (Tax).

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên lý kế toán tài chính, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán tài chính quy định tại Thông tư 133/2022/TT-BTC để phản ánh và định khoản các giao dịch tài chính tài chính phát sinh phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý của đơn vị.

– Trường hợp trong năm tài chính Công ty (CTY, DN) có những thay đổi dẫn đến ko hề thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Mục 1 nêu trên thì được áp dụng Thông tư  133/2022/TT-BTC cho đến ko hề năm tài chính lúc này và phải áp dụng Chế độ kế toán tài chính phù phù hợp với quy định của pháp luật Tính từ lúc năm tài chính Kế tiếp.
 

3. Áp dụng chuẩn mực kế toán tài chính

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện nay Chế độ kế toán tài chính phát hành theo Thông tư 133/2022/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán tài chính nước ta có liên quan lại, nước ngoài trừ các Chuẩn mực kế toán tài chính nước ta sau:

+ CM số 11 – Hợp nhất marketing thương mại

+ CM số 19 – Hợp đồng bảo đảm

+ CM số 22 – Trình bày bổ sung báo cho biết giải trình tài chính của các ngân mặt hàng và tổ chức tài chính tương tự

+ CM số 25 – Báo cáo tài chính thống nhất và kế toán tài chính khoản vốn vào công ty con

+ CM số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

+ CM số 28 – Báo cáo bộ phận

+ CM số 30 – Lãi trên cổ phiếu

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính

“Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính” là Đồng nước ta (ký hiệu đất nước là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán tài chính, lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN). Trường hợp đơn vị kế toán tài chính chủ yếu thu, chi bởi nước ngoài tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Mục 5 bên dưới đây thì được chọn một loại nước ngoài tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán tài chính.

5. Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính

– Doanh nghiệp có kỹ năng thu, chi chủ yếu bởi nước ngoài tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) phải thông báo cho cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp.

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính là đơn vị tiền tệ:

+ Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng trọn lớn đến giá buôn bán sản phẩm hóa và cung cấp dịch vụ, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá buôn bán và được thanh toán; và

+ Được sử dụng chủ yếu trong việc mua product, dịch vụ, có ảnh hưởng trọn lớn đến chi phí (CP) lực lượng lao động, nguyên vật liệu và các chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí (CP) đó.

– Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bởi cớ về đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính của đơn vị:

+ Đơn vị tiền tệ sử dụng để lôi kéo các mối cung cấp lực có sẵn tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu);

+ Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và được tích trữ lại.

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính phản ánh các giao dịch, sự khiếu nại, điều khiếu nại liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đơn vị. Sau Khi xác định được đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính thì đơn vị ko được thay đổi trừ những Khi có sự thay đổi trọng yếu trong các giao dịch, sự khiếu nại và điều khiếu nại đó.
 

6. Chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng nước ta

– Doanh nghiệp sử dụng đồng tiền khác với Đồng nước ta làm đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính thì Báo cáo tài chính mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp cho các cơ quan lại có thẩm quyền tại nước ta là Báo cáo tài chính được trình bày bởi Đồng nước ta. Trường hợp Công ty (CTY, DN) thuộc đối tượng cần phải truy thuế kiểm toán báo cho biết giải trình tài chính thì Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan lại cai quản lý Nhà nước và công bố ra công chúng phải được truy thuế kiểm toán.

– Việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng nước ta được thực hiện nay theo quy định tại Điều 78 Thông tư 133/2022/TT-BTC.

– Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng nước ta, Công ty (CTY, DN) phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng trọn (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng nước ta.
 

7. Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính

Khi có sự thay đổi lớn về phát động và sinh hoạt giải trí cai quản lý và marketing thương mại dẫn đến đơn vị tiền tệ kế toán tài chính được sử dụng trong các giao dịch tài chính tài chính ko hề thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư 133/2022/TT-BTC thì Công ty (CTY, DN) được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính. Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán tài chính này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán tài chính khác chỉ được thực lúc này thời điểm chính thức phát động niên độ kế toán tài chính mới.

Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính chậm nhất là sau 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày thay đổi đơn vị tiền tệ.

