Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 13:02:21 )

HƯỚNG DẪN
CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO THU NHẬP NĂM 2022 VÀO NĂM 2021

(ÁP DỤNG CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG)

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN:1. Có số thuế (tax) Phải nộp thêm:
Tác giẩ lấy ví dụ 1:

Trong năm 2022, Anh Hải phát sinh thu nhập tại 2 điểm như sau:

1. Công ty Tác giẩ:

– Ký hợp đồng lao động 36 tháng

– Thu nhập mỗi tháng cảm bắt gặp: 20 triệu/tháng (ko hề khoản thu nhập được miễn thuế (tax) -> Thu nhập chịu thuế (tax) mỗi tháng của anh Hải là 20 triệu)

– Giảm trừ:

+ Gia cảnh:

+/ Giảm trừ bạn dạng thân mình: Từ tháng 1 đến ko hề tháng 6/2022 tính theo mức 9.000.000/tháng. Từ tháng 7 đến ko hề tháng 12/2022 tính mức 11.000.000/tháng
+/ Giảm trừ người phụ thuộc: Anh Hải ko hề người phụ thuộc để đăng ký)

+ Bảo hiểm buộc phải: 2.100.000/tháng

* Thu nhập tính thuế (tax) Từ tháng 1 đến ko hề tháng 6/2022:

= 20.000.000 – (9.000.000 + 1.050.000) = 8.900.000/tháng

=> Số thuế (tax) TNCN bị khấu trừ: 8.900.000 * 10% – 250.000 = 640.000/tháng 

=> Tổng số thuế (tax) TNCN đã khấu trừ từ tháng 1 đến Tháng 6/2022 là: 640.000 x 6 = 3.840.000
* Thu nhập tính thuế (tax) Từ tháng 7 đến ko hề tháng 12/2022:

= 20.000.000 – (11.000.000 + 1.050.000) = 6.900.000/tháng

=> Số thuế (tax) TNCN bị khấu trừ: 6.900.000 * 10% – 250.000 = 440.000/tháng 

=> Tổng số thuế (tax) TNCN đã khấu trừ từ tháng 7 đến Tháng 12/2022 là: 640.000 x 6 = 2.640.000=> Tổng số thuế (tax) TNCN anh Hải bị công ty Tác giẩ khấu trừ trong năm 2022 là: 3.840.000 + 2.640.000 = 6.480.000

 

2. Công ty Minh Vương:

– Ký hợp đồng thời vụ 2 tháng

– Thu nhập mỗi tháng cảm bắt gặp: 65.000.000/tháng

Vì Anh Hải ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng mà có phát sinh thu nhập trên 2 triệu nên công ty Bảo An đã khấu trừ số tiền thuế (tax) TNCN là: 65.000.000 x 10% = 6.500.000/tháng

Tổng 2 tháng anh Hải bị khấu trừ là: 6.500.000 x 2 = 13.000.000

* Quyết toán TNCN cho thu nhập trong năm 2022 của anh Hải:

Nơi phát sinh thu nhập

Thu nhập chịu thuế (tax)
(1)

Thu nhập
miễn thuế (tax) (Tax)
(2)

Thu nhập
chịu thuế (tax)
(3) = (1) – (2)

Các khoản
giảm trừ đã tính
(4)

Thu nhập tính thuế (tax)
(5) = (3) – (4)

Công ty Thiên Ưng

= 20.000.000 x 12
= 240.000.000

240.000.000

= (11.000.000×12)
+ (2.100.000×12)
= 157.200.000

Thu nhập tính thuế (tax) của năm 2022 = Thu nhập chịu thuế (tax) – Các khoản giảm trừ)
 

Công ty Minh Vương

= 65.000.000 + 65.000.000 = 130.000.000

 

130.000.000

Tổng Cộng cả năm

370.000.000

 

370.000.000

145.200.000

212.800.000

=> Khi thu nhập tính thuế (tax) của cả năm mà ra hiệu quả dương => Năm đó cá nhân sẽ phải nộp tiền thuế (tax) TNCN (tính trên thu nhập tính thuế (tax) dương đó).
=> Số thuế (tax) TNCN phải nộp năm 2022 được xác định như sau:

– Thu nhập tính thuế (tax) bình quân tháng: 212.800 / 12 = 17.733.333

– Với mức TNTT là 17.733.333 thì Số thuế (tax) TNCN phải nộp của 1 tháng là:

