Contents

Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 23:48:29 )

156

Hướng dẫn cách định khoản phải thu khác (TK 138) Theo TT 133

1. Nguyên tắc kế toán tài chính Phải thu khác:

1.1 Tài khoản 138 dùng để phản ánh các số tiền nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở Tài khoản 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ và tình hình thanh toán các số tiền nợ phải thu này, gồm những nội dung chủ yếu sau:

– Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nay tuy nhiên chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý;

– Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (trong và ngoài Công ty (CTY, DN)) gây ra như mất mát, hư hư vật tư, product, tiền vốn,… đã được xử lý bắt bồi thường;

– Các khoản cho bên khác mượn bởi tài sản phi tiền tệ (nếu cho mượn bởi tiền thì phải kế toán tài chính là cho vay trên TK 1288);

– Các khoản chi đầu tư XDCB, chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại tuy nhiên ko được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi;

– Các khoản chi hộ phải thu hồi, như các khoản bên nhận ủy thác xuất, nhập vào chi hộ cho bên giao ủy thác xuất, nhập vào về phí ngân mặt hàng, phí giám định hải quan lại, phí vận chuyển, bốc vác, các khoản thuế (tax), …

– Tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận phải thu từ các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tài chính;

– Số tiền hoặc giá trị tài sản mà Công ty (CTY, DN) đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các Công ty (CTY, DN), tổ chức khác trong các quan lại hệ tài chính tài chính theo quy định của pháp luật;

– Các khoản phải thu khác ngoài các khoản trên.

1.2. Nguyên tắc kế toán tài chính đối với các khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược:

a) Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp lúc thu hồi lúc ko hề thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cược Công ty (CTY, DN) được quyền nhận lại tuy nhiên quá hạn thu hồi thì Công ty (CTY, DN) được trích lập dự phòng như đối với các số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi.

b) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản cầm cố, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập Báo cáo tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại bên dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn.

c) Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN). Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi cầm cố ghi theo giá nào thì Khi thu về ghi theo giá đó. Các tài sản thế chấp bởi giấy chứng nhận quyền sở hữu (như BDS) thì ko ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán tài chính (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên Báo cáo tài chính.

d) Trường hợp có các khoản ký cược, ký quỹ bởi tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch.

1.3. Về nguyên lý trong mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thiếu tài sản, phải truy tìm nguyên nhân và người phạm lỗi để có biện pháp xử lý cụ thể. Chỉ định khoản vào Tài khoản 1381 ngôi trường hợp chưa xác định được nguyên nhân về thiếu, mất mát, hư hư tài sản của Công ty (CTY, DN) phải chờ xử lý. Trường hợp tài sản thiếu đã xác định được nguyên nhân và đã có biên bạn dạng xử lý ngay trong kỳ thì ghi vào các tài khoản liên quan lại, ko định khoản qua Tài khoản 1381.

Giá trị mặt hàng tồn kho bị ngốn hụt, mất mát (trừ ngốn hụt trong định mức trong quá trình thu mua được định khoản vào giá trị mặt hàng tồn kho) sau Khi trừ số thu bồi thường được định khoản vào giá vốn mặt hàng buôn bán.

Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý đối với phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu qua kiểm kê sau Khi trừ đi phần bồi thường của các tổ chức, cá nhân có liên quan lại được định khoản vào chi phí (CP) khác của Công ty (CTY, DN).

1.4. Khoản tổn thất về nợ phải thu khác rất khó khăn đòi sau Khi trừ số dự phòng đã trích lập được định khoản vào chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN).2. Kết cấu của Tài khoản 138 – Phải thu khác

Bên Nợ TK

TK 138

Bên Có

– Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết;

– Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài Công ty (CTY, DN)) đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bạn dạng xử lý ngay;

– Phải thu về tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tài chính;

– Các khoản chi hộ bên thứ bố phải thu hồi, các số tiền nợ phải thu khác;

– Giá trị tài sản mang đi cầm cố hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược;

– Đánh giá lại các khoản phải thu khác là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

– Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan lại theo quyết định ghi trong biên bạn dạng xử lý;

– Số tiền đã thu được về các số tiền nợ phải thu khác;

– Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán;

– Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược tính vào chi phí (CP) khác;

– Đánh giá lại các khoản phải thu khác là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Số dư bên Nợ TK:

Các số tiền nợ phải thu khác chưa thu được.

 

 

Tài khoản 138 – Phải thu khác, có 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý: Phản ánh giá trị tài sản thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý.

– Tài khoản 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: Phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà Công ty (CTY, DN) đem đi cầm cố, ký quỹ, ký cược tại các Công ty (CTY, DN), tổ chức khác trong các quan lại hệ tài chính tài chính theo quy định của pháp luật.

– Tài khoản 1388 – Phải thu khác: Phản ánh các khoản phải thu của Công ty (CTY, DN) ngoài phạm vi các khoản phải thu phản ánh ở các TK 131, 133, 136, 1381, 1386 như: Phải thu các khoản cổ tức, lợi nhuận, tiền lãi; Phải thu các khoản phải bồi thường do làm mất tiền, tài sản;…

3. Cách định khoản phải thu khác (TK 138) Theo TT 133:

3.1. Tài sản cố định hữu hình dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại phát hiện nay thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381) (giá trị còn lại của TSCĐ)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá).

