Contents

Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 18:34:51 )

157

Khấu ngốn tài sản cố định là sự tính toán và phân bổ một cách có khối mạng lưới server nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong thời gian trích khấu ngốn của tài sản cố định.

Để có thể định khoản được khoản trích khấu ngốn tài sản cố định thì kế toán tài chính cần tính ra được số khấu ngốn TSCĐ trong kỳ theo các phương pháp trích khấu ngốn được chỉ dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC.

Xem chi tiết tại đây: các phương pháp trích khấu ngốn tài sản cố định

I. Tổng quan lại về khấu ngốn tài sản cố định:

1. Quy định về trích khấu ngốn tài sản cố định: Thông tư 45/2013/TT-BTC chỉ dẫn về chế độ cai quản lý, sử dụng và trích khấu ngốn tài sản cố định.

2. Tài khoản sử dụng

 

214

Hao mòn tài sản cố định

Bên Nợ TK

 

Bên Có

Giá trị ngốn mòn TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư giảm do TSCĐ,
BĐSĐT thanh lý, nhượng buôn bán, điều động cho Công ty (CTY, DN) khác, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác.

 

Giá trị ngốn mòn TSCĐ, BĐSĐT tăng do trích khấu ngốn TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư.

 

 

Số dư bên có: Giá trị ngốn mòn luỹ kế của TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư hiện nay có ở Công ty (CTY, DN).

Tài khoản 214 có 4 tài khoản chi tiết (cấp 2):

– Tài khoản 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình

– Tài khoản 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

– Tài khoản 2143 – Hao mòn TSCĐ vô hình

– Tài khoản 2147 – Hao mòn BĐSĐT

3. Nguyên tắc định khoản trích khấu ngốn TSCĐ:
– Mọi TSCĐ có liên quan lại đến sản xuất, marketing thương mại (gồm cả tài sản chưa dùng, chẳng cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu ngốn theo quy định hiện nay hành. 

– Khấu ngốn TSCĐ chưa dùng, chẳng cần dùng, chờ thanh lý định khoản vào chi phí (CP) khác. 

– Đối với các TSCĐ đã khấu ngốn ko hề (đã thu hồi đủ vốn), vẫn còn sử dụng vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thì ko được tiếp tục trích khấu ngốn.

II. Cách định khoản trích khấu ngốn TSCĐ:

1) Định kỳ (Cuối mỗi tháng), kế toán tài chính cần lập bảng tính, trích khấu ngốn TSCĐ

Căn cứ vào tính khấu ngốn TSCĐ kế toán tài chính định khoản:

Theo thông tư 200

Theo Thông tư 133

Nợ TK các TK 623, 627, 641, 642, 811

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Nợ TK các TK 154, 6421, 6422, 811

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Mẫu bảng tính khấu ngốn TSCĐ trên Excel và cách định khoản theo bảng tính các bạn xem tại đây: Mẫu bảng tính khấu ngốn TSCĐ

2)  Định Khoản giảm TSCĐ:2.1) Khi thanh lý hoặc nhượng buôn bán TSCĐ:

* TSCĐ nhượng buôn bán thường là những TSCĐ chẳng cần dùng hoặc xét thấy sử dụng ko hề cực tốt. Khi nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
* TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hư vô thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lỗi thời về chuyên môn hoặc ko phù phù hợp với yêu cầu sản xuất, marketing thương mại. Khi có TSCĐ thanh lý, Công ty (CTY, DN) phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nay việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ cai quản lý tài chính và lập “Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bạn dạng được lập thành 2 bạn dạng, 1 bạn dạng chuyển cho phòng kế toán tài chính để theo dõi ghi sổ, 1 bạn dạng giao cho bộ phận cai quản lý, sử dụng TSCĐ.

* Cách định khoản Khi thanh lý hoặc nhượng buôn bán TSCĐ:
Căn cứ vào biên bạn dạng giao nhận TSCĐ, Biên bạn dạng thanh lý và các chứng từ có liên quan lại đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ hoặc nhượng buôn bán TSCĐ, định khoản:

* Bút toán 1: Ghi nhận thu nhập Khi nhượng buôn bán:

Nợ TK các TK 111, 112, 131, …

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng phải nộp (33311)

* Bút toán 2: ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn bán:

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã ngốn mòn)

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

* Các chi phí (CP) phát sinh cho phát động và sinh hoạt giải trí nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ,định khoản:

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, …

* Khoản thu từ buôn bán giấy tờ thầu liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, định khoản:

Nợ TK các TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – Chi phí khác.

2.2. Khi góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết bởi TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK các TK 221, 222 (theo giá trị đánh giá lại) (Thông tư 133 sử dụng tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác)

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (số khấu ngốn đã trích)

Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ rộng giá trị còn lại của TSCĐ)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 711 – Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn rộng giá trị còn lại của TSCĐ).

Dưới đây là sơ đồ định khoản tài khoản 214: khấu ngốn tài sản cố định

1. Sơ đồ định khoản – định khoản khấu ngốn TSCĐ theo Thông tư 133:2. Sơ đồ định khoản – định khoản khấu ngốn TSCĐ theo Thông tư 200:Chú thích: 

+ HMLK: là ngốn mòn lũy kế

+ GTCL: Là giá trị còn lại

 

Xem thêm: Cách trích khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản khấu ngốn tài sản cố định – TK 214 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #khấu #ngốn #tài #sản #cố #định #mới #nhất