17.733.333 x 15% – 750.000 = 1.910.000

=> Số thuế (tax) TNCN phải nộp của cả năm 2022 là: 1.910.000 x 12 = 22.920.000 (Đây là số tiền thuế (tax) phải nộp của cả năm sau Khi quyết toán xong)

Mà tổng số tiền anh Hải đã Bị khấu trừ để nộp tại 2 công ty là:

Thiên Ưng 6.480.000 + Minh Vương 13.000.000 = 19.480.000

Ta thấy số tiền anh Hải đã nộp là 19.480.000 ít rộng số tiền phải nộp 22.920.000

=> Anh Hải đang nộp thiếu tiền thuế (tax) TNCN của năm 2022

=> Trường hợp của anh Hải là cần phải tự QTT thuế (tax) (Tax) TNCN với cơ quan lại thuế (tax) để nộp nốt số tiền thuế (tax) còn thuế (tax) là 3.440.000 về ngân sách đất nước 
(anh Hải mất đi điều khiếu nại ủy quyền cho công ty Thiên Ưng làm QTT thay vì có thu nhập vãng lai (tại công ty Minh Vương) mà vượt quá mức trung bình 10 triệu/tháng, và cũng chẳng thể ủy quyền cho công ty Minh Vương vì chỉ ký Hợp Đồng bên dưới 3 tháng với bọn họ).

Mời các bạn xem thêm: Điều khiếu nại ủy quyền quyết toán thuế (tax) TNCN

2. Có thuế (tax) nộp thừa yêu cầu Hoàn thuế (tax) hoặc bù trừ thuế (tax) sang kỳ tính thuế (tax) sau:Tác giẩ lấy ví dụ 2:
Trong năm 2022, Chị Mai phát sinh thu nhập tại 2 điểm như sau:1. Công ty Tác giẩ:
– Ký hợp đồng lao động vô thời hạn.

– Thu nhập mỗi tháng cảm bắt gặp:
+ Lương chính: 6.000.000/tháng
+ Phụ cấp ăn trưa: 500.000/tháng
+ Bảo hiểm buộc phải: 630.000/tháng

=> Thu nhập chịu thuế (tax) = Tổng thu nhập – các khoản miễn thuế (tax)

= (6.000.000 + 500.000) – 500.000 = 6.000.000

* Thu nhập tính thuế (tax) Từ tháng 1 đến ko hề tháng 6/2022:

=6.000.000 – (9.000.000 + 630.000) = -3.630.000/tháng

=> Chị Mai ko bị khấu trừ  thuế (tax) TNCN

* Thu nhập tính thuế (tax) Từ tháng 7 đến ko hề tháng 12/2022:

= 6.000.000 – (11.000.000 + 630.000) = -5.630.000/tháng

=> Chị Mai ko bị khấu trừ  thuế (tax) TNCN

=> Vì có thu nhập tính thuế (tax) âm nên mỗi tháng trong năm 2022 Chị Mai ko biến thành khấu trừ thuế (tax) TNCN tại công ty Thiên Ưng2. Công ty Hồng Anh:- Ký hợp đồng 6 tháng (Từ tháng 1/2022 đến ko hề tháng 6/2022)
– Thu nhập mỗi tháng cảm bắt gặp:

+ Lương Chính: 1.900.000/tháng
+ Phụ cấp điện thoại: 300.000/tháng

Vì chị Mai ký hợp đồng với cty Hồng Anh 6 tháng (tức là thuộc loại hợp đồng từ 3 tháng trở lên) do đó tại Công ty Hồng Anh chị em Mai cũng sẽ được tính thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

–  Giảm trừ:
+ Gia cảnh: vì đã chị Mai đã lựa chọn lấy giảm trừ bạn dạng thân mình bên công ty Thiên Ưng nên ko được giảm trừ bạn dạng thân mình bên công ty Hồng Anh nữa (mỗi người chỉ được lấy giảm trừ bạn dạng thân mình tại 1 điểm). Còn người phụ thuộc chị Mai ko hề nên ko hề các khoản giảm trừ (Lưu ý: Nếu chị Mai có người phụ thuộc thì vẫn có thể đăng ký tại công ty Hồng Anh để lấy giảm trừ được – Luật thuế (tax) TNCN cho phép đăng ký NPT khác với điểm lấy giảm trừ bạn dạng thân mình)
=> Thu nhập chịu thuế (tax) = (1.900.000 + 300.000) – 300.000 = 1.900.000
=> Thu nhập tính thuế (tax) = 1.900.000/tháng
=> Vì có thu nhập tính thuế (tax) dương nên mỗi tháng Chị Mai bị khấu trừ thuế (tax) TNCN tại công ty Hồng Anh khấu trừ: 1.900.000  X 5% = 95.000/tháng (với mức TNTT là một trong những trong,9 triệu thì mức thuế (tax) suất theo biểu lũy tiền từng phần là 5%)* Quyết toán  thu nhập và số tiền thuế (tax) TNCN đã bị khấu trừ trong năm 2022 của chị Mai:

Nơi làm việc

Tổng Thu nhập

Thu nhập miễn thuế (tax)

Thu nhập chịu thuế (tax)

Các khoản
giảm trừ

Thu nhập tính thuế (tax)

Số tiền thuế (tax)
đã bị khấu trừ

Thiên Ưng

=(6.00.000+500.000)X12
= 78.000.000

=500.000X12
=6.000.0000

=6.000.000X12
=72.000.000

=(11.000.000×12)
+(630.000×12)
= 139.560.000

= 72.000.000- 139.560.000 = -67.560.000

Hồng Anh

= (1.900.000+300.000)X6
= 13.200.000

=300.000X6
=1.800.000

=1.900.000X6
=11.400.000

= 1.900.000X6
= 11.400.000

=95.000X6
=570.000

Quyết Toán

91.200.000

7.800.000

83.400.000

139.560.000

=-56.160.000

570.000

Khi quyết toán mà có số tiền thu nhập tính thuế (tax) ra âm (-56.160.000) => Năm 2022, Chị Mai ko phải nộp tiền thuế (tax) TNCN

Mà thực tế trong năm chị Mai đã bị công ty Hồng Anh khấu trừ 570.000 tiền thuế (tax) => Đây là số thuế (tax) TNCN nộp thừa của năm 2022

=> Chị mai muốn trả trả hoặc bù trừ sang kỳ tính thuế (tax) sau số tiền thuế (tax) 570.000 này thì phải tự quyết toán thuế (tax) TNCN (Chị Mai mất đi điều khiếu nại làm ủy quyền cho cả 2 công ty trên vì ký hợp HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều điểm)Lưu ý: Nếu chị Mai ko thích muốn trả trả hoặc bù trừ sang kỳ tính thuế (tax) sau số tiền thuế (tax) 570.000 thì chẳng cần thiết phải làm QTT TNCN.
 

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI LÀM QTT TNCN:1. Cá nhân cư trú có số thuế (tax) TNCN nộp thừa mà ko hề yêu cầu trả thuế (tax) hoặc bù trừ thuế (tax) vào kỳ khai thuế (tax) tiếp theo.2. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các điểm khác bình quân tháng trong năm ko thật 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu ko hề yêu cầu thì ko phải quyết toán thuế (tax) đối với phần thu nhập này; cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo đảm nhân thọ (trừ bảo đảm hưu trí tự nguyện), bảo đảm ko buộc phải khác có tích lũy về phí bảo đảm mà người sử dụng lao động hoặc Công ty (CTY, DN) bảo đảm đã khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo đảm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động ko phải quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này

2. Cá nhân cư trú đã nộp đủ số thuế (tax) TNCN phải nộp trong năm. (Không nộp thừa và cũng ko nộp thiếu)

3. Cá nhân ko cư trú tại nước ta tuy nhiên có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.
4. Cá nhân có số thuế (tax) phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống tuy nhiên ko thích bù trừ vào kỳ sau hoặc trả thuế (tax)

III. HỒ SƠ KÊ KHAI1. Tờ khai quyết toán thuế (tax) mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc _ Mẫu theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
2.Các chứng từ chứng minh số thuế (tax) đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế (tax) đã nộp ở nước ngoài(nếu có)_ Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bạn dạng chụp đó.
3.Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập(nếu có)_ Bản chụp
4.Trường hợp cá nhân nhận thu thập từ các tổ chức Quốc tế, Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu thập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã chi trả của đơn vị, tổ chức trả thu thập ở nước ngoài.IV. NƠI NỘP HỒ SƠ QTT TNCN
1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một điểm và thuộc diện tự khai thuế (tax) trong năm thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm cá nhân trực tiếp khai thuế (tax) trong năm theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai điểm trở lên cả về ngôi trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thi cá nhân nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm có thu nhập nhập nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp ko xác định được thu nhập nhập nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn điểm nộp giấy tờ quyết toán tại cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc điểm cá nhân cư trú.

