Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 00:53:51 )

305

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán tài chính.

1. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC

 

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

 

Ngày…. tháng…. năm….

Số:…………………. Nợ TK:………………….Có:…………………..

– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………………………………
– Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………………………..
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng bên dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi ko hề
2. Số tạm ứng kỳ này:- Phiếu chi số………… ngày……- Phiếu chi số………… ngày……- …
II. Số tiền đã chi
1. Chứng từ số………… ngày……
2. …
III. Chênh lệch
1. Số tạm ứng chi ko ko hề (I – II)
2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

 

Giám đốc(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Kế toán thanh toán(Ký, bọn họ tên)

Người đề nghị thanh toán(Ký, bọn họ tên)

2. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

Đơn vị:………………

Mẫu số 04 – TT

Bộ phận:……………

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 

ngày 22/12/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

                                                 Ngày …..tháng …..năm …….          Số:…………….                                                                                        Nợ TK:……………                                                                                         Có:……………
            – Họ và tên người thanh toán:………………………………………………………………………
            – Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………….          
            – Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng bên dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

 

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi ko hề

………………………….

2. Số tạm ứng kỳ này:

………………………….

           – Phiếu chi số ………….ngày ………

………………………….

           – Phiếu chi số ………….ngày ………

………………………….

           – …

………………………….

II . Số tiền đã chi

………………………….

1. Chứng từ số ………..ngày………..

………………………….

2. …

………………………….

III . Chênh lệch

………………………….

1. Số tạm ứng chi ko ko hề ( I – II )

………………………….

2. Chi quá số tạm ứng ( II – I )

………………………….

 
    

Giám đốc

Kế toán trưởng

Kế toán thanh toán

Người đề nghị thanh toán

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

 

3. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng trên excel:

4. Hướng dẫn cách viết giấy thanh toán tiền tạm ứng:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.
            Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán tài chính ghi vào cột 1 như sau:            Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi ko hề và số tạm ứng kỳ này, gồm:
            Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi ko hề: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán tài chính để ghi.
            Mục 2 : Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.            Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.            Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.
            – Nếu số tạm ứng chi ko ko hề ghi vào dòng 1 của Mục III.
            – Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.
            Sau Khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán tài chính thanh toán chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và giám đốc Công ty (CTY, DN) duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng tất nhiên chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán tài chính.
            Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi ko ko hề phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan lại.
 

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo TT 200 và TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #giấy #thanh #toán #tiền #tạm #ứng #mới #nhất #theo #và