3.2. TSCĐ hữu hình dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí phúc lợi phát hiện nay thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

Đồng thời phản ánh phần giá trị còn lại của tài sản thiếu chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

3.3. Trường hợp tiền mặt tồn quỹ, vật tư, product ,… phát hiện nay thiếu Khi kiểm kê:
a) Khi chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có các TK 111, 152, 153, 155, 156.

b) Khi có biên bạn dạng xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)
Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị ngốn hụt mất mát của mặt hàng tồn kho sau Khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu qua kiểm kê phải tính vào tổn thất của Công ty (CTY, DN))

Có TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý.

c) Trường hợp tài sản phát hiện nay thiếu đã xác định được ngay nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388) (số phải bồi thường)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị ngốn hụt, mất mát của mặt hàng tồn kho sau Khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)

Có các TK 152, 153, 155, 156
Có các TK 111, 112.

3.4. Các khoản cho mượn tài sản tạm thời, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có các TK 152, 153, 155, 156,…

3.5. Các khoản chi hộ bên thứ bố phải thu hồi, các khoản phải thu khác, ghi

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có các TK liên quan lại.

3.6. Kế toán giao dịch ủy thác xuất – nhập vào tại bên nhận ủy thác:
a) Khi bên nhận uỷ thác chi hộ cho bên giao uỷ thác, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388) (nếu bên giao ủy thác chưa ứng tiền)
Nợ TK TK 3388- Phải trả phải nộp khác(trừ vào tiền nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112,…

b) Khi được Công ty (CTY, DN) uỷ thác xuất khẩu thanh toán bù trừ với các khoản đã chi hộ, kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) nhận uỷ thác xuất khẩu ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả khác (3388)

Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

c) Kế toán chi tiết các giao dịch thanh toán xuất – nhập vào ủy thác được thực hiện nay theo chỉ dẫn của tài khoản 338 – Phải trả khác; Kế toán các khoản thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào, thuế (tax) TTĐB, thuế (tax) nhập vào tại bên giao và nhận ủy thác thực hiện nay theo chỉ dẫn của tài khoản 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.
3.7. Định kỳ Khi xác định tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia phải thu, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…. (số đã thu được tiền)
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

3.8. Khi thu được tiền của các số tiền nợ phải thu khác, ghi:

Nợ TK TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK TK 112 – Tiền gửi Ngân mặt hàng

Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

3.9. Khi có quyết định xử lý nợ phải thu khác ko hề kĩ năng thu hồi, ghi:

Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (số bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan lại)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
Nợ TK TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu được bù đắp bởi khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi)
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (số định khoản vào chi phí (CP))

Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

3.10. Khi các Công ty (CTY, DN) trả mỹ xong thủ tục buôn bán các khoản phải thu khác (đang được phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán tài chính) cho công ty mua buôn bán nợ, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…. (số tiền thu được từ việc buôn bán số tiền nợ phải thu)
Nợ TK TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số chênh lệch được bù đắp bởi khoản dự phòng phải thu rất khó khăn đòi)
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (số chênh lệch giữa giá gốc số tiền nợ phải thu
rất khó khăn đòi với số tiền thu được từ buôn bán số tiền nợ và số đã được bù đắp bởi khoản dự phòng nợ phải thu rất khó khăn đòi)

Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

3.11. Kế toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, ghi:
a) Dùng tiền mặt, tiền gửi ngân mặt hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:
            Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1386)
                        Có các TK 111, 112
b) Khi mang mặt hàng tồn kho hoặc tài sản khác đi cầm cố, ghi:
            Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1386) (chi tiết theo từng khoản)
                        Có các TK 152, 155, 156,….
c) Trường hợp dùng TSCĐ để cầm cố, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1386) (giá trị còn lại)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn Tài sản cố định (giá trị ngốn mòn luỹ kế)
       Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá)

d) Khi nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược:
– Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:
            Nợ TK TK 111, 112
                        Có TK 138 – Phải thu khác (1386)
– Khi nhận lại mặt hàng tồn kho hoặc tài sản khác mang cầm cố, ghi:
            Nợ TK TK 152, 155, 156,….
                        Có TK 138 – Phải thu khác (1386)
– Nhận lại TSCĐ cầm cố, ghi:
            Nợ TK TK 211 – TSCĐ (Nguyên giá Khi đưa đi cầm cố)
                        Có TK 138 – Phải thu khác (1386) (giá trị còn lại)
                        Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị ngốn mòn luỹ kế)
đ) Trường hợp Công ty (CTY, DN) ko thực hiện nay đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:
            Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (số tiền bị trừ)
                        Có TK 138 – phải thu khác (1386)
e) Trường hợp sử dụng khoản ký quỹ, ký cược thanh toán cho người buôn bán, ghi:
            Nợ TK TK 331 – Phải trả người buôn bán
                        Có TK 138 – phải thu khác (1386)
3.12. Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu khác có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch:
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Có TK 138 – Phải thu khác

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 138 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản phải thu khác (Tài Khoản 138) Theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #phải #thu #khác #Tài #Khoản #Theo