Contents

Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 17:34:30 )

222

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc group TK 33 (từ TK 331 đến TK 336). Tài khoản này cũng được dùng để định khoản doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

* Nội dung và phạm vi phản ánh của tài khoản này gồm các kỹ năng chủ yếu sau:

– Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi trong biên bạn dạng xử lý, nếu đã xác định được nguyên nhân;

– Số tiền trích và thanh toán bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn;

– Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công tư vấn viên cấp dưới theo quyết định của tòa án;

– Các khoản lợi nhuận, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu;

– Vật tư, product vay, mượn, các khoản nhận vốn góp hợp đồng liên minh marketing thương mại (BCC) ko tạo hình pháp nhân mới;

– Các khoản thu hộ bên thứ bố phải trả lại, các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận từ bên giao ủy thác để nộp các loại thuế (tax) xuất, nhập vào, thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào và để thanh toán hộ cho bên giao ủy thác;

– Số tiền thu trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trong nhiều kỳ kế toán tài chính về cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng, khoản lãi nhận trước Khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ (gọi là doanh thu nhận trước); Các khoản doanh thu, thu nhập chưa thực hiện nay.

– Khoản chênh lệch giữa giá buôn bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá buôn bán trả ngay.

– Các khoản nhận cầm cố, ký cược, ký quỹ của tổ chức, cá nhân khác.

– Các khoản phải trả, phải nộp khác ví như phải trả để mua bảo đảm hưu trí tự nguyện, bảo đảm nhân thọ và các khoản bổ sung khác (ngoài lương) cho người lao động…

* Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ (nếu có). Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải trả có kỳ hạn còn lại ko thật 12 tháng được trình bày là nợ ngắn hạn, các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình bày là nợ dài hạn.
1. Kết cấu của Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Bên Nợ TK

TK 338

Bên Có

– Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan lại theo quyết định ghi trong biên bạn dạng xử lý;

– Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị;

– Số BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã nộp cho cơ quan lại cai quản lý quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn;

– Doanh thu chưa thực hiện nay tính cho từng kỳ kế toán tài chính; trả lại tiền nhận trước cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng lúc ko tiếp tục thực hiện nay việc cho thuê tài sản;

– Số phân bổ khoản chênh lệch giữa giá buôn bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá buôn bán trả tiền ngay (lãi trả chậm) vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính;

– Hoàn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ;

– Các khoản đã trả và đã nộp khác;

– Đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

 

– Giá trị tài sản thừa chờ xử lý (chưa xác định rõ nguyên nhân); Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định ghi trong biên bạn dạng xử lý do xác định ngay được nguyên nhân;

– Trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại hoặc khấu trừ vào lương của công tư vấn viên cấp dưới;

– Các khoản thanh toán với công tư vấn viên cấp dưới về tiền ngôi nhà, điện, nước ở tập thể;

– Số BHXH đã chi trả công tư vấn viên cấp dưới Khi được cơ quan lại BHXH thanh toán;

– Doanh thu chưa thực hiện nay phát sinh trong kỳ;

– Số chênh lệch giữa giá buôn bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá buôn bán trả ngay;

– Vật tư, product vay, mượn, các khoản nhận vốn góp hợp đồng liên minh marketing thương mại (BCC) ko thành lập pháp nhân;

– Các khoản thu hộ đơn vị khác phải trả lại;

– Số tiền nhận cầm cố, ký cược, ký quỹ phát sinh trong kỳ;

– Các khoản phải trả khác;

– Đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Tài khoản 338 có thể có số dư bên Nợ TK: Số dư bên Nợ TK phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều rộng số phải trả, phải nộp hoặc số bảo đảm xã hội đã chi trả công tư vấn viên cấp dưới chưa được thanh toán và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn vượt chi chưa được cấp bù.

 

Số dư bên Có:

– BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã trích chưa nộp cho cơ quan lại cai quản lý hoặc ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn được để lại cho đơn vị chưa chi ko hề;

– Giá trị tài sản phát hiện nay thừa còn chờ giải quyết;

– Doanh thu chưa thực hiện nay ở thời điểm cuối kỳ kế toán tài chính;

– Các khoản còn phải trả, còn phải nộp khác;

– Số tiền nhận ký cược, ký quỹ chưa trả.

