Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 07:20:58 )

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một trong những bộ phận hợp thành chẳng thể tách rời của Báo cáo tài chính Công ty (CTY, DN) dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu Công ty (CTY, DN) xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, phù hợp và phải chăng Báo cáo tài chính.
1. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DNN) (Ban hành theo phụ lục 2 của Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính

 

Đơn vị báo cho biết giải trình: …………………Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B09 – DNN(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHNăm ….(Áp dụng cho Công ty (CTY, DN) đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tục)

I. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN)
1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực marketing thương mại.
3. Ngành nghề marketing thương mại.
4. Chu kỳ sản xuất, marketing thương mại thông thường.
5. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) trong năm tài chính có ảnh hưởng trọn đến Báo cáo tài chính.
6. Tuyên bố về kĩ năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được Hay là ko, nếu ko so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình Công ty (CTY, DN), chia, tách Công ty (CTY, DN) nêu độ dài về kỳ so sánh…)II. Kỳ kế toán tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính
1. Kỳ kế toán tài chính năm (bắt mối cung cấp từ ngày…./…./…. kết thúc vào ngày…./…./….).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng trọn của sự thay đổi.III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán tài chính áp dụng
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính áp dụngIV. Các chính sách kế toán tài chính áp dụng (chi tiết theo các nội dung bên dưới đây nếu có phát sinh)
– Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán tài chính.
– Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bởi nước ngoài tệ sang Đồng nước ta.
– Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
– Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản vốn tài chính.
– Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải thu.
– Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho.
– Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu ngốn TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BDS đầu tư.
– Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải trả.
– Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí (CP) đi vay.
– Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
– Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
– Nguyên tắc kế toán tài chính chi phí (CP).V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính:……

1. Tiền và tương đương tiền
– Tiền mặt
– Tiền gửi ngân mặt hàng ko kỳ hạn
– Tương đương tiềnCộng

Cuối nămĐầu năm2. Các khoản vốn tài chính
a) Chứng khoán marketing thương mại
– Tổng giá trị cổ phiếu;
– Tổng giá trị trái phiếu;
– Các loại chứng khoán khác;
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
– Tiền gửi có kỳ hạn
– Các khoản vốn khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính
– Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại
– Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Cuối năm
 


 

Đầu năm
 


 

3. Các khoản phải thu
(Tùy theo yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN), có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn)

Cuối năm

Đầu năm

a) Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Trong đó: Phải thu của các bên liên quan lại

b) Trả trước cho người buôn bán
Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan lại

c) Phải thu khác (đầy đủ theo yêu cầu cai quản lý):
– Phải thu về cho vay
– Tạm ứng
– Phải thu nội bộ khác
– Phải thu khác

d) Tài sản thiếu chờ xử lý
– Tiền;
– Hàng tồn kho;
– TSCĐ;
– Tài sản khác.

 
 đ) Nợ TK xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn tuy nhiên rất rất khó khăn có kĩ năng thu hồi)

 

Cuối năm

Đầu năm

4. Hàng tồn kho (Mã số 141)
– Hàng đang đi trên đường;
– Nguyên liệu, vật liệu;
– Công cụ, dụng cụ;
– Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang;
– Thành phẩm;
– Hàng hóa;
– Hàng gửi đi bánCộng

Trong đó:
– Giá trị mặt hàng tồn kho ứ đọng, ko an toàn cỏi, mất phẩm chất ko hề kĩ năng tiêu thụ;

 

 

– Giá trị mặt hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố BH an toàn các số tiền nợ phải trả;

– Lý do và phía xử lý đối với mặt hàng tồn kho ứ đọng, ko an toàn cỏi, mất phẩm chất.
– Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc trả nhập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho.5. Tăng, giảm tài sản cố định (đầy đủ từng loại tài sản theo yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN)):

Khoản mục

Số dư đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số dư cuối năm

A. TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

Nguyên giá

 

 

 

 

Giá trị ngốn mòn lũy kế

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

B. TSCĐ vô hình

 

 

 

 

Nguyên giá

 

 

 

 