2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại mối cung cấp từ hai điểm trở lên thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) trực tiếp cai quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi điểm làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi điểm làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng ko tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình ở bất kể tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú ko ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động bên dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một điểm hoặc nhiều điểm đã khấu trừ 10% thì nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) điểm cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một điểm hoặc nhiều điểm tuy nhiên tại thời điểm quyết toán ko làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì điểm nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) là cơ quan lại thuế (tax) điểm cá nhân cư trú.

Theo điểm b, khoản 8, điều 11 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP

V. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCNChậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch đối với giấy tờ quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (tax)

Theo điểm b, khoản 2, điều 44 của Luật cai quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14

V. Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN trên phần kê khai thuế (tax):

Các bạn lần lượt làm theo các bước sau:

Step_Bước 1: Làm bảng tổng hợp thu nhập phát sinh trong năm 2022.

(Đối với mức giảm trừ bạn dạng thân mình và giảm trừ người phụ thuộc
thì Khi quyết toán sẽ được tính ở mức 11 triệu và 4,4 triệu)Muốn làm được bảng tính này các bạn phải biết cách tính thuế (tax) TNCN
để xác định đúng từng khoản đưa vào từng cột

chi tiết các bạn cũng có thể xem tại đây: Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân

– Căn cứ vào: Phiếu thanh toán tiền lương từng tháng của từng điểm phát sinh thu nhập để các bạn làm bảng tính này

– Các bạn muốn lấy bảng tính quyết toán thuế (tax) TNCN này về tham khảo thì comment để lại mail phía cuối bài bác luận hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn.Step_Bước 2: Lựa chọn điểm thực hiện nay làm tờ khai quyết toán:

Các phần mềm có thể sử dụng làm tờ khai QTT TNCN:
– Phần mềm bổ sung kê khai: HTKK 4.5… (Các bạn vào trang web của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) http://www.gdt.gov.vn để tải bạn dạng mới nhất về)

– Phần mềm Kiểm tra quyết toán thuế (tax) TNCN: HTKT TCNC v3.3.2 (Các bạn vào trang web www.tncnonline.com.vn để tải về)
– Trong khi, các bạn cũng có thể thực hiện nay Kê khai online trực tuyến tại trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn

Để cho đơn giản và dễ dàng thực hiện nay, Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn thực hiện nay làm tờ khai trên phần mềm HTKK.
Các bạn tải phần mềm HTKK mới nhất về tại đây: Phần mềm bổ sung kê khai mới nhất
Sau Khi tải về các bạn tiền hành cài đặt vào phần mềm HTKK vào máy tính của mình rồi thực hiện nay làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN theo các bước sau:

B1: Đăng nhập phần mềm HTKK/ Nhập thông tin:

1. Để đăng nhận thì cần: Nhập Mã số cá nhân => nhấn Đồng ý. (nếu MST chưa có trong khối mạng lưới server thì chọn Mã số thuế (tax) mới sau đó nhâp thông tin NNT)
2.Nhập thông tin người nộp thuế (tax): Điền các thông tin buộc phải có dấu (*), Phone và gmail các bạn cũng đưa vào đầy đủ, điền số tài khoản để nhận tiền trả thuế (tax) (nếu có).
Ngày chính thức phát động năm tài chính: 01/01
Sau Khi nhập thông tin vào bảng thông tin NNT thì nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau. Trường hợp quyết toán thuế (tax) có thừa thuế (tax) mà NNT muốn trả thì ghi rõ số tài khoản 
Sau đó, nhấn nút Đóng để về màn hình ban sơ.