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định được nguyên nhân và có biên bạn dạng xử lý thì được ghi ngay vào các tài khoản liên quan lại, ko định khoản qua tài khoản 338 (3381).

– Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn ở đơn vị.

– Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo đảm xã hội ở đơn vị.

– Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo đảm y tế ở đơn vị.

– Tài khoản 3385 – Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo đảm thất nghiệp ở đơn vị.

– Tài khoản 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược: Phản ánh số tiền nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên phía ngoài Công ty (CTY, DN).

– Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay: Phản ánh số hiện nay có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện nay của Công ty (CTY, DN) trong kỳ kế toán tài chính. Doanh thu chưa thực hiện nay gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán tài chính về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước Khi cho vay vốn; các khoản doanh thu chưa thực hiện nay khác ví như: Khoản chênh lệch giữa giá buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp theo cam kết với giá buôn bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị product, dịch vụ. Không định khoản vào tài khoản này các khoản:

+ Tiền nhận trước của người sử dụng mà Công ty (CTY, DN) chưa cung cấp sản phẩm, product, dịch vụ;

+ Doanh thu chưa thu được tiền của phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận sau Khi thực thu được tiền, ko được ghi doanh thu chưa thực hiện nay đối ứng với TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng).

– Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác: Phản ánh các khoản phải trả khác của đơn vị ngoài nội dung các khoản phải trả đã phản ánh trên các tài khoản khác từ TK 3381 đến TK 3387.

2. Cách định khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133

2.1. Tr­ường hợp phát hiện nay tài sản thừa ch­ưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết:
a) Kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị phù hợp và phải chăng tại thời điểm phát hiện nay để ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK TK 111 – Tiền mặt (số tiền mặt thực tế thừa)
Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211 (Theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

b) Khi có biên bạn dạng xử lý của cấp có thẩm quyền về số tài sản thừa, kế toán tài chính căn cứ vào quyết định xử lý ghi vào các tài khoản liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388);
Có TK 642 – Chi phí cai quản lý marketing thương mại
Có TK 711 – Thu nhập khác.

2.2 Kế toán BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ
– Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, ghi:

Nợ TK các TK 154 (631), 241, 642 (số tính vào chi phí (CP) SXKD)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (số trừ vào lương người lao động)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

– Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

Có các TK 111, 112,…

– BHXH phải trả cho công tư vấn viên cấp dưới Khi nghỉ ngơi ốm đau, thai sản…, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

– Chi tiêu ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn tại đơn vị, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382)

Có các TK 111, 112,…

2.3. Khi vay, mượn vật tư, product, nhận góp vốn hợp đồng liên minh marketing thương mại (BCC) ko tạo hình pháp nhân, ghi

Nợ TK các TK 152, 153, 156…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

3.4. Định Khoản doanh thu chưa thực hiện nay về cho thuê TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư theo phương thức cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, doanh thu của kỳ kế toán tài chính được xác định bởi tổng số tiền cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư (trừ ngôi trường hợp được ghi nhận doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền nhận trước):
– Khi nhận tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả tr­ước về cho thuê TSCĐ, Bất Động Sản đầu tư trong nhiều năm, kế toán tài chính phản ánh doanh thu chưa thực hiện nay theo giá ch­ưa có thuế (tax) GTGT, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,… (tổng số tiền nhận trư­ớc)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay (giá ch­ưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).

– Khi tính và ghi nhận doanh thu của từng kỳ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

– Tr­ường hợp hợp đồng cho thuê tài sản ko đ­ược thực hiện nay phải trả lại tiền cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay (giá cho thuê ch­ưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (số tiền trả lại cho ng­ười đi thuê về thuế (tax) GTGT của phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê TSCĐ ko thực hiện nay được)

Có các TK 111, 112,…(số tiền trả lại).