Giá trị ngốn mòn lũy kế

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

C. TSCĐ thuê tài chính

 

 

 

 

Nguyên giá

 

 

 

 

Giá trị ngốn mòn lũy kế

 

 

 

 

Giá trị còn lại

 

 

 

 

– Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu ngốn ko hề vẫn còn sử dụng;- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;- Đối với TSCĐ thuê tài chính:- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.6. Tăng, giảm BDS đầu tư (đầy đủ theo yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN)):

Khoản mục

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

a) Bất động sản đầu tư cho thuê

 

 

 

 

– Nguyên giá

 

 

 

 

– Giá trị ngốn mòn lũy kế

 

 

 

 

– Giá trị còn lại

 

 

 

 

b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

 

 

 

 

– Nguyên giá

 

 

 

 

– Giá trị ngốn mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá

 

 

 

 

– Tổn thất do suy giảm giá trị

 

 

 

 

– Giá trị còn lại

 

 

 

 

– Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu ngốn ko hề vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

7. Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

Cuối năm

Đầu năm

– Mua sắm
– XDCB
– Sửa chữa lớn TSCĐCộng8. Tài sản khác
– Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN))

 

 

– Các khoản phải thu của Nhà nước

9. Các khoản phải trả

Cuối năm

Đầu năm

(Tùy theo yêu cầu cai quản lý của Công ty (CTY, DN), có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn)

 

 

a) Phải trả người buôn bán
Trong đó: Phải trả các bên liên quan lại

 

 

b) Người mua trả tiền trước
Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan lại

 

 

c) Phải trả khác (đầy đủ theo yêu cầu cai quản lý):
– Chi phí phải trả
– Phải trả nội bộ khác
– Phải trả, phải nộp khác
+ Tài sản thừa chờ xử lý
+ Các khoản phải nộp theo lương
+ Các khoản khác

 

 

d) Nợ TK quá hạn chưa thanh toán

10. thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp đất nước

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

(đầy đủ cho từng loại thuế (tax))Cộng

……

……

……

……

11. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối năm

Trong năm

Đầu năm

Tăng

Giảm

a) Vay ngắn hạn
Trong đó: Vay từ các bên liên quan lại
b) Vay dài hạn
Trong đó: Vay từ các bên liên quan lại
c) Các số tiền nợ gốc thuê tài chính
Trong đó: Nợ TK thuê tài chính từ các bên liên quan lại 

  

  

  

 

Cộng

12. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

– Dự phòng BH sản phẩm product;
– Dự phòng BH công trình xây dựng;
– Dự phòng phải trả khác.Cộng…………

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Vốn khác của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch tỷ giá

LNST thuế (tax) chưa phân phối và các quỹ

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

Số dư đầu năm

 

 

 

 

 

 

 

Tăng vốn trong năm

 

 

 

 

 

 

 

Giảm vốn trong năm

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

– Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và các thông tin khác).14. Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính
a) Tài sản thuê ngoài (đầy đủ số lượng, chủng loại và các thông tin cần thiết khác đối với các tài sản thuê ngoài chủ yếu)
b) Tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy định, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ).
– Vật tư product nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác.
– Hàng hóa nhận buôn bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp.
c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ).
d) Nợ TK rất khó khăn đòi đã xử lý.
đ) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm,… phát sinh từ các số tiền nợ quá hạn tuy nhiên ko được ghi nhận doanh thu.
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính.15. Thuyết minh về các bên liên quan lại (danh sách các bên liên quan lại, giao dịch và các thông tin khác về các bên liên quan lại chưa được trình bày ở các nội dung nêu trên)16. Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các Công ty (CTY, DN) được giải trình, thuyết minh các thông tin khác nếu thấy cần thiếtVI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh doanhĐơn vị tính: …………….

