Contents

Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 12:52:27 )

78

Hình thức kế toán tài chính là các mẫu sổ kế toán tài chính, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan lại giữa các sổ kế toán tài chính.

Theo phụ lục 4 của Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính (Thay thế QĐ 48/2006) thì mẫu mã sổ kế toán tài chính bao héc tàm tất cả có các mẫu mã sau:

– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung;

– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái;

– Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ.

Trong mỗi mẫu mã sổ kế toán tài chính có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan lại hệ giữa các sổ kế toán tài chính.

Quy trình ghi sổ kế toán tài chính theo từng mẫu mã cụ thể như sau:

1. Quy trình ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã Nhật Ký Chung:a) Nguyên tắc, đặc trưng cơ bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung: Tất cả các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung tài chính tài chính (định khoản kế toán tài chính) của kỹ năng đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng kỹ năng phát sinh. Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

– Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;
– Sổ Cái;
– Các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.

b) Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung 
– Mỗi ngày, căn cứ vào các chứng từ đã đánh giá được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước nết ghi kỹ năng phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán tài chính phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các kỹ năng phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết liên quan lại.
Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi kỹ năng phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan lại. Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tùy lượng kỹ năng phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau sau Khi loại trừ số trùng lặp do một kỹ năng được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối tài khoản. Sau sau Khi đánh giá đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên lý, Tổng số phát sinh Nợ TK và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối tài khoản phải bởi Tổng số phát sinh Nợ TK và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau sau Khi loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.

Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung 

2. Quy trình ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cáia) Đặc trưng cơ bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái: Các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh được phối hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung tài chính tài chính (theo tài khoản kế toán tài chính) trên cùng một quyển sổ kế toán tài chính tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký – Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ Cái là các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại. Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán tài chính sau:

– Nhật ký – Sổ Cái;
– Các Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết.

b) Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái 
– Mỗi ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại đã được đánh giá và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước ko hề xác định tài khoản ghi Nợ TK, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày. Chứng từ kế toán tài chính và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại sau sau Khi ghi Sổ Nhật ký – Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết có liên quan lại.
– Cuối tháng, sau sau Khi phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán tài chính phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết, kế toán tài chính tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ TK, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh lũy kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tài chính tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký – Sổ Cái.
– Khi đánh giá, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký – Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổng số tiền của cột “Phát sinh” ở phần Nhật ký

=

Tổng số phát sinh Nợ TK của tất cả các TK

=

Tổng số phát sinh Có của tất cả các TK

Tổng số dư Nợ TK các Tài khoản = Tổng số dư Có các tài khoản
– Các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cũng phải được khóa sổ để cộng số phát sinh Nợ TK, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khóa sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ TK, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau Khi khóa sổ được đánh giá, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cho biết giải trình tài chính.

 Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái 

3. Quy trình ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổa) Đặc trưng cơ bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp bao héc tàm tất cả:
– Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
– Ghi theo nội dung tài chính tài chính trên Sổ Cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán tài chính lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại, có cùng nội dung tài chính tài chính. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán tài chính đính kèm, phải được kế toán tài chính trưởng duyệt trước Khi ghi sổ kế toán tài chính. Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán tài chính sau:

+ Chứng từ ghi sổ;
+ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
+ Sổ Cái;
+ Các Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết.

b) Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ 
– Mỗi ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại đã được đánh giá, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán tài chính lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán tài chính sau Khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết có liên quan lại.
– Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ TK, Tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng cân đối tài khoản.
– Sau Khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu, đánh giá phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ TK và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải cân nhau và bởi Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ TK và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải cân nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải ngay số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ

4. Quy trình ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính trên máy vi tính:a) Đặc trưng cơ bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính trên máy vi tính: Công việc kế toán tài chính được thực hiện nay theo một trình phần mềm kế toán tài chính trên máy vi tính. Phần mềm kế toán tài chính được thiết kế theo nguyên lý của một trong bố mẫu mã kế toán tài chính hoặc phối hợp các mẫu mã kế toán tài chính quy định trên đây. Phần mềm kế toán tài chính ko hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán tài chính, tuy nhiên phải in được đầy đủ sổ kế toán tài chính và báo cho biết giải trình tài chính theo quy định. Phần mềm kế toán tài chính được thiết kế theo Hình thức kế toán tài chính nào sẽ có các loại sổ của mẫu mã kế toán tài chính đó tuy nhiên ko trọn vẹn giống mẫu sổ kế toán tài chính ghi thủ công thủ công.
b) Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo Hình thức kế toán tài chính trên máy vi tính 
– Mỗi ngày, kế toán tài chính căn cứ vào chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại đã được đánh giá, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ TK, tài khoản ghi Có để nhập Data vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán tài chính. Theo quy trình của phần mềm kế toán tài chính, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tài chính tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết liên quan lại.
– Cuối tháng (hoặc bất cứ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán tài chính thực hiện nay các thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cho biết giải trình tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng phù hợp với số liệu chi tiết được thực hiện nay tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán tài chính có thể đánh giá, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tài chính với báo cho biết giải trình tài chính sau sau Khi in ấn ra giấy. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện nay các thủ tục pháp lý theo quy định.

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính trên máy vi tính

Bài viết kế toán tài chính Thiên Ưng lưu ý với các bạn kế toán tài chính: Với từng mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính sẽ áp dụng những loại sổ sách kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính đó.

Để biết rõ rộng xem các mẫu mã kế toán tài chính trên sử dụng những loại sổ gì thì các bạn tìm hiểu tại đây: Danh mục mẫu sổ sách kế toán tài chính theo thông tư 133 (đầy đủ theo từng mẫu mã ghi sổ)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #hình #thức #ghi #sổ #kế #toán #theo #Thông #tư