Contents

Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 11:35:22 )

74

Người nộp thuế (tax) chậm nộp tiền thuế (tax) so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế (tax), thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) thì phải nộp đủ tiền thuế (tax) và tiền chậm nộp.

1. Căn cứ chỉ dẫn cách tình tiền phạt chậm nộp tiền thuế (tax) năm 2021 lúc này vẫn đang được thực hiện nay theo:

Điều 59. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế (tax) của Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 phát hành ngày 13 tháng 6 năm 2022 có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/7/2022

2. Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) 2021:

Mức phạt chậm nộp được tính theo mức ,03%/ngày tính trên số tiền thuế (tax) chậm nộp.

3. Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế (tax):
Tiền phạt chậm nộp tiền thuế (tax) = Số tiền thuế (tax) chậm nộp X ,03% X Số ngày chậm nộp

Trong đó:* Số tiền thuế (tax) chậm nộp:

Người nộp thuế (tax) tự xác định số tiền chậm nộp và nộp vào ngân sách đất nước theo quy định. Trường hợp người nộp thuế (tax) có khoản tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì thực hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật cai quản lý thuế (tax). 
“”Điều 60. Xử lý số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế (tax) có số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn rộng số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế (tax) tiếp theo hoặc được trả trả số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa Khi người nộp thuế (tax) ko hề nợ tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp người nộp thuế (tax) đề nghị bù trừ tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì ko tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong quãng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) thực hiện nay bù trừ.””

* Số ngày chậm nộp nộp được xác định như sau:
Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục (cả về ngày lễ, ngày nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật) được tính:

+ Từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp+ Đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế (tax), tiền thu hồi trả thuế (tax), tiền thuế (tax) tăng thêm, tiền thuế (tax) ấn định, tiền thuế (tax) chậm chuyển đã nộp vào ngân sách đất nước.

Theo điểm b, khoản 2, điều 59 của Luật Quản lý thuế (tax) 

Ví dụ 1: Công ty C kê khai thuế (tax) GTGT tháng 3/2021 ra số thuế (tax) phải nộp là 50 triệu đồng,

Tiền thuế (tax) GTGT của tháng 3/2021 có hạn nộp là ngày 20/4/2021.
Ngày 27/4/2021, Công ty C mới nộp số tiền thuế (tax) trên vào ngân sách đất nước.
=> Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/4/2021 đến ngày 26/4/2021.

(Số ngày nộp chậm = 26 – 21 + 1 = 6 ngày)

4. Các ngôi trường hợp phải nộp tiền chậm nộp

Theo khoản 1, điều 59 của Luật Quản lý thuế (tax) thì bao héc tàm tất cả các ngôi trường hợp sau:

– Người nộp thuế (tax) chậm nộp tiền thuế (tax) so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế (tax), thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), thời hạn trong quyết định ấn định thuế (tax) hoặc quyết định xử lý của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax);

– Người nộp thuế (tax) khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) làm tăng số tiền thuế (tax) phải nộp hoặc cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), cơ quan lại đất nước có thẩm quyền đánh giá, thanh tra phát hiện nay khai thiếu số tiền thuế (tax) phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế (tax) phải nộp tăng thêm Tính từ lúc ngày Kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế (tax) của kỳ tính thuế (tax) có sai, sót hoặc Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp thuế (tax) của tờ khai hải quan lại ban sơ;

– Người nộp thuế (tax) khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) làm giảm số tiền thuế (tax) đã được trả trả hoặc cơ quan lại cai quản lý thuế (tax), cơ quan lại đất nước có thẩm quyền đánh giá, thanh tra phát hiện nay số tiền thuế (tax) được trả nhỏ rộng số tiền thuế (tax) đã trả thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế (tax) đã trả trả phải thu hồi Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp tiền trả trả từ ngân sách đất nước;

– Trường hợp được nộp dần tiền thuế (tax) nợ quy định tại khoản 5 Điều 124 của Luật này;

– Trường hợp ko biến thành xử phạt vi phạm hành chính về cai quản lý thuế (tax) do ko hề thời hiệu xử phạt tuy nhiên bị truy thu số tiền thuế (tax) thiếu quy định tại khoản 3 Điều 137 của Luật này;

– Trường hợp ko biến thành xử phạt vi phạm hành chính về cai quản lý thuế (tax) đối với hành động quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 142 của Luật này;

– Cơ quan lại, tổ chức được cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) ủy nhiệm thu thuế (tax) chậm chuyển tiền thuế (tax), tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế (tax) vào ngân sách đất nước thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo quy định.

5. Không tính tiền chậm nộp trong các ngôi trường hợp sau đây:

Theo khoản 5, điều 59 của Luật Quản lý thuế (tax) thì bao héc tàm tất cả các ngôi trường hợp sau:

– Người nộp thuế (tax) cung ứng product, dịch vụ được thanh toán bởi nguồn vốn ngân sách đất nước, cả về ngôi nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán tuy nhiên chưa được thanh toán thì ko phải nộp tiền chậm nộp.

Số tiền nợ thuế (tax) ko tính chậm nộp là tổng số tiền thuế (tax) còn nợ ngân sách đất nước của người nộp thuế (tax) tuy nhiên ko vượt quá số tiền ngân sách đất nước chưa thanh toán;

– Các ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 55 của Luật này thì ko tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ hiệu quả phân tích, giám định; trong thời gian chưa có giá chính thức; trong thời gian chưa xác định được khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan lại.

6. Ví dụ chỉ dẫn về cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế (tax):

Công ty Thiên Ưng kê khai thuế (tax) GTGT quý 1/2021 ra số tiền phải nộp là: 10.000.000đ

Đến ngày 15/06/2021, Công ty Thiên Ưng mới nộp số tiền thuế (tax) GTGT của quý 1/2021 vào ngân sách đất nước

Xác định:

1. Số ngày chậm nộp:

– Hạn nộp tiền thuế (tax) GTGT của quý 1/2021 là ngày 30/4. Nhưng ngày 30/4 và ngày 01/05 là ngày nghỉ ngơi lễ, Ngày 02/05 (chủ nhật) là ngày nghỉ ngơi, Ngày 03/05/2021, là ngày nghỉ ngơi bù cho ngày 01/05 là thứ 7

=> Nên hạn nộp tiền thuế (tax) của quý 1/2021 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 04/05 (thứ 3)

=> Ngày chậm nộp được tính từ ngày 05/05/2021 (ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp) đến ngày nộp tiền thuế (tax) là ngày 15/06/2021 

=> Tổng số ngày chậm nộp = 27 + 14 = 41 ngày

Trong đó:

+ Tháng 5 chậm: 31 – 05 + 1 = 27 ngày

+ Tháng 6 chậm: 14 ngày (ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế (tax) đã nộp vào ngân sách đất nước (15/6))

2. Số tiền thuế (tax) chậm nộp: 10.000.000đ

3. Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế (tax) chậm nộp X ,03% X Số ngày chậm nộp

=  10.000.000 x .03% x 41 = 123.000đ

 

Để ko biến thành nộp phạt do chậm nộp tiền thuế (tax) các bạn cũng có thể xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) – vì thời hạn nộp tờ khai chính là thời hạn nộp tiền thuế (tax)

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax) GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #chậm #nộp #tiền # thuế (tax) #GTGT #TNDN #và #cách #tính #tiền #phạt