1. Tổng doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Năm nay

Năm trước

a) Doanh thu
– Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa
– Doanh thu buôn bán thành phẩm
– Doanh thu cung cấp dịch vụ
– Doanh thu khácCộng

 
 
 
 

 
 
 
 

b) Doanh thu từ các bên liên quan lại (chi tiết cho từng đối tượng)
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, Công ty (CTY, DN) phải thuyết minh thêm để so sánh sự biệt lập giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

Năm trước

– Chiết khấu thương mại;
– Giảm giá mặt hàng buôn bán;
– Hàng buôn bán bị trả lại.Cộng…………

3. Giá vốn mặt hàng buôn bán

Năm nay

Năm trước

– Giá vốn của product đã buôn bán;
– Giá vốn của thành phẩm đã buôn bán;
– Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
– Giá vốn khác;
– Các khoản chi phí (CP) khác được tính vào giá vốn;
– Các khoản ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.Cộng


(…)…


(…)…

4. Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

Năm nay

Năm trước

– Lãi tiền gửi, tiền cho vay;
– Lãi buôn bán các khoản vốn tài chính;
– Cổ tức, lợi nhuận được chia;
– Lãi chênh lệch tỷ giá;
– Lãi buôn bán sản phẩm trả chậm, chiết khấu thanh toán;
– Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính khác.Cộng


……


……

5. Chi phí tài chính

Năm nay

Năm trước

– Lãi tiền vay;
– Chiết khấu thanh toán, lãi mua mặt hàng trả chậm;
– Lỗ do buôn bán các khoản vốn tài chính;
– Lỗ chênh lệch tỷ giá;
– Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;

– Chi phí tài chính khác;
– Các khoản ghi giảm chi phí (CP) tài chính.6. Chi phí cai quản lý marketing thương mại

Năm nay

Năm trước

a) Các khoản chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) phát sinh trong kỳ
b) Các khoản chi phí (CP) buôn bán sản phẩm phát sinh trong kỳ
c) Các khoản ghi giảm chi phí (CP) cai quản lý marketing thương mại
– Hoàn nhập các khoản dự phòng;
– Các khoản ghi giảm khác7. Thu nhập khác

Năm nay

Năm trước

– Lãi thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;
– Lãi do đánh giá lại tài sản;
– Tiền phạt thu được;
– thuế (tax) (Tax) được giảm, được trả;
– Các khoản khác.Cộng

……

……

8. Chi phí khác

Năm nay

Năm trước

– Lỗ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;
– Lỗ do đánh giá lại tài sản;
– Các khoản bị phạt;
– Các khoản khác.Cộng
……
……

9. Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành

Năm nay

Năm trước

– Chi phí thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tính trên thu nhập chịu thuế (tax) năm hiện nay hành

– Điều chỉnh chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của các năm trước vào chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập năm hiện nay hành

– Tổng chi phí (CP) thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Các khoản tiền do Công ty (CTY, DN) nắm giữ tuy nhiên ko được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do Công ty (CTY, DN) nắm giữ tuy nhiên ko được sử dụng do có sự giới hạn của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà Công ty (CTY, DN) phải thực hiện nay.VIII. Những thông tin khác
1. Những số tiền nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: …
2. Những sự khiếu nại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm: ………………………..
3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán tài chính trước): …………………………………………………………………………………………
4. Thông tin về phát động và sinh hoạt giải trí liên tục: …………………………………………………………
5. Những thông tin khác …………………………………………………………………….
 

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.
2. Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

a) Khi lập Báo cáo tài chính, Công ty (CTY, DN) phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo chỉ dẫn tại Thông tư này.
b) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) phải trình bày những nội dung bên dưới đây:
– Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán tài chính cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự khiếu nại cần thiết;
– Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, tuy nhiên lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và phù hợp và phải chăng tình hình tài chính, hiệu quả marketing thương mại của Công ty (CTY, DN).
c) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có khối mạng lưới server. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù thống nhất với đặc thù của mình theo nguyên lý mỗi khoản mục trong Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan lại trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.3. Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
– Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ báo cho biết giải trình;
– Căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan lại;
– Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính kỳ trước;
– Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty (CTY, DN) và các tài liệu liên quan lại.

