Contents

Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 20:59:23 )

82

Tài khoản 155 – Thành phẩm dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của Công ty (CTY, DN). Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của Công ty (CTY, DN) sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn và nhập kho.

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 155 – Thành phẩm theo TT 133

– Trong giao dịch xuất khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác, ko dùng đến tại bên nhận ủy thác (bên nhận giữ hộ).

– Thành phẩm do các bộ phận sản xuất chính và sản xuất phụ của Công ty (CTY, DN) sản xuất ra phải được đánh giá theo giá thành sản xuất (giá gốc), bao héc tàm tất cả: Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí (CP) lực lượng lao động trực tiếp, chi phí (CP) sản xuất chung và những chi phí (CP) khác có liên quan lại trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm.

– Không được tính vào giá gốc thành phẩm các chi phí (CP) sau:

+ Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, chi phí (CP) lực lượng lao động và các chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại khác phát sinh trên mức bình thường;

+ Chi phí vận chuyển, bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho trừ các khoản chi phí (CP) vận chuyển, bảo đảm an toàn mặt hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí (CP) bảo đảm an toàn trong quá trình mua mặt hàng;

+ Chi phí buôn bán sản phẩm;

+ Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN).

– Thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến được đánh giá theo giá thành thực tế gia công chế biến bao héc tàm tất cả: Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí (CP) thuê gia công và các chi phí (CP) khác có liên quan lại trực tiếp đến quá trình gia công.

– Việc tính giá trị thành phẩm xuất kho được thực hiện nay theo một trong bố phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ; Phương pháp Nhập trước – Xuất trước.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Các phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng tồn kho

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nếu kế toán tài chính chi tiết nhập, xuất kho thành phẩm hằng ngày được ghi sổ theo giá định khoản (có thể là giá thành plan hoặc giá nhập kho được quy định thống nhất). Cuối kỳ, kế toán tài chính phải tính giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho và xác định thông số chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá định khoản của thành phẩm (tính cả số chênh lệch của thành phẩm đầu kỳ) làm cơ sở xác định giá thành thực tế của thành phẩm nhập, xuất kho trong kỳ (sử dụng công thức tính đã nêu ở phần giải thích Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”).

– Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện nay theo từng kho, từng loại, group, thứ thành phẩm.
2. Kết cấu của Tài khoản 155 – Thành phẩm

Bên Nợ TK

TK 155

Bên Có

– Trị giá của thành phẩm nhập kho;

– Trị giá của thành phẩm thừa Khi kiểm kê;

– Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

 

– Trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho;

– Trị giá của thành phẩm thiếu hụt Khi kiểm kê;

– Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ TK: Trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

 

 

3. Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133:

3.1. Trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
3.1.1. Nhập kho thành phẩm do Công ty (CTY, DN) sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, ghi:

Nợ TK TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

3.1.2. Xuất kho thành phẩm để đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, kế toán tài chính phản ánh giá vốn của thành phẩm xuất buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155 – Thành phẩm.

3.1.3. Xuất kho thành phẩm gửi đi buôn bán, xuất kho cho các cơ sở nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi, ghi:

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán (gửi buôn bán đại lý)

Có TK 155 – Thành phẩm.

3.1.4. Khi người sử dụng trả lại số thành phẩm đã buôn bán: Trường hợp thành phẩm đã buôn bán bị trả lại thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán tài chính phản ánh doanh thu mặt hàng buôn bán bị trả lại theo giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311)

Có các TK 111, 112, 131,… (tổng giá trị của mặt hàng buôn bán bị trả lại).

Đồng thời phản ánh giá vốn của thành phẩm đã buôn bán nhập lại kho, ghi:

Nợ TK TK 155 – Thành phẩm

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

3.1.5. Xuất kho sản phẩm tiêu dùng nội bộ:

Nợ TK các TK 641, 642, 241, 211

Có TK 155 – Thành phẩm.

3.1.6. Xuất kho thành phẩm đưa đi góp vốn vào đơn vị khác:

Nợ TK TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (theo giá đánh giá lại)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ rộng giá trị ghi sổ của
thành phẩm.

                        Có TK 155 – Thành phẩm
                        Có TK 711 – Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn rộng giá trị ghi sổ của thành phẩm)
3.1.7 Khi xuất kho thành phẩm dùng để mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác, ghi:
– Ghi nhận doanh thu buôn bán thành phẩm và khoản vốn vào đơn vị khác, ghi:

Nợ TK các TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra phải nộp.

– Ghi nhận giá vốn thành phẩm dùng để mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155- Thành phẩm.

3.1.8. Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thừa, thiếu thành phẩm Khi kiểm kê đều phải lập biên bạn dạng và truy tìm nguyên nhân xác định người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bạn dạng kiểm kê và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để ghi sổ kế toán tài chính:
– Nếu thừa, thiếu thành phẩm do lầm lẫn hoặc chưa ghi sổ kế toán tài chính phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu trên sổ kế toán tài chính;
– Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thừa, thiếu phải chờ xử lý:
+ Nếu thừa, ghi:

Nợ TK TK 155 – Thành phẩm (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Có các tài khoản liên quan lại.

+ Nếu thiếu, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý)

Có TK 155 – Thành phẩm.

Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…. (nếu cá nhân phạm lỗi bồi thường bởi tiền)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (trừ vào lương của cá nhân phạm lỗi )
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388) (phải thu bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (phần giá trị ngốn hụt, mất mát còn lại sau Khi trừ
số thu bồi thường)

Có TK 138 – Phải thu khác (1381).

3.1.9. Trường hợp Công ty (CTY, DN) sử dụng sản phẩm sản xuất ra để biếu tặng, khuyến mại, lăng xê (theo pháp luật về thương mại):
a) Trường hợp xuất sản phẩm để biếu tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product…., kế toán tài chính ghi nhận giá trị sản phẩm vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm (chi tiết mặt hàng khuyến mại, lăng xê), ghi:

Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)

Có TK 155 – Thành phẩm (chi phí (CP) sản xuất sản phẩm).

b) Trường hợp xuất sản phẩm để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).
– Khi xuất mặt hàng khuyến mại, kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá thành sản xuất)

Có TK 155 – Thành phẩm.

– Ghi nhận doanh thu của mặt hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm được buôn bán và sản phẩm khuyến mại, lăng xê, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

c) Nếu biếu tặng cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán tài chính phải ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường, ghi:
– Ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán đối với giá trị sản phẩm dùng để biếu, tặng công tư vấn viên cấp dưới và người lao động:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155 – Thành phẩm.

– Ghi nhận doanh thu của sản phẩm được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:

Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

3.1.10. Kế toán trả lương cho người lao động bởi sản phẩm
– Doanh thu của sản phẩm dùng để trả lương cho người lao động, ghi:

Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311)
Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân (nếu có).

– Ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán đối với giá trị sản phẩm dùng để trả lương cho công tư vấn viên cấp dưới và người lao động:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155 – Thành phẩm.

3.1.11. Phản ánh giá vốn thành phẩm ứ đọng, chẳng cần dùng Khi thanh lý, nhượng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155 – Thành phẩm.

3.2. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
a) Đầu kỳ, kế toán tài chính căn cứ hiệu quả kiểm kê thành phẩm đã kết chuyển cuối kỳ trước để kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào tài khoản 632 “Giá vốn mặt hàng buôn bán”, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155 – Thành phẩm.

b) Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thành phẩm tồn kho, kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 155 – Thành phẩm

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 155 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản thành phẩm (TK 155) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #thành #phẩm #theo