B2: Lựa chọn tờ khai trong PM HTKK:

B3: Làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN trên phần mềm HTKK
Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào các tờ khai theo trình tự như sau:

Phần 1: Thông tin người phụ thuộc (Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN)

Nếu các bạn có người phụ thuộc thì làm phụ lục này trước để thông tin này sẽ nhảy số tiền giảm trừ người phụ thuộc lên chỉ 30 trên tờ khai 02/QTT-TNCN:

Cách làm phụ lục người phụ thuộc các bạn xem tại đây: Cách làm tờ khai đăng ký người người phụ thuộc

Lưu ý:

+ Với những người dân phụ thuộc đã đăng ký và đã được cấp MST NPT trong năm 2022 rồi thì các bạn đưa thông tin vào mục I
+ Đối với những người dân phụ thuộc đến Khi làm QTT TNCN mới đăng ký thì các bạn cho vào mục II

Phần II: Thông tin tờ khai Quyết toán thuế (tax) TNCN (Mẫu 02/QTT-TNNC):

 

Cách làm các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:
– Căn cứ vào: Bảng tính quyết toán thuế (tax) TNCN các bạn đưa thông tin vào tờ khai:

+ Chỉ tiêu [22] = [23] + [24] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [23] Tổng TNCT phát sinh tại nước ta: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế (tax) từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế (tax) khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại nước ta, cả về thu nhập chịu thuế (tax) từ tiền lương, tiền công do làm việc trong trung tâm vực tài chính tài chính và thu nhập chịu thuế (tax) được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế (tax) hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế (tax): Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế (tax) từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế (tax) khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân cảm bắt gặp do làm việc trong trung tâm vực tài chính tài chính, ko bao héc tàm tất cả thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế (tax) hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế (tax) từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế (tax) khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân cảm bắt gặp thuộc diện miễn thuế (tax) theo Hiệp định tránh đánh thuế (tax) hai lần (nếu có).

+ Chỉ tiêu [26] Tổng TNCT phát sinh ngoài nước ta: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế (tax) từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế (tax) khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài nước ta. 

+ Chỉ tiêu [27] Số người phụ thuộc: Tự động lấy từ phụ lục 02-1BK-QTT–TNCN sang (nếu có)

+ Chỉ tiêu [28] = [29] + [30]+ [31] + [32] + [33](tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [29] Cho bạn dạng thân mình cá nhân: Tự nhảy = 11.000.000 X 12 = 132.000.000

+ Chỉ tiêu [30] Cho những người dân phụ thuộc được giảm trừ:

Tự nhảy theo thông tin bên phụ lục = 4.400.000 X số lượng người phụ thuộc X số tháng được giảm trừ

+ Chỉ tiêu [31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi chăm sóc trẻ em có thực trạng đặc biệt gian khổ, người tàn tật, người già ko điểm nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của cơ quan lại đất nước.

+ Chỉ tiêu [32] Các khoản đóng bảo đảm được trừ: là các khoản bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo đảm buộc phải. 

+ Chỉ tiêu [33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa ko vượt quá một (01) triệu đồng/tháng. 

+ Chỉ tiêu [34] Thu nhập tính thuế (tax) = [22] – [25] – [28] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [35] Tổng số thuế (tax) TNCN phát sinh trong kỳ: Phần mềm tự nhảy

Công thức tại chỉ tiêu [35] được xác định như sau:

chỉ tiêu [35] = ((Chỉ tiêu [34] / 12) X thuế (tax) (Tax) suất theo biểu lũy tiến từng phần) X 12

+ Chỉ tiêu [36] = [37] + [38] + [39] – [40] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [37] Đã khấu trừ: Là tổng số thuế (tax) mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân theo thuế (tax) suất Biểu thuế (tax) lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế (tax) mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã  khấu trừ theo thuế (tax) suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế (tax) của tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

+ Chỉ tiêu [38] Đã tạm nộp: Là số thuế (tax) cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại nước ta, căn cứ vào chứng từ nộp thuế (tax) vào ngân sách đất nước. 

+ Chỉ tiêu [39] Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế (tax) đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa ngay số thuế (tax) phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập cảm bắt gặp từ nước ngoài so với tổng thu nhập tuy nhiên ko vượt quá số thuế (tax) là [35] x [26]/([22] –[25])x 100%. 

+ Chỉ tiêu [40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế (tax) đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế (tax) năm trước. 

+ Chỉ tiêu [41] = [42] + [43] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [42] Tổng số thuế (tax) TNCN được giảm do làm việc trong trung tâm vực tài chính tài chính (Tự động nhảy)

(Được giảm 50% theo Thông tư số 128/2014/TT-BTC

+ Chỉ tiêu [43] Tổng số thuế (tax) TNCN được giảm khác: là số thuế (tax) được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế (tax) trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế (tax) theo 12 liên tục Tính từ lúc lúc đến nước ta, năm nay quyết toán thuế (tax) theo năm dương lịch thì được trừ số thuế (tax) tính trùng đã tính năm trước.

