Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 05:49:49 )

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối dùng để phản ánh hiệu quả marketing thương mại (lãi, lỗ) sau thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty (CTY, DN).

1. Nguyên tắc định khoản TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

1.1. Việc phân chia lợi nhuận phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính hiện nay hành.

1.2. Phải định khoản chi tiết hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của từng năm tài chính (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của Công ty (CTY, DN) (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các ngôi nhà đầu tư).

1.3. Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán tài chính và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước tuy nhiên năm nay mới phát hiện nay dẫn đến phải điều chỉnh số dư đầu năm phần lợi nhuận chưa phân phối thì kế toán tài chính phải điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước” trên sổ kế toán tài chính và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối” trên Báo cáo tình hình tài chính.

Đối với tất cả các Công ty (CTY, DN), Khi phân phối lợi nhuận cần cân nhắc tới các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối có thể ảnh hưởng trọn đến luồng tiền và kĩ năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của Công ty (CTY, DN), như:

– Khoản lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn; do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ; do đánh giá lại các công cụ tài chính;

– Các khoản mục phi tiền tệ khác…

1.4. Trong phát động và sinh hoạt giải trí hợp đồng liên minh marketing thương mại (BCC) chia lợi nhuận sau thuế (tax), Công ty (CTY, DN) phải theo dõi riêng hiệu quả của BCC làm căn cứ để phân phối lợi nhuận hoặc chia lỗ cho các bên. Doanh nghiệp là bên nộp và quyết toán thuế (tax) TNDN thay các bên trong BCC chỉ phản ánh phần lợi nhuận tương ứng với phần của mình được hưởng trọn, ko được phản ánh toàn bộ hiệu quả của BCC trên tài khoản này trừ những Khi có quyền đánh giá đối với BCC.

1.5. Đối với cổ tức ưu đãi phải trả: Doanh nghiệp phải căn cứ vào truyền thống của cổ phiếu ưu đãi để định khoản theo nguyên lý:

– Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, kế toán tài chính ko ghi nhận cổ tức phải trả từ lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối;

– Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu, khoản cổ tức ưu đãi phải trả được kế toán tài chính tương tự như việc trả cổ tức của cổ phiếu phổ thông.

1.6. Doanh nghiệp phải theo dõi trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ số lỗ tính thuế (tax) và số lỗ ko tính thuế (tax), trong đó:

– Khoản lỗ tính thuế (tax) là khoản lỗ tạo ra bởi các khoản chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax);

– Khoản lỗ ko tính thuế (tax) là khoản lỗ tạo ra bởi các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax).

Khi chuyển lỗ theo quy định của pháp luật, Công ty (CTY, DN) chỉ được chuyển phần lỗ tính thuế (tax) làm căn cứ giảm trừ số thuế (tax) phải nộp trong tương lai.
2. Kết cấu của Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối:

Bên Nợ TK

TK 421

Bên Có

– Số lỗ về phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN);

– Trích lập các quỹ của Công ty (CTY, DN);

– Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;

– Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu.

 

– Số lợi nhuận thực tế phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) trong kỳ;

– Số lỗ của cấp bên dưới được cấp trên cấp bù;

– Xử lý các khoản lỗ về phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

 

Tài khoản 421 có thể có số dư Nợ TK hoặc số dư Có.

 

Số dư bên Nợ TK: Số lỗ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chưa xử lý.

 

Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước: Phản ánh hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán tài chính và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện nay.

Đầu năm sau, kế toán tài chính kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước”.

– Tài khoản 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay: Phản ánh hiệu quả marketing thương mại, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

3. Cách định khoản tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối theo thông tư 133

a) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại:
– Trường hợp lãi, ghi:

Nợ TK TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 421- Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (4212).

– Trường hợp lỗ, ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (4212)

Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.

b) Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi trả tiền cổ tức, lợi nhuận, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các TK 111, 112,… (số tiền thực trả).

c) Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bởi cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ mối cung cấp Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối) ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối
Nợ TK TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá phát hành thấp rộng mệnh giá) (nếu có)

Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)
Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lêch giữa giá phát hành cao rộng mệnh giá) (nếu có).

d) Các Công ty (CTY, DN) ko phải là công ty cổ phần Khi quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (phần lợi nhuận để lại của Công ty (CTY, DN)), ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

đ) Khi trích quỹ từ hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (phần lợi nhuận để lại của Công ty (CTY, DN)), ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534).

e) Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước, ghi:
– Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi), ghi:

Nợ TK TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước.

– Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ TK (lỗ), ghi:

Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 421 theo TT 133

Xem thêm: Cách tính thuế (tax) TNDN

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối (TK 421) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Lợi #nhuận #sau # thuế (tax) #chưa #phân #phối #theo