8. Quyền và trách nhiệm của Công ty (CTY, DN) đối với việc tổ chức kế toán tài chính tại các đơn vị trực thuộc ko hề tư cách pháp nhân định khoản phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị định khoản phụ thuộc)

– Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán tài chính và phân cấp định khoản ở các đơn vị định khoản phụ thuộc phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí, yêu cầu cai quản lý của mình và ko trái với quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp quyết định việc kế toán tài chính tại đơn vị định khoản phụ thuộc có tổ chức bộ máy kế toán tài chính riêng đối với:

+ Việc ghi nhận khoản vốn marketing thương mại được Công ty (CTY, DN) cấp: Doanh nghiệp quyết định đơn vị định khoản phụ thuộc ghi nhận là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;

+ Đối với các giao dịch mua, buôn bán, điều chuyển sản phẩm, product, dịch vụ nội bộ, việc ghi nhận doanh thu, giá vốn tại từng đơn vị định khoản phụ thuộc do Công ty (CTY, DN) quyết định, ko phụ thuộc vào mẫu mã của chứng từ kế toán tài chính (hóa đơn hoặc chứng từ luân chuyển nội bộ).

Trường hợp sự luân chuyển sản phẩm, product, dịch vụ giữa các khâu trong nội bộ về truyền thống tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, product, dịch vụ thì Công ty (CTY, DN) nên ghi nhận doanh thu, giá vốn tại các đơn vị định khoản phụ thuộc.

+ Việc phân cấp kế toán tài chính tại đơn vị định khoản phụ thuộc: Tùy thuộc mô hình tổ chức kế toán tài chính tập trung hoặc phân tán, Công ty (CTY, DN) có thể giao đơn vị định khoản phụ thuộc phản ánh đến lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối hoặc chỉ phản ánh đến doanh thu, chi phí (CP).
 

9. Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán tài chính

– Đối với khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính

+ Trường hợp Công ty (CTY, DN) cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp định khoản các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bởi văn bạn dạng của Bộ Tài chính trước Khi thực hiện nay.

+ Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản ko hề qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) quy định tại Phụ lục 1 phát hành tất nhiên Thông tư 133/2022/TT-BTC nhằm mục đích phục vụ yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN) mà ko phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

– Đối với Báo cáo tài chính

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính tại Phụ lục 2 phát hành tất nhiên Thông tư 133/2022/TT-BTC để chi tiết các chỉ tiêu (có sẵn) của khối mạng lưới server Báo cáo tài chính phù phù hợp với đặc điểm sản xuất, marketing thương mại, yêu cầu cai quản lý của từng đơn vị.

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính phải được sự chấp thuận bởi văn bạn dạng của Bộ Tài chính trước Khi thực hiện nay.

– Đối với chứng từ và sổ kế toán tài chính

+ Các chứng từ kế toán tài chính đều thuộc loại chỉ dẫn (ko buộc phải), Công ty (CTY, DN) được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý của đơn vị tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bạn dạng chỉ dẫn Luật Kế toán.

+ Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán tài chính (bao gồm các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại chỉ dẫn (ko buộc phải). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bạn dạng chỉ dẫn Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý tuy nhiên phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ đánh giá, đánh giá.10. Tài khoản kế toán tài chính:
Thông tư 133/2022/TT-BTC bỏ một số Tài khoản như: 142, 159, 244, 311, …, thêm một số Tài khoản như: 128, 136, 151, 228, … và sửa đổi chi tiết một số Tài khoản so với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. 
– đầy đủ các bạn tham khảo tại đây: Bảng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 133/2022/TT-BTC

CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG 
Chia sẻ thêm thông tin về cách xác định Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ

Quy mô
 
 Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng mối cung cấp ngân sách

Số lao động

Tổng mối cung cấp ngân sách

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

II. Công nghiệp và xây dựng

10 người trở xuống

20 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người đến 300 người

III. Thương mại và dịch vụ

10 người trở xuống

10 tỷ đồng trở xuống

từ trên 10 người đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người đến 100 người
 

Theo điều 6 của nghị định 39/2022/NĐ-CP

 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC)

Link Download Google Drive File phần mềm Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ (TT 133/2022/TT-BTC) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Chế #độ #kế #toán #doanh #nghiệp #vừa #và #nhỏ #1332016TTBTC