Contents

Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 07:21:41 )

74

Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo Thông Tư 133

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo Thông Tư 133:
– Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa Công ty (CTY, DN) (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc định khoản phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán tài chính (đơn vị cấp bên dưới); Giữa các đơn vị định khoản phụ thuộc của cùng một Công ty (CTY, DN) với nhau.

Trong Công ty (CTY, DN), việc phân loại các đơn vị cấp bên dưới trực thuộc cho mục đích kế toán tài chính được căn cứ vào truyền thống của đơn vị (định khoản độc lập hoặc định khoản phụ thuộc, có tư cách pháp nhân Hay là ko, có người đại diện trước pháp luật Hay là ko) mà ko phụ thuộc vào tên gọi của đơn vị đó (chi nhánh, xí nghiệp, tổ, đội…).

– Các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” bao héc tàm tất cả khoản phải trả về vốn marketing thương mại và các khoản đơn vị định khoản phụ thuộc phải nộp Công ty (CTY, DN), phải trả đơn vị định khoản phụ thuộc khác; Các khoản Công ty (CTY, DN) phải cấp cho đơn vị định khoản phụ thuộc. Các khoản phải trả, phải nộp có thể là quan lại hệ nhận tài sản, vốn, thanh toán vãng lai, chi hộ trả hộ, …;

– Tùy theo việc phân cấp cai quản lý và đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí, Công ty (CTY, DN) quyết định đơn vị định khoản phụ thuộc ghi nhận khoản vốn marketing thương mại được Công ty (CTY, DN) cấp vào TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn marketing thương mại hoặc TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

– Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” được định khoản chi tiết cho từng đơn vị nội bộ có quan lại hệ thanh toán, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải trả.

– Cuối kỳ, kế toán tài chính tiến hành đánh giá, đối chiếu tài khoản 136, tài khoản 336 giữa các đơn vị nội bộ theo từng nội dung thanh toán để lập biên bạn dạng thanh toán bù trừ với từng đơn vị làm căn cứ định khoản bù trừ trên 2 tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp lúc.
2. Kết cấu của Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Bên Nợ TK

TK 336

Bên Có

– Số tiền đã trả cho đơn vị định khoản phụ thuộc;

– Số tiền đơn vị định khoản phụ thuộc đã nộp Công ty (CTY, DN);

– Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;

– Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan lại hệ thanh toán.

 

– Số vốn marketing thương mại của đơn vị định khoản phụ thuộc được Công ty (CTY, DN) cấp;

– Số tiền đơn vị định khoản phụ thuộc phải nộp Công ty (CTY, DN);

– Số tiền phải trả cho đơn vị định khoản phụ thuộc;

– Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.

 

 

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho Công ty (CTY, DN) và các đơn vị trong nội bộ Công ty (CTY, DN).

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3361 – Phải trả nội bộ về vốn marketing thương mại: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp bên dưới định khoản phụ thuộc để phản ánh số vốn marketing thương mại được đơn vị cấp trên giao.

– Tài khoản 3368 – Phải trả nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ trong cùng một Công ty (CTY, DN).

3. Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133:

3.1. Tại đơn vị định khoản phụ thuộc
a) Khi đơn vị định khoản phụ thuộc như chi nhánh, cửa mặt hàng, ban cai quản lý dự án… nhận vốn được cấp bởi Công ty (CTY, DN), đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 217…..

Có TK 336 – Phải trả nội bộ (3361).

b) Số tiền phải trả cho các đơn vị nội bộ khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, hoặc Khi nhận sản phẩm, product, dịch vụ từ các đơn vị nội bộ chuyển đến, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 331, 642,…
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT dược khấu trừ

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

c) Khi thu tiền hộ hoặc vay các đơn vị nội bộ khác, ghi:

Nợ TK các TK 111,112,…

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

d) Khi trả tiền cho Công ty (CTY, DN) và các đơn vị nội bộ về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ

Có các TK 111,112,…

đ) Khi có quyết định điều chuyển tài sản cho các đơn vị khác trong nội bộ và có quyết định giảm vốn marketing thương mại ở đơn vị định khoản phụ thuộc, ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ (3361)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (nếu điều chuyển TSCĐ, BĐSĐT)

Có các TK 152, 155, 156, 211, 217…..

e) Bù trừ giữa các khoản phải thu và phải trả phát sinh từ giao dịch với các đơn vị nội bộ, ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 136 – Phải thu nội bộ.

g) Trường hợp đơn vị định khoản phụ thuộc ko được phân cấp kế toán tài chính đến lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421), định kỳ đơn vị định khoản phụ thuộc kết chuyển các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí (CP) trực tiếp qua TK 336 – Phải trả nội bộ hoặc qua TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại, ghi:
– Kết chuyển doanh thu, thu nhập, ghi:

Nợ TK các TK 511, 515, 711

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại (nếu đơn vị định khoản phụ thuộc theo dõi hiệu quả marketing thương mại ko tuân theo dõi hiệu quả marketing thương mại)

– Kết chuyển các khoản chi phí (CP), ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ (nếu đơn vị định khoản phụ thuộc ko được phân cấp theo dõi hiệu quả marketing thương mại)
Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại (nếu đơn vị định khoản trong kỳ)
Có TK 336 – Phải trả nội bộ (nếu đơn vị định khoản phụ thuộc được phân cấp theo dõi hiệu quả marketing thương mại riêng)

Có các TK 632, 635, 642, 811 

– Định kỳ, đơn vị định khoản phụ thuộc được phân cấp theo dõi hiệu quả marketing thương mại trong kỳ kết chuyển hiệu quả marketing thương mại (lãi hoặc lỗ) chuyển lên đơn vị cấp trên, ghi:
+ Kết chuyển lãi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

+ Kết chuyển lỗ:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

h) Trường hợp được phân cấp định khoản đến lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối, định kỳ đơn vị định khoản phụ thuộc kết chuyển lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối cho đơn vị cấp trên, ghi:
– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối.

3.2. Định Khoản tại Công ty (CTY, DN) có đơn vị định khoản phụ thuộc (đơn vị cấp trên)
a) Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải cấp cho các đơn vị định khoản phụ thuộc, ghi:

Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

b) Các khoản phải trả cho các đơn vị định khoản phụ thuộc, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211, 331, 642,….

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

c) Khi thanh toán các khoản phải trả cho các đơn vị định khoản phụ thuộc, ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ

Có các TK 111, 112, …

d) Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ, ghi:

Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 136 – Phải thu nội bộ.

4. Sơ đồ định khoản TK 336 theo TT 133

Xem thêm: Cách định khoản tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo TT 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #Tài #khoản #Phải #trả #nội #bộ #theo