Contents

Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 11:32:55 )

199

Theo khoản 1 điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn về hóa đơn điện tử thì tên hóa đơn là tên gọi của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 5 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP được thể hiện nay trên mỗi hóa đơn, như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn buôn bán sản phẩm, Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử…

Cụ thể từng loại hóa đơn như sau:1.Hóa đơn giá trị gia tăng:
 Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện nay khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong ngôi trường hợp này cả về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có connect chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan lại thuế (tax).Bản thể hiện nay của hóa đơn GTGT điện tử như sau:

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 1C21TAA

Số: 123

Ngày 02 tháng 01 năm 2021

Tên người buôn bán: CÔNG TY Tác Giẩ
Mã số thuế (tax):
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố
Điện thoại:………………………………………….Số tài khoản………………………………………………..

Họ tên người sử dụng: ________________________________________________________
Tên người sử dụng: __________________________________________________________
Mã số thuế (tax): ______________________________________________________________
Địa chỉ: _________________________________________________________________
Hình thức thanh toán:………………………….. Số tài khoản………………… Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

thuế (tax) (Tax) suất

Thành tiền chưa có thuế (tax) GTGT

Tiền thuế (tax) GTGT

Thành tiền có thuế (tax) GTGT

1

2

3

4

5

6

7= 4 x5

8 =7×6

9 = 7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền chưa có thuế (tax) GTGT: …………………………

Tổng tiền thuế (tax) giá trị gia tăng theo từng loại thuế (tax) suất:          …………

Tổng tiền thanh toán đã có thuế (tax) GTGT: ……………………………..

Số tiền viết bởi văn bản:………………………………………………………………………………………………..

 

Người mua mặt hàng
(Chữ ký số (nếu có))

Người buôn bán sản phẩm
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần đánh giá, đối chiếu Khi lập, nhận hóa đơn)

 

Đây là mẫu số 01 của phụ lục I
Ban hành kèm Thông tư số 68 /2022/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính

– Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ2. Hóa đơn điện tử buôn bán sản phẩm:
Hóa đơn buôn bán sản phẩm là hóa đơn áp dụng đối với người buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện nay khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn buôn bán sản phẩm trong ngôi trường hợp này cả về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có connect chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan lại thuế (tax).Bản thể hiện nay của hóa đơn buôn bán sản phẩm điện tử như sau:

 

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                                                                                                     Ký hiệu: 2C21TBB
                                                                                                                     Số:         98723

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

 
Tên người buôn bán: CÔNG TY TNHH A
Mã số thuế (tax): 010023400
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố
Số tài khoản……………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………….

Họ tên người sử dụng mặt hàng…………………………………………………………………………………………
Tên người sử dụng……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ………………………………………………………. Số tài khoản………………………………………
Hình thức thanh toán:……………… MST:………………………………… Đồng tiền thanh toán:VNĐ

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền thanh toán:                                                                   ………………………
Số tiền viết bởi văn bản:………………………………………………………………………………………………………..

 

Người mua mặt hàng
Chữ ký số (nếu có)

Người buôn bán sản phẩm
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

 

(Cần đánh giá, đối chiếu Khi lập, nhận hóa đơn)

Đây là mẫu số 02 của phụ lục I
Ban hành kèm Thông tư số 68 /2022/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính

– Mẫu hóa đơn điện tử buôn bán sản phẩm dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác tuy nhiên có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2022/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.Mẫu hiển thị số 03: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Tên người xuất mặt hàng: Công ty A
Theo lệnh điều động số 578 của Chi nhánh B về việc vận chuyển product
Địa chỉ kho xuất mặt hàng: 125 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên,
Tên người vận chuyển: Trần Văn Đức
Phương tiện vận chuyển:  ô tô buôn bán tải số 30 A 410.67
Mã số thuế (tax) người xuất mặt hàng :……………………………………………
 

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬNgày 30 tháng 9 năm 2022

                                                                                                                     Ký hiệu: 3K22TAB
                                                                                                                     Số : 12347
Tên người nhận mặt hàng: Trần Văn C
Địa chỉ kho nhận mặt hàng: 99 Cầu Giấy,
Mã số thuế (tax):……………………………………………………………

STT

Tên thương hiệu, quy định, phẩm chất vật tư (sản phẩm, product)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực xuất

Thực nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Ban hành kèm Phụ Lục I của Thông tư số 68 /2022/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính

Mẫu hiển thị số 04: Hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, Công ty (CTY, DN) đặc thù)

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                     Ký hiệu: 2K22DAA
                                                                                                                     Số: 9852
Ngày 22 tháng 03 năm 2022
Tên người buôn bán: CÔNG TY TNHH Bảo hiểm nhân thọ A
Mã số thuế (tax): ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố
Điện thoại:………………………………………….Số tài khoản……………………………………………..

