Contents

Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 19:18:13 )

341

Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 157 mặt hàng gửi đi buôn bán theo thông tư 133

1. Nguyên tắc định khoản khoản 157 mặt hàng gửi đi buôn bán theo TT 133
– Hàng gửi đi buôn bán phản ánh trên Tài khoản 157 được thực hiện nay theo nguyên lý giá gốc. Chỉ phản ánh vào Tài khoản 157 “Hàng gửi đi buôn bán” trị giá của product, thành phẩm đã gửi đi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, gửi buôn bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo hợp đồng tài chính tài chính hoặc đơn đặt mặt hàng, tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán (chưa được tính là doanh thu buôn bán sản phẩm trong kỳ đối với số product, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng).

– Hàng hóa, thành phẩm phản ánh trên tài khoản này vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN), kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại product, thành phẩm, từng lần gửi mặt hàng từ Khi gửi đi cho đến Khi được xác định là đã buôn bán.

– Không phản ánh vào tài khoản này chi phí (CP) vận chuyển, bốc xếp,… chi hộ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Tài khoản 157 có thể mở chi tiết để theo dõi từng loại product, thành phẩm gửi đi buôn bán, dịch vụ đã cung cấp cho từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, cho từng cơ sở nhận đại lý.
2. Kết cấu của Tài khoản 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Bên Nợ TK

TK 157

Bên Có

– Trị giá product, thành phẩm đã gửi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, gửi buôn bán đại lý, ký gửi;

– Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán;

– Cuối kỳ kết chuyển trị giá product, thành phẩm đã gửi đi buôn bán chưa được xác định là đã buôn bán cuối kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

 

– Trị giá product, thành phẩm gửi đi buôn bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã buôn bán;

– Trị giá product, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại;

– Đầu kỳ kết chuyển trị giá product, thành phẩm đã gửi đi buôn bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã buôn bán đầu kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ TK:

Trị giá product, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã buôn bán trong kỳ.

 

 

3. Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133:

3.1. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
a) Khi gửi product, thành phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, xuất product, thành phẩm cho Công ty (CTY, DN) nhận buôn bán đại lý, ký gửi theo hợp đồng tài chính tài chính, căn cứ phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa
Có TK 155 – Thành phẩm.

b) Dịch vụ đã trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng tuy nhiên chưa xác định là đã buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

c) Khi mặt hàng gửi đi buôn bán và dịch vụ đã trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được xác định là đã buôn bán trong kỳ:
– Nếu tách ngay được thuế (tax) gián thu tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ theo giá buôn bán chưa có thuế (tax), ghi:

Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

– Nếu ko tách ngay được thuế (tax) gián thu, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax). Định kỳ kế toán tài chính ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) gián thu phải nộp, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

– Đồng thời phản ánh trị giá vốn của số product, thành phẩm, dịch vụ đã buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

d) Trường hợp product, thành phẩm đã gửi đi buôn bán tuy nhiên bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại:
– Nếu product, thành phẩm vẫn có thể buôn bán tốt hoặc có thể sửa chữa được, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa; hoặc
Nợ TK TK 155 – Thành phẩm

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

– Nếu product, thành phẩm bị hư hư vô thể buôn bán tốt và chẳng thể sửa chữa được, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

3.2. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
a) Đầu kỳ kế toán tài chính, kết chuyển giá trị product, thành phẩm đã gửi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán trong kỳ, product gửi buôn bán đại lý, ký gửi (chưa được coi là đã buôn bán trong kỳ), giá trị dịch vụ đã bàn trả cho người đặt mặt hàng tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng (đối với product)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (đối với thành phẩm, dịch vụ)

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

b) Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ hiệu quả kiểm kê mặt hàng tồn kho, xác định trị giá product, sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm), dịch vụ cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng; nhờ buôn bán đại lý, ký gửi chưa được coi là đã buôn bán cuối kỳ:
– Giá trị product gửi quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng tuy nhiên chưa được chấp nhận thanh toán; product gửi buôn bán đại lý, ký gửi; gửi cho đơn vị cấp bên dưới định khoản phụ thuộc chưa được coi là đã buôn bán cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

– Cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển giá trị thành phẩm cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc nhờ buôn bán đại lý, ký gửi; giá trị dịch vụ cung cấp cho người đặt mặt hàng tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 157 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản mặt hàng gửi đi buôn bán (TK 157) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #mặt hàng #gửi #đi #buôn bán #theo