Contents

Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 17:53:33 )

191

Biên bạn dạng thanh lý (Nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm mục đích xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện nay, làm căn cứ để hai phía thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

1. Mẫu Biên bạn dạng thanh lý (Nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo TT 133

Đơn vị: …Tác Giẩ…Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 – LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

Số: ………….

 

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày … tháng … năm …
 
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán………………………….
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán………………………….
Cùng thanh lý Hợp đồng số … ngày… tháng … năm …
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện nay:……………………………………….
Giá trị hợp đồng đã thực hiện nay:………………………………………………………………………………..
Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bởi văn bản)………………..
Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bởi văn bản)……………….
Số tiền bên …. còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bởi văn bản)……………….
Kết luận:…………………………………………………………………………………………………………….
 

Đại diện bên nhận khoán(Ký, bọn họ tên)

Đại diện bên giao khoán(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

2. Cách lập Biên bạn dạng thanh lý hợp đồng giao khoán

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bạn dạng thanh lý hợp đồng giao khoán.Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bạn dạng thanh lý.Ghi rõ bọn họ tên, chức vụ của những người dân được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện nay và giá trị của hợp đồng đã thực hiện nay đến thời điểm thanh lý hợp đồng.Ghi rõ số tiền ngay số và bởi văn bản mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ Khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.Ghi rõ số tiền ngay số và bởi văn bản bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, kiểm nghiệm công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến Khi thanh lý hợp đồng hoặc trái lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.
Sau Khi đánh giá thực tế việc thực hiện nay hợp đồng, hiệu quả thực hiện nay hợp đồng hai phía đồng tình đưa ra cuối cùng về từng nội dung cụ thể về lượng thực hiện nay, đánh giá chất lượng và đề nghị, các việc cần làm (nếu có).Biên bạn dạng thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bạn dạng, mỗi bên giữ 2 bạn dạng. Biên bạn dạng thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện nay hợp đồng.

 

3. Mẫu Biên bạn dạng tha​nh lý (Nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mới nhất

 

Các bạn muốn lấy mẫu Biên bạn dạng thanh lý – Nghiệm thu hợp đồng giao khoán: Mẫu số 09­ LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu Biên bạn dạng thanh lý – Nghiệm thu hợp đồng giao khoán dạng tệp tin word và Excel.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng giao khoán công việc mới nhất

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Biên bạn dạng thanh lý, Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Biên #bạn dạng #thanh #lý #Nghiệm #thu #hợp #đồng #giao #khoán #theo