Contents

Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 05:10:34 )

354

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dùng để phản ánh các chi phí (CP) thực tế đã phát sinh tuy nhiên có liên quan lại đến hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của nhiều kỳ kế toán tài chính và việc kết chuyển các khoản chi phí (CP) này vào chi phí (CP) SXKD của các kỳ kế toán tài chính sau.

* Các nội dung được phản ánh là chi phí (CP) trả trước, gồm:

– Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ (quyền sử dụng đất, xưởng sản xuất, kho kho bãi, văn phòng làm việc, cửa mặt hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại nhiều kỳ kế toán tài chính.

– Chi phí thành lập Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) đào tạo, lăng xê phát sinh trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí có giá trị lớn được phân bổ theo quy định của pháp luật hiện nay hành;

– Chi phí mua bảo đảm (bảo đảm cháy, nổ, bảo đảm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo đảm thân xe, bảo đảm tài sản,…) và các loại lệ phí mà Công ty (CTY, DN) mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán tài chính;

– Công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong nhiều kỳ kế toán tài chính;

– Lãi tiền vay trả trước cho nhiều kỳ kế toán tài chính;

– Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn Công ty (CTY, DN) ko thực hiện nay trích trước chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ theo quy định của pháp luật hiện nay hành;

– Chi phí phân tách và thử nghiệm và phân tích và chi phí (CP) cho giai đoạn triển khai mất đi tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu được phân bổ dần theo quy định của pháp luật hiện nay hành;

– Các khoản chi phí (CP) trả trước khác phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của nhiều kỳ kế toán tài chính.

* Việc tính và phân bổ chi phí (CP) trả trước vào chi phí (CP) SXKD từng kỳ kế toán tài chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí (CP) để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phù hợp và phải chăng.

* Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí (CP) trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí (CP) của từng kỳ kế toán tài chính và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí (CP).

* Đối với các khoản chi phí (CP) trả trước bởi nước ngoài tệ, ngôi trường hợp tại thời điểm lập báo cho biết giải trình có bởi cớ chắc chắn về việc người buôn bán chẳng thể cung cấp product, dịch vụ và Công ty (CTY, DN) sẽ chắc chắn nhận lại các khoản trả trước bởi nước ngoài tệ thì được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ và phải đánh giá lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch tại thời điểm báo cho biết giải trình.

Việc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại chi phí (CP) trả trước là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được thực hiện nay theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133.
1. Kết cấu của Tài khoản 242 – Chi phí trả trước

Bên Nợ TK

TK 242

Bên Có

Các khoản chi phí (CP) trả trước phát sinh trong kỳ.

 

Các khoản chi phí (CP) trả trước đã tính vào chi phí (CP) SXKD trong kỳ.

Số dư bên Nợ TK: Các khoản chi phí (CP) trả trước chưa tính vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

 

 

3. Cách định khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133:

a) Khi phát sinh các khoản chi phí (CP) trả trước phải phân bổ dần vào chi phí (CP) SXKD của nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,…

Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí (CP) trả trước vào chi phí (CP) SXKD, ghi:

Nợ TK các TK 154, 642

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

Mời các bạn tham khảo thêm: Mẫu bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước (TK242)

 
b) Khi trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo phương thức thuê phát động và sinh hoạt giải trí và phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,…

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, chi phí (CP) trả trước cả về thuế (tax) GTGT.
c) Đối với công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong nhiều kỳ, Khi xuất dùng, cho thuê, ghi:
– Khi xuất dùng hoặc cho thuê, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức phù hợp và phải chăng. Căn cứ để xác định mức chi phí (CP) phải phân bổ mỗi kỳ có thể là thời gian sử dụng hoặc lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê tham gia vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại trong từng kỳ kế toán tài chính. Khi phân bổ, ghi:

Nợ TK các TK 154, 642,…

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

d) Trường hợp mua TSCĐ và BDS đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp:
– Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua BDS đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, ghi:

Nợ TK các TK 211, 217 (nguyên giá – ghi theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước (phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải

thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế (tax) (Tax) GTGT (nếu có))

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).

– Định kỳ, thanh toán tiền cho người buôn bán, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có các TK 111, 112 (số phải trả định kỳ cả về giá gốc và lãi trả chậm, trả

góp phải trả định kỳ).
– Định kỳ, tính vào chi phí (CP) theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

đ) Trường hợp chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn, Công ty (CTY, DN) ko thực hiện nay trích trước chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ, phải phân bổ chi phí (CP) vào nhiều kỳ kế toán tài chính, Khi công việc sửa chữa trả mỹ xong:
– Kết chuyển chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí (CP) trả trước, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước.

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

– Định kỳ, tính và phân bổ chi phí (CP) sửa chữa TSCĐ vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, ghi:

Nợ TK các TK 154, 642,…

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

e) Trường hợp Công ty (CTY, DN) trả trước lãi tiền vay cho bên cho vay:
– Khi trả trước lãi tiền vay, ghi:

Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước

Có các TK 111, 112.

– Định kỳ, Khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào chi phí (CP) tài chính hoặc vốn hoá tính vào giá trị tài sản dở dang, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (chi phí (CP) đi vay ghi vào chi phí (CP) SXKD trong kỳ)

Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (nếu chi phí (CP) đi vay được vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư

xây dựng dở dang)
Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang (nếu chi phí (CP) đi vay được vốn hoá vào

giá trị tài sản sản xuất dở dang)

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

g) Các Công ty (CTY, DN) chưa phân bổ ko hề lỗ chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí phải kết chuyển toàn bộ số lỗ lũy kế đang theo dõi trên TK 242 sang TK 635 – Chi phí tài chính để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, ghi:
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

3. Sơ đồ định khoản tài khoản 242 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133 trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #tài #khoản #Chi #phí #trả #trước #theo