2.5. Định Khoản ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm theo phương thức trả chậm, trả góp:
– Khi buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán tài chính theo giá buôn bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá buôn bán trả chậm, trả góp với giá buôn bán trả tiền ngay ghi vào tài khoản 3387 “Doanh thu chưa thực hiện nay”, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,131,…

Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (theo giá buôn bán trả tiền ngay chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay (phần chênh lệch giữa giá buôn bán trả chậm, trả góp và giá buôn bán trả tiền ngay chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3331).

– Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Khi thực thu tiền buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá buôn bán trả chậm, trả góp và giá buôn bán trả tiền ngay, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Đồng thời ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán:
+ Nếu buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, ghi:

Nợ TK TK 632- Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các TK 154, 155, 156, 157,…

+ Nếu thanh lý, buôn bán Bất Động Sản đầu tư, ghi:

Nợ TK TK 632- Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147) (số ngốn mòn luỹ kế – nếu có)

Có TK 217- Bất Động Sản đầu tư.

2.6. Các Công ty (CTY, DN) chưa phân bổ ko hề khoản lãi chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí (đang phản ánh trên tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay) phải kết chuyển toàn bộ số lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính để xác định hiệu quả marketing thương mại trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

2.7. Kế toán các kỹ năng ở bên nhận uỷ thác nhập vào
a) Khi nhận của Công ty (CTY, DN) giao uỷ thác nhập vào tiền để mua mặt hàng nhập vào, căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,….

Có TK 338 – Phải trả khác (3388).

b) Khi chuyển tiền để ký quỹ mở LC (nếu thanh toán bởi thư tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1386)

Có các TK 111, 112.

c) Khi nhập vào vật tư, thiết bị, product cho bên giao ủy thác, kế toán tài chính theo dõi mặt hàng nhận ủy thác nhập vào trên khối mạng lưới server cai quản trị của mình và thuyết minh trên Báo cáo tài chính về số lượng, chủng loại, quy định, phẩm chất của mặt hàng nhập vào ủy thác, thời hạn nhập vào, đối tượng thanh toán…, ko ghi nhận giá trị mặt hàng nhận ủy thác nhập vào trên Báo cáo tình hình tài chính.
d) Kế toán các kỹ năng thanh toán ủy thác nhập vào tại DN nhận ủy thác nhập vào:
– Khi chuyển khoản ký quỹ mở L/C trả cho người buôn bán ở nước ngoài như 1 phần của khoản thanh toán mặt hàng nhập vào ủy thác, ghi:

Nợ TK 1388 – Phải thu khác

Có TK 1386 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược.

– Khi thanh toán cho người buôn bán ở nước ngoài về số tiền phải trả cho mặt hàng nhập vào ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (nếu bên giao ủy thác chưa ứng tiền mua mặt hàng nhập vào)
Nợ TK TK 3388 – Phải trả, ph ải n ộp khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112,

– thuế (tax) (Tax) nhập vào, thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào, thuế (tax) (Tax) TTĐB phải nộp hộ cho Công ty (CTY, DN) uỷ thác nhập vào: Trong giao dịch xuất – nhập vào ủy thác (phải có hợp đồng xuất – nhập vào ủy thác), bên nhận ủy thác được xác định là kẻ đại diện bên giao ủy thác để thực hiện nay các trách nhiệm và trách nhiệm với NSNN (người nộp thuế (tax) hộ cho bên giao ủy thác), trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế (tax) được xác định là của bên giao ủy thác. Trường hợp này, bên nhận ủy thác chỉ phản ánh số tiền thuế (tax) đã nộp vào NSNN là khoản chi hộ, trả hộ cho bên giao ủy thác. Khi nộp tiền vào NSNN, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (phải thu lại số tiền đã nộp hộ)
Nợ TK TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111, 112.