Tên người sử dụng: ………………………………………………………. …… ……. ……………………………..
Mã số thuế (tax):…………………………………………………………………………………
Địa chỉ……………………………………………………….. … …………………………………………………………..
Hình thức thanh toán:…………………………. Số tài khoản………………..    Đồng tiền thanh toán:VNĐ

STT

Tên product, dịch vụ

Thành tiền

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền chưa có thuế (tax) GTGT:                                        …………….

thuế (tax) (Tax) suất giá trị gia tăng:  ….…… %               Tiền thuế (tax) giá trị gia tăng…………

Tổng tiền thanh toán: …………………………………….
Số tiền viết bởi văn bản:…………………………………………………………………………………………….

 

Người mua mặt hàng
Chữ ký số (nếu có)

 
Người buôn bán sản phẩm
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

 

(Cần đánh giá, đối chiếu Khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Ban hành kèm Phụ Lục I của Thông tư số 68 /2022/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính

Mẫu hiển thị số 5: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, Công ty (CTY, DN) đặc thù thu bởi nước ngoài tệ)

 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                                     Ký hiệu: 1K22DAA
                                                                                                                     Số:     6830
Ngày 04 tháng 10 năm 2022
Tên người buôn bán:…………………………………………………………………………………..
Mã số thuế (tax): ………………………………………………………………………………….……
 Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………….Số tài khoản…………………………………………….

Tên người sử dụng……………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế (tax):………………………………………………………………………………….……
Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………………..
Hình thức thanh toán:………………………….. Số tài khoản…………..… Đồng tiền thanh toán USD

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

thuế (tax) (Tax) suất

Thành tiền chưa có thuế (tax) GTGT

Tiền thuế (tax) GTGT

Thành tiền có thuế (tax) GTGT

Tỷ giá (USD/ VND)

1

2

3

4

5

6

7= 4 x5

8 =7×6

9 = 7+8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Tổng tiền chưa có thuế (tax) GTGT:                                    …………………

                               Tổng tiền thuế (tax) giá trị gia tăng theo từng loại thuế (tax) suất:          …………

                           Tổng tiền thanh toán đã có thuế (tax) GTGT:                           ……………..
Số tiền viết bởi văn bản:………………………………………………………………………………………………..

 

Người mua mặt hàng
(Chữ ký số (nếu có))

 
Người buôn bán sản phẩm
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần đánh giá, đối chiếu Khi lập, nhận hóa đơn)

Ban hành kèm Phụ Lục I của Thông tư số 68 /2022/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính
 

Lưu ý:

Theo khoản 5 điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định 119/2022/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ thì

Mẫu hiển thị của một số loại hóa đơn tất nhiên Phụ lục số 1 phát hành tất nhiên Thông tư này có tính chất tham khảo.
Còn Công ty (CTY, DN), tổ chức, hộ, cá nhân marketing thương mại có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hoặc lo-go để thể hiện nay thương hiệu, thương hiệu hoặc Images đại diện của người buôn bán. Tùy theo đặc điểm, tính chất giao dịch và yêu cầu cai quản lý, trên hóa đơn có thể thể hiện nay thông tin về Hợp đồng mua buôn bán, lệnh vận chuyển, mã quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các thông tin khác.

(Theo điểm a, khoản 4 của Thông tư 68/2022/TT-BTC)

Để biết chính xác trên hóa đơn điện tử cần thể những nội dung gì thì các bạn tìm hiểu tại đây:Nội dung của hóa đơn điện tử

FULL Hướng dẫn Mẹo Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn) trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn)

Link Download Google Drive File phần mềm Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện nay của từng loại hóa đơn) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #loại #hóa #đơn #điện #tử #Bản #thể #hiện nay #của #từng #loại #hóa #đơn