+ Chỉ tiêu [44] = [35] – [36] – [40] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [45] = [35] – [36] – [41] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [46] = [47] + [48] (tụ nhảy)

+ Chỉ tiêu [47] Số thuế (tax) trả trả vào tài khoản người nộp thuế (tax): cá nhân có số thuế (tax) nộp thừa và đề nghị trả vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này. 

+ Chỉ tiêu [48] Số thuế (tax) bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách đất nước khác: cá nhân có số thuế (tax) nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách đất nước khác (bao héc tàm tất cả số tiền nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế (tax) khác ví như giá trị gia tăng, môn bài bác, tiêu thụ đặc biệt..) thì ghi vào chỉ tiêu này. 

+ Chỉ tiêu [49] = [45] – [46] (tụ nhảy)=> Xác định hiệu quả của tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN trên Mẫu 02/QTT-TNCN:

– Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [44] thì đây chính là số tiền thuế (tax) các bạn phải nộp thêm. Hạn nộp là ngày 30/04/2021

Xem thêm: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước

– Nếu có số tiền phát sinh tại Chỉ tiêu [45]: Thì đây là số tiền thuế (tax) TNCN đã nộp thừa.

Đối với khoản tiền nộp thừa này có 2 sự lựa chọn:

1. Đề nghị trả thuế (tax): Nếu muốn trả trả thì các bạn gõ số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [45] vào chỉ tiêu [47]

Lưu ý: Khi gõ số tiền vào chỉ tiêu số 47 thì các bạn phải nhập thông tin về tài khoản ngân mặt hàng để CQT chi trả vào đó

2. Bù trừ cho kỳ sau: thì các bạn ko cần phải làm gì (PM đang để mặc định là bù trừ)

Sau Khi trả mĩ nhất tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm bảo ghi thành công thì kết xuất tệp tin, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và NNT sửa lại cho trả mĩ nhất.BƯỚC 3: Kết xuất và gửi FileKết xuất: Sau sau Khi nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để trả mỹ xong phần kê khai => bấm nút in tờ khai 2 bạn dạng. Sau đó bấm nút Kết xuất XML để lưu flie điện tử này (ko bao giờ thay đổi tên tệp tin).Gửi tệp tin: Gửi tệp tin dữ liệu quyết toán thuế (tax) đến cơ quan lại thuế (tax)
Hiện nay, Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế (tax) (NNT) là cá nhân có mã số thuế (tax)  Khi thực hiện nay giao dịch điện tử với cơ quan lại thuế (tax), Tổng cục thuế (tax) (Tax) đã trả mỹ xong nâng cấp khối mạng lưới server ứng dụng đáp ứng việc tiếp nhận Tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân qua mạng Internet mà chẳng cần đến cơ quan lại thuế (tax). Để thực hiện nay gửi tờ khai qua mạng người nộp thuế (tax) là cá nhân phải có tài khoản do cơ quan lại thuế (tax) cấp tài khoản giao dịch điện tử như sau:

Cách thức đăng ký tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử:

Cá nhân NNT đăng ký tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử theo 1 (một) trong 3 (bố) cách như sau:

1. Cách thứ nhất: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử qua Cổng dịch vụ công đất nước (Cổng DVCQG)

Điều khiếu nại: Để đăng ký tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử trên Cổng DVCQG cá nhân NNT phải có tài khoản giao dịch trên cổng dịch vụ công đất nước.

Trong ngôi trường hợp cá nhân chưa có tài khoản trên dịch vụ công đất nước có thể đăng ký để được cấp một tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ dẫn tại đường link (Hướng dẫn cách đăng ký tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/p/home page/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html)

Sau Khi đăng nhập thành công trên Cổng DVCQG, cá nhân chính thức phát động thực hiện nay các bước tạo tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử như sau:

        – Step_Bước 1: NNT đăng nhập vào Cổng DVCQG theo đường dẫn http://dichvucong.gov.vn; sau đó, vào chức năng “Thanh toán trực tuyến” -> “Nộp thuế (tax) cá nhân/Trước bạ” -> “Kê khai thuế (tax) cá nhân”.

    – Step_Bước 2: NNT nhập thông tin “Đăng ký tài khoản cá nhân” về Mã số thuế (tax) và Mã đánh giá, đồng thời chọn đối tượng “Cá nhân” để truy cập.