đ) Đối với phí uỷ thác nhập vào và thuế (tax) GTGT tính trên phí uỷ thác nhập vào, căn cứ vào Hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan lại, kế toán tài chính phản ánh doanh thu phí uỷ thác nhập vào, ghi:

Nợ TK các TK 131, 111, 112,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.

e) Các khoản chi hộ khác cho Công ty (CTY, DN) uỷ thác nhập vào liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí nhận uỷ thác nhập vào (phí ngân mặt hàng, phí giám định hải quan lại, chi thuê kho, thuê kho bãi chi bốc xếp, vận chuyển mặt hàng…), căn cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK TK 1388 – Phải thu khác (chi tiết cho từng Công ty (CTY, DN) uỷ thác NK)

Có TK 111, 112,…

g) Bù trừ các khoản phải thu và phải trả khác Khi kết thúc giao dịch, ghi:

Nợ TK TK 3388 – Phải trả khác

Có TK 1388 – Phải thu khác.

2.8. Kế toán các kỹ năng ở bên nhận uỷ thác xuất khẩu
a) Khi nhận ủy thác xuất khẩu vật tư, thiết bị, product cho bên giao ủy thác, kế toán tài chính theo dõi mặt hàng nhận để xuất khẩu trên khối mạng lưới server cai quản trị của mình và thuyết minh trên Báo cáo tài chính về số lượng, chủng loại, quy định, phẩm chất của mặt hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời hạn xuất khẩu, đối tượng thanh toán…, ko ghi nhận giá trị mặt hàng nhận ủy thác xuất khẩu trên Báo cáo tình hình tài chính. thuế (tax) (Tax) xuất khẩu phải nộp (nếu có) thực hiện nay theo quy định của TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.
b) Các khoản chi hộ bên giao ủy thác xuất khẩu, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có các TK 111, 112.

c) Khi cảm bắt gặp tiền mặt hàng của người sử dụng ở nước ngoài, kế toán tài chính phản ánh là khoản phải trả cho bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng

Có TK 338 – Phải trả khác (3388).

d) Bù trừ các khoản phải thu phải trả khác, ghi:

Nợ TK TK 3388 – Phải trả khác

Có TK 1388 – Phải thu khác.

2.9. Xác định số lợi nhuận, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu, ghi:
– Khi xác định số phải trả, ghi:

Nợ TK TK 421 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

– Khi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các TK 111, 112 (số tiền trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu)

Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) TNCN (nếu khấu trừ tại mối cung cấp số thuế (tax) TNCN của CSH)

2.10. Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên phía ngoài, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112

Có TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng).

 
2.11. Khi trả trả tiền ký quỹ, ký cược cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK TK 3386  – Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng).

Có các TK 111, 112.

2.12. Trường hợp trả trả tiền ký quỹ, ký cược bởi nước ngoài tệ, ghi:
– Trường hợp bên Có TK tiền và bên Nợ TK TK 3386 áp dụng tỷ giá ghi sổ, ghi:

Nợ TK TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền cho từng đối tượng)
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (theo tỷ giá ghi sổ)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi tỷ giá).

– Trường hợp bên Có TK tiền và bên Nợ TK TK 3386 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế, ghi:

Nợ TK TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược

Có các TK 111, 112 (theo tỷ giá ghi sổ).

+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được thực hiện nay đồng thời Khi trả tiền ký quỹ, ký cược hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và yêu cầu cai quản lý của DN:
(+) Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính

Có các TK 1112, 1122, 3386.

(+) Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ gá, ghi:

Nợ TK các TK 1112, 1122, 3386.

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

2.13. Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận với Công ty (CTY, DN), bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng tài chính tài chính:
– Khi cảm bắt gặp khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận: Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược

Có TK 711 – Thu nhập khác.

– Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược còn lại, ghi:

Nợ TK TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược (đã khấu trừ tiền phạt)

Có các TK 111, 112.

3.14. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính đánh giá lại số dư các khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục nước ngoài tệ có gốc nước ngoài tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân mặt hàng thương mại điểm Công ty (CTY, DN) thường xuyên có giao dịch:
– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

3. Sơ đồ định khoản tài khoản 338 theo TT 133:

Xem thêm: Cách định khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

FULL Hướng dẫn Mẹo Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Định Khoản Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #Tài #khoản #Phải #trả #phải #nộp #khác #theo