Contents

Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 22:42:25 )

108

Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho là dự phòng những Khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện nay được thấp rộng so với giá trị ghi sổ của mặt hàng tồn kho.

Doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho những Khi có những bởi cớ tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện nay được so với giá gốc của mặt hàng tồn kho.
Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại phần giá trị bị giảm xuống thấp rộng giá trị đã ghi sổ kế toán tài chính của mặt hàng tồn kho và nhằm mục đích bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, product tồn kho bị giảm giá. (Đây chính là mục đích của việc trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho)
Giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường trừ (-) chi phí (CP) ước tính để trả mỹ xong sản phẩm và chi phí (CP) ước tính cần thiết cho việc buôn bán chúng.

1. Quy định – Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho:Việc lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải được thực hiện nay theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho” và quy định của chế độ tài chính hiện nay hành. 
* Chuẩn mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho”: Chuẩn mực kế toán tài chính số 02
* Thông tư 48/2022/TT-BTC, phát hành ngày 08/08/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 10/10/2022.
+ Thông tư này chỉ dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản vốn, dự phòng tổn thất nợ phải thu rất khó khăn đòi và dự phòng BH sản phẩm, product, dịch vụ, công trình xây dựng làm cơ sở xác định khoản chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) theo quy định.

Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cho biết giải trình tài chính của các tổ chức tài chính tài chính thực hiện nay theo pháp luật về kế toán tài chính.

+ Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là các tổ chức tài chính tài chính (sau đây gọi tắt là Công ty (CTY, DN)) được thành lập, phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại theo quy định của pháp luật nước ta.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân mặt hàng nước ngoài được thành lập hợp lí tại nước ta thực hiện nay trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo quy định tại Thông tư này. Riêng đối với dự phòng rủi ro trong phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân mặt hàng nước ngoài thực hiện nay trích lập và sử dụng theo quy định do Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta phát hành sau Khi thống nhất với Bộ Tài chính.

2. Chi phí trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho:- Được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) trong kỳ báo cho biết giải trình năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cho biết giải trình năm sau; đảm bảo cho Công ty (CTY, DN) phản ánh giá trị mặt hàng tồn kho ko an toàn rộng giá trên thị ngôi trường tại thời điểm lập báo cho biết giải trình tài chính năm.
– Lưu ý: Trích, lập và sử dụng dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho ko tuân theo đúng chỉ dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng sẽ bị loại ngoài chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN (Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 3. Thời điểm trích lập và trả nhập khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho là thời điểm lập báo cho biết giải trình tài chính năm.4. Đối tượng và điều khiếu nại lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho:
Đối tượng lập dự phòng bao héc tàm tất cả nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, product, mặt hàng mua đang đi đường, mặt hàng gửi đi buôn bán, product kho bảo thuế (tax), thành phẩm (sau đây gọi tắt là mặt hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán tài chính cao rộng giá trị thuần có thể thực hiện nay được và đảm bảo điều khiếu nại sau:

– Có hóa đơn, chứng từ hợp lí theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bởi cớ phù hợp và phải chăng khác chứng minh giá vốn mặt hàng tồn kho.

– Là mặt hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) tại thời điểm lập báo cho biết giải trình tài chính năm.

5. Mức trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

Trong đó:

–  Giá gốc mặt hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế toán tài chính số 02 – Hàng tồn kho phát hành tất nhiên Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách xác định giá gốc mặt hàng tồn kho

– Giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho do Công ty (CTY, DN) tự xác định là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường tại thời điểm lập báo cho biết giải trình tài chính năm trừ (-) chi phí (CP) ước tính để trả mỹ xong sản phẩm và chi phí (CP) ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

6. Cách trích lập giảm giá mặt hàng tồn kho:
Tại thời điểm lập báo cho biết giải trình tài chính năm, trên cơ sở tài liệu do Công ty (CTY, DN) thu thập chứng minh giá gốc mặt hàng tồn kho cao rộng giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho thì Công ty (CTY, DN) thực hiện nay trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho như sau:

+ Nếu số dự phòng phải trích lập ngay số dư khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã trích lập ở báo cho biết giải trình năm trước đang ghi trên sổ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) ko được trích lập bổ sung khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho;

+ Nếu số dự phòng phải trích lập cao rộng số dư khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã trích lập ở báo cho biết giải trình năm trước đang ghi trên sổ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) thực hiện nay trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.

+ Nếu số dự phòng phải trích lập thấp rộng số dư khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã trích lập ở báo cho biết giải trình năm trước đang ghi trên sổ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) thực hiện nay trả nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.

+ Mức lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được tính cho từng mặt mặt hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là căn cứ để định khoản vào giá vốn mặt hàng buôn bán (giá thành toàn bộ sản phẩm product tiêu thụ trong kỳ) của Công ty (CTY, DN).
7. Xử lý đối với mặt hàng tồn kho đã trích lập dự phòng:

– Hàng tồn kho do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoán vị, hư hư, lỗi thời mốt, lỗi thời chuyên môn, lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, ko hề hạn sử dung sử dụng, ko hề giá trị sử dụng phải được xử lý diệt bỏ, thanh lý.

– Thẩm quyền xử lý:

+ Doanh nghiệp thành lập Hội đồng xử lý hoặc thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị mặt hàng tồn kho diệt bỏ, thanh lý. Biên bạn dạng kiểm kê xác định giá trị mặt hàng tồn kho xử lý do Công ty (CTY, DN) lập xác định rõ giá trị mặt hàng tồn kho bị hư hư, nguyên nhân hư hư, chủng loại, số lượng, giá trị mặt hàng tồn kho có thể thu hồi được (nếu có).

+ Hội đồng cai quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức tài chính tài chính khác căn cứ vào Biên bạn dạng của Hội đồng xử lý hoặc đề xuất của tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá, các bởi cớ liên quan lại đến mặt hàng tồn kho để quyết định xử lý diệt bỏ, thanh lý; quyết định xử lý trách nhiệm của những người dân liên quan lại đến mặt hàng tồn kho đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật.

+ Khoản tổn thất thực tế của từng loại mặt hàng tồn kho ko thu hồi được là chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán tài chính trừ đi giá trị thu hồi từ người gây ra thiệt hại đền bù, từ cơ quan lại bảo đảm bồi thường và từ buôn bán thanh lý mặt hàng tồn kho.

Giá trị tổn thất thực tế của mặt hàng tồn kho ko thu hồi được đã có quyết định xử lý, sau Khi bù đắp bởi mối cung cấp dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho, phần chênh lệch được định khoản vào giá vốn mặt hàng buôn bán của Công ty (CTY, DN).

8. Một vài điều cần lưu ý Khi thực hiện nay trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho:

– Doanh nghiệp xem xét, quyết định việc xây dựng quy định về cai quản lý vật tư, product để giới hạn các rủi ro trong marketing thương mại, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người trong việc theo dõi, cai quản lý vật tư, product.
– Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện nay được của từng loại vật tư, mặt hàng hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập:

+ Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này lớn rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch lớn rộng được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn mặt hàng buôn bán.

+ Trường hợp khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch nhỏ rộng được trả nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.

9. Định Khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho:

đầy đủ các bạn xem tại đây: Định Khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho theo TT 133 và TT 200

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập) trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập)

Link Download Google Drive File phần mềm Dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho 2021 (Quy định về mức trích lập) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Dự #phòng #giảm #giá #mặt hàng #tồn #kho #Quy #định #về #mức #trích #lập