    – Step_Bước 3: NNT đánh giá và nhập thông tin tại màn hình hiển thị “Thông tin đăng ký tài khoản cá nhân”

– Trường hợp CMT/CCCD của NNT đã đăng ký với Cổng DVCQG trùng khớp với CMT/CCCD theo thông tin MST thì máy móc tự động hiển thị các thông tin Mã số thuế (tax), Tên cá nhân, Tỉnh/Thành phố cư trú, Chứng minh thư, Cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý.

        + Đồng thời máy móc tự động hiển thị Số điện thoại và thư điện tử E-Mail theo thông tin Cổng DVCQG; nếu ko hề E-Mail thì đề nghị NNT nhập thông tin.

+ NNT nhấn “Tiếp tục”

– Trường hợp CMT/CCCD của NNT đã đăng ký với Cổng DVCQG khác với CMT/CCCD theo thông tin MST thì khối mạng lưới server hiển thị cảnh báo: “Số CNTND/CCCD ko khớp giữa Cổng DVCQG với thông tin của cơ quan lại thuế (tax). Đề nghị NNT thực hiện nay thay đổi thông tin với cơ quan lại thuế (tax)” và ko chấp nhận NNT đăng ký.

– Step_Bước 4: Hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan lại thuế (tax) bởi phương thức điện tử” – mẫu số 01/ĐK-TĐT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 110/2015/TT-BTC) với các thông tin đã kê khai, NNT đánh giá thông tin và nhấn “Hoàn thành đăng ký”.

2. Cách thứ hai: NNT đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan lại thuế (tax) để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử

– Step_Bước 1: NNT truy cập vào đường dẫn canhan.gdt.gov.vn/, NNT chọn “Đăng ký”, sau đó nhập Mã số thuế (tax) và Mã đánh giá, đồng thời tích chọn đối tượng “Cá nhân” và nhấn “Đăng ký” để truy cập.

– Step_Bước 2: NNT nhập thông tin Số điện thoại, E-Mail, Mã xác nhận theo màn hình hiển thị và nhấn “Tiếp tục” để sang bước tiếp theo.

– Step_Bước 3: Hệ thống hiển thị “Tờ khai Đăng ký giao dịch với cơ quan lại thuế (tax) bởi phương thức điện tử” – Mẫu số 01/ĐK-TĐT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 110/2015/TT-BTC), NNT đánh giá thông tin và nhấn “Hoàn thành đăng ký”.

Hệ thống đưa ra thông báo “Để bảo mật thông tin thông tin, đề nghị bạn đến CQT gần nhất để trả mỹ xong đăng ký (cần mang theo CMTND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu)”.

Sau đó, NNT đến Bộ phận một cửa, cung cấp mã số thuế (tax) cho cán bộ thuế (tax) (CBT) đồng thời cung cấp cho CBT thông tin Phone, địa chỉ gmail (nếu có thay đổi) để CBT xác nhận tài khoản. NNT nhận bạn dạng đăng ký mẫu 01/ĐK-TĐT do CBT in từ ứng dụng, ra soát thông tin và ký vào bạn dạng đăng ký gửi CBT.

Hệ thống sẽ gửi Thông báo về tài khoản giao dịch thuế (tax) điện tử về vỏ hộp thư điện tử và điện thoại của cá nhân. Cá nhân đăng nhập bởi “Số tài khoản”, “Mật khẩu” trong Thông báo để sử dụng các dịch vụ thuế (tax) điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế (tax) (Tax).

3. Cách thứ bố: NNT đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan lại thuế (tax)

NNT nộp Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 110/2015/TT-BTC) và Giấy tờ tùy thân như CMND hoặc Thẻ CCCD tại Bộ phận một cửa.

Lưu ý: Đối với cá nhân NNT thực hiện nay đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo Cách 2 và Cách 3 có thể đến CQT bất cứ để được kích hoạt và phê duyệt tài khoản.
 

Bạnn cũng có thể xem cách gửi giấy tờ QT thuế (tax) TNCN trong Video bên dưới đây:

CÔNG TY ĐÀO TẠO Tác Giẩ XIN CHÚC CÁC BẠN
THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN THÀNH CÔNG

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng

Link Download Google Drive File phần mềm Cá nhân tự quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 online qua mạng , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cá #nhân #tự #quyết #toán # thuế (tax) #TNCN #online #qua #mạng