Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 18:04:45 )

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, chính phủ đã phát hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 139/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài bác.

Nghị định 22/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 25/02/2022

Ngày 09 tháng 7 năm 2022, Bộ tài chính đã phát hành Thông tư 65/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 302/2022/TT-BTC chỉ dẫn về lệ phí môn bài bác. (Thông tư 65/2022/TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành từ 23/8/2022)Theo đó, các đối tượng được miễn lệ phí môn bài bác được quy định và chỉ dẫn như sau:1. Miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (từ 01/01 đến 31/12) đối với:

– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế (tax) mới, mã số Công ty (CTY, DN) mới).

– Hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân lần đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

– Trong thời gian miễn lệ phí môn bài bác, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân được miễn lệ phí môn bài bác.

 

Trường hợp tổ chức thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân lần đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trước ngày 25/02/2022 và thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại từ ngày 25/02/2022 (nếu có) thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thực hiện nay nộp lệ phí môn bài bác theo quy định tại Nghị định số 139/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài bác.Tức là: Các Công ty (CTY, DN) đã thành lập trước ngày 25/2/2022, Khi mở thêm Chi nhánh, ĐĐKD, VPĐD từ sau ngày 25/2/2022 vẫn phải nộp phí môn bài bác do ko thuộc đối tượng được miễn.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ marketing thương mại (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài bác trong thời hạn 03 năm Tính từ lúc ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN) lần đầu.

– Trong thời gian miễn lệ phí môn bài bác, Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài bác. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được thành lập (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí) Tính từ lúc ngày 25/02/2022 (ngày Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 24/02/2022 của Chính phủ có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành) thì thời gian miễn lệ phí môn bài bác của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được tính từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm marketing thương mại đến ko hề thời gian Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài bác.

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài bác theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa) được thành lập trước ngày Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 24/02/2022 của Chính phủ có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài bác của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được tính từ ngày Nghị định số 22/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành đến ko hề thời gian Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài bác.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ marketing thương mại trước ngày Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 24/02/2022 của Chính phủ có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thực hiện nay miễn lệ phí môn bài bác theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập
4. Hợp tác xã, liên hiệp liên minh xã (cả về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về liên minh xã nông nghiệp.

Hợp tác xã, liên hiệp liên minh xã (cả về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) phải được thành lập, phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật Hợp tác xã; Lĩnh vực nông nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí được xác định theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển vùng quê chỉ dẫn phân loại và đánh giá liên minh xã phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, cả về ngôi trường hợp liên minh xã, liên hiệp liên minh xã có phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

5. Quỹ tín dụng dân chúng; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của liên minh xã, liên hiệp liên minh xã và của Công ty (CTY, DN) tư nhân marketing thương mại tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 

– Trong khi:
+ Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại (thuộc ngôi trường hợp ko được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại) được thành lập, được cấp đăng ký thuế (tax) và mã số thuế (tax), mã số Công ty (CTY, DN) trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế (tax) và mã số thuế (tax), mã số Công ty (CTY, DN) trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài bác cả năm.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ marketing thương mại (cả về chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) lúc ko hề thời gian được miễn lệ phí môn bài bác (năm thứ tư Tính từ lúc năm thành lập Công ty (CTY, DN)): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm, ngôi trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài bác cả năm.

+ Người nộp lệ phí môn bài bác đang phát động và sinh hoạt giải trí có văn bạn dạng gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp hoặc cơ quan lại đăng ký marketing thương mại về việc tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) ko phải nộp lệ phí môn bài bác năm tạm ngừng marketing thương mại với điều khiếu nại: văn bạn dạng xin tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại gửi cơ quan lại thuế (tax) hoặc cơ quan lại đăng ký marketing thương mại trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 mỗi năm) và chưa nộp lệ phí môn bài bác của năm xin tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại. Trường hợp tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ko an toàn điều khiếu nại nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm

Trước ngày 25/2/2022 (trước Khi Nghị định 22/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành) thì Các ngôi trường hợp được miễn lệ phí môn bài bác thực hiện nay theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2022/NĐ-CP gồm có: 

1. Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại có doanh thu mỗi năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại ko thường xuyên; ko hề địa điểm cố định theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề đánh bắt cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan lại báo chí truyền thông (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của liên minh xã phát động và sinh hoạt giải trí dịch vụ chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(Nay khoản này được Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi thành: “6. Hợp tác xã, liên hiệp liên minh xã (cả về chi nhánh, văn phòng, đại diện, địa điểm marketing thương mại) phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về liên minh xã nộp nghiệp”)

7. Quỹ tín dụng dân chúng xã; liên minh xã chuyên marketing thương mại dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của liên minh xã và của Công ty (CTY, DN) tư nhân marketing thương mại tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

(Nay khoản này được Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi thành: “7.Quỹ tín dụng dân chúng;chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của liên minh xã, liên hiệp liên minh xã và của Công ty (CTY, DN) tư nhân marketing thương mại tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.”)

Trên đây là các đối tượng được miễn lệ phí môn bài bác
Câu hỏi mà các các bạn sẽ cần quan lại tâm đó là:

Câu hỏi 1: Với đối tượng được Miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (từ 01/01 đến 31/12) thì có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài bác Hay là ko? thời hạn nộp tờ khai là ngày nào?

Trả lời: Theo khoản 3 điều 1 của Nghị định 22/2022/NĐ-CP thì:

Phải khai lệ phí môn bài bác 1 lần Khi mới ra phát động và sinh hoạt giải trí sxkd hoặc mới thành lập

Thời hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm sau năm mới ra phát động và sinh hoạt giải trí sxkd hoặc mới thành lập

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán ko phải khai lệ phí môn bài bác. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ vào tờ khai thuế (tax), cơ sở dữ liệu ngành thuế (tax) để xác định doanh thu marketing thương mại làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài bác phải nộp

Câu hỏi 2: Với đối tượng được Miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu thành lập hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (từ 01/01 đến 31/12) thì Hạn nộp tiền lệ phí môn bài bác sau Khi kết thúc năm đầu tiên được miễn thuế (tax) là bao giờ?

Trả lời: Theo khoản 4 điều 1 của Nghị định 22/2022/NĐ-CP thì:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 1 mỗi năm

Ví dụ: Công ty A, được cấp giấy phép thành lập vào ngày 15/03/2022

=> Do năm 2022 là năm đầu thành lập nên công ty A được miễn lệ phí môn bài bác năm 2022

Công ty A, cần phải thực hiện nay lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài bác cho cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp trước ngày 30/01/2021
Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài bác năm 2021: chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2021

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu

Link Download Google Drive File phần mềm Miễn thuế (tax) lệ phí môn bài bác cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập năm đầu , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Miễn # thuế (tax) #lệ #phí #môn #bài bác #cho #doanh #nghiệp #mới #thành #lập #năm #đầu