4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

4.1. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN)
Trong phần này Công ty (CTY, DN) cần nêu rõ:
a) Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc Công ty (CTY, DN) tư nhân.
b) Lĩnh vực marketing thương mại: Nêu rõ là sản xuất công nghiệp, marketing thương mại thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực marketing thương mại.
c) Ngành nghề marketing thương mại: Nêu rõ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của Công ty (CTY, DN).
d) Chu kỳ sản xuất, marketing thương mại thông thường: Trường hợp chu kỳ kéo dãn rộng 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất marketing thương mại bình quân của ngành, lĩnh vực.
đ) Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) trong năm tài chính có ảnh hưởng trọn đến Báo cáo tài chính: Nêu rõ những sự khiếu nại về môi ngôi trường pháp lý, diễn biến thị ngôi trường, đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, cai quản lý, tài chính, các sự khiếu nại sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô… có ảnh hưởng trọn đến Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN).4.2. Kỳ kế toán tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính
a) Kỳ kế toán tài chính năm ghi rõ kỳ kế toán tài chính năm theo năm dương lịch bắt mối cung cấp từ ngày 01/01/… đến 31/12/… Nếu Công ty (CTY, DN) có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày chính thức phát động và ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm.
b) Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính: ghi rõ là Đồng nước ta hoặc một đơn vị tiền tệ kế toán tài chính được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.4.3. Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính áp dụng
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính: Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp và có tuân thủ Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa Hay là ko?4.4. Các chính sách kế toán tài chính áp dụng
(1) Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán tài chính:
– Ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch
– Cách xác định tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong kỳ và tỷ giá áp dụng Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ cuối kỳ.
(2) Nguyên tắc chuyển đổi báo cho biết giải trình tài chính được lập bởi nước ngoài tệ sang Đồng nước ta.
(3) Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào.
(4) Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản vốn tài chính
a) Đối với chứng khoán marketing thương mại:
– Thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+ hoặc thời điểm khác)
– Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị phù hợp và phải chăng hoặc giá gốc;
– Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại.
b) Đối với các khoản cho vay:
– Có đánh giá lại các khoản cho vay thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?
– Căn cứ lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi đối với các khoản cho vay.
c) Đối với các khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết (dựa vào tỷ lệ biểu quyết hoặc thỏa thuận khác):
– Đối với các công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ, thời điểm ghi nhận ban sơ là thời điểm nào?
– Nguyên tắc xác định công ty liên doanh, liên kết (dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hoặc tỷ lệ lợi ích);
– Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; căn cứ để xác định tổn thất;
d) Đối với các khoản vốn vào công cụ vốn của đơn vị khác:
– Giá trị ghi sổ của khoản vốn vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hoặc phương pháp khác?
– Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất.
đ) Các phương pháp kế toán tài chính đối với các giao dịch khác liên quan lại đến đầu tư tài chính:
– Giao dịch thay bằng cổ phiếu;
– Giao dịch đầu tư bên dưới mẫu mã góp vốn;
– Giao dịch bên dưới mẫu mã mua lại phần vốn góp;
– Phương pháp kế toán tài chính đối với khoản cổ tức được chia bởi cổ phiếu;
(4) Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải thu
– Tiêu chí phân loại các số tiền nợ phải thu (phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác)?
– Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cho biết giải trình, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng ko?
– Có đánh giá lại các số tiền nợ phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?
– Phương pháp lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi.
(5) Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho
– Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho: Nêu rõ mặt hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được.
– Phương pháp tính giá trị mặt hàng tồn kho: Nêu rõ áp dụng phương pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; giá thực tế đích danh hoặc phương pháp giá marketing thương mại nhỏ lẻ).
– Phương pháp định khoản mặt hàng tồn kho: Nêu rõ áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ.
– Phương pháp lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho (Nêu rõ Công ty (CTY, DN) lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn rộng của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho. Phương pháp lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề dẫn đến năm nay phải lập thêm hoặc trả nhập).
(6) Nguyên tắc kế toán tài chính và khấu ngốn TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư
a) Nguyên tắc kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
– Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản chi phí (CP) phát sinh sau ghi nhận ban sơ (chi phí (CP) nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào nguyên giá hoặc chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại;
– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn TSCĐ;
– Các quy định khác về cai quản lý, sử dụng, khấu ngốn TSCĐ có được tuân thủ ko?
b) Nguyên tắc kế toán tài chính TSCĐ thuê tài chính:
– Nêu rõ nguyên giá được xác định ra làm sao;
– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn TSCĐ thuê tài chính.
c) Nguyên tắc kế toán tài chính Bất động sản đầu tư.
– Nguyên giá BĐSĐT được ghi nhận theo phương pháp nào?
– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn BĐSĐT.
(7) Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải trả
– Phân loại nợ phải trả ra làm sao?
– Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cho biết giải trình, theo nguyên tệ ko?
– Có đánh giá lại các số tiền nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?
– Có lập dự phòng nợ phải trả ko?
(8) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí (CP) đi vay:
– Nguyên tắc ghi nhận chi phí (CP) đi vay: Nêu rõ chi phí (CP) đi vay được ghi nhận vào chi phí (CP) tài chính trong kỳ Khi phát sinh hoặc được vốn hóa.
– Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí (CP) đi vay được vốn hóa trong kỳ: Nêu rõ tỷ lệ vốn hóa này là bao lăm?
(9) Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
– Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp ko; Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận ra làm sao?
– Lợi nhuận chưa phân phối được xác định ra làm sao?
(10) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:
– Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ: Có tuân thủ đầy đủ các điều khiếu nại ghi nhận doanh thu Hay là ko?
– Doanh thu hợp đồng xây dựng
– Các nguyên lý ghi nhận doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.
– Các nguyên lý ghi nhận thu nhập khác.
(11) Nguyên tắc kế toán tài chính chi phí (CP):
– Giá vốn mặt hàng buôn bán (có đảm bảo nguyên lý phù phù hợp với doanh thu ko; Có đảm bảo nguyên lý thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí (CP) vượt trên mức bình thường của mặt hàng tồn kho ko; Các khoản ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán là gì…)
– Chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ chi phí (CP) lãi vay (bao gồm số trích trước) của kỳ báo cho biết giải trình ko?
– Chi phí cai quản lý marketing thương mại: Có ghi nhận đầy đủ chi phí (CP) buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) phát sinh trong kỳ ko; Các khoản điều chỉnh giảm chi phí (CP) buôn bán sản phẩm và chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN) là gì….4.5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính:
– Trong phần này, Công ty (CTY, DN) phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính làm rõ ràng rộng nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
– Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính” là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo tình hình tài chính. Số liệu ghi vào cột “Số đầu năm” được lấy từ cột “Số cuối năm” trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Số cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Báo cáo tình hình tài chính năm nay;
+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;
+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan lại.
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) có áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán tài chính hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột “Số đầu năm”) để đảm bảo nguyên lý có thể so sánh được và phải giải trình rõ điều này trong thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính. Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Số đầu năm” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “Số cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị phù hợp và phải chăng, ngôi trường hợp ko xác định được giá trị phù hợp và phải chăng thì phải ghi rõ lý do.4.6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại:
– Trong phần này, Công ty (CTY, DN) phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện nay trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính làm rõ ràng rộng nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí (CP).
– Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại” là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại năm nay;
+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;
+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan lại.
– Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này theo nguyên lý phù phù hợp với số dẫn từ Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.
– Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Năm nay” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “Năm trước” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.4.7. Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Trong phần này, Công ty (CTY, DN) phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể hiện nay trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng làm rõ ràng rộng về các yếu tố ảnh hưởng trọn đến lưu chuyển tiền trong kỳ của Công ty (CTY, DN).
– Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước; Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay;
+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;
+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan lại.4.8. Những thông tin khác
Trong phần này, Công ty (CTY, DN) phải trình bày những thông tin cần thiết khác (nếu có) ngoài các thông tin đã trình bày trên nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin khác nếu xét thấy cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính của Công ty (CTY, DN) đã được trình bày trung thực, phù hợp và phải chăng.

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo mẫu của TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #thuyết #minh #báo #cáo #tài #chính #